ارزیابی راهبرد‌ها با استفاده از نظریه اعداد D در چارچوب مدل کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: وزارت نیرو، صنعت برق)

نویسندگان

  • علیرضا ناصر صدرآبادی استادیار، گروه مدیریت صنعتی، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
  • مونا لطفی دمیرچی دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران
چکیده مقاله:

در دنیای پرتلاطم و همواره متغیر امروز که اطلاعات دقیق و قطعی وجود ندارد، تصمیم‌گیری‌های بلندمدت تأثیر قابل‌توجهی بر آینده یک صنعت خواهد داشت. ازآنجایی‌که هیچ سازمانی منابع نامحدود ندارد، بنابراین تصمیم‌گیری در مورد مناسب‌ترین راهبرد که سازمان را به هدف خود نزدیک‌تر ‌نماید، امری بسیار مهم است. وجود قالبی جهت انتخاب بهترین تصمیم در شرایط عدم قطعیت به مدیران کمک می­کند آینده سازمان خود را به‌روشنی رقم بزنند. این پژوهش در نظر دارد با معرفی و به‌کارگیری تئوری اعداد D به‌عنوان بسطی از نظریه دمپستر-شافر، تصمیم‌گیری و انتخاب راهبرد مطلوب و مؤثر در هر منظر کارت امتیازی متوازن در صنعت برق را با پوشش دادن عدم قطعیت و نقص اطلاعات بررسی نماید. جهت نیل به این هدف، ابتدا راهبرد‌ها در هر منظر کارت امتیازی متوازن قرار گرفته، سپس هر منظر به‌طور مجزا مورد بررسی قرار گرفته و راهبرد‌های برتر در هر منظر تعیین شده‌اند. این روش نواقص موجود در نظریه دمپستر-شافر در لحاظ کردن نقص اطلاعات را برطرف می‌نماید و با در نظر گرفتن نقصان اطلاعات ناشی از قضاوت‌های انسانی، نتایجی با دقت بیشتر در اختیار قرار می‌دهد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان

در عصر کنونی، جهان با طیف وسیعی از مسائل پویای پیچیده مواجه است. منظور ازمسائل پویا نیازمند اقدامات مدیریتی مستمر و پویا هستند. در حوزه مدیریت و سیاست گذاری، .« در طول زمانمسائل پویا مسائلی هستند که از ماهیت مستمر و بازگشتی برخوردارند. در این موارد، نتایج اقدامات مدیریتیمشاهده و ارزیابی شده و بر اساس آن اقدامات جدیدی صورت خواهد پذیرفت که نتایج ، مشاهدات و اقداماتجدیدتری را به دنبال خواهند داشت....

متن کامل

طراحی چارچوب اندازه‌گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت‌ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه‌های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه‌سازی و تصمیم‌سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه‌رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین‌بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح ک...

متن کامل

مطالعه موردی ارزیابی عملکرد بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن

زمینه: پژوهش با محوریت ارزیابی عملکرد سازمان مورد بررسی بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن صورت گرفت.هدف: ارزیابی عملکرد معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شرکت فولاد خوزستان در سال 1393 بر مبنای رویکرد کارت امتیازی متوازن می‌باشد.روش: تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی است. جامعه آماری شامل مدیران، کارکنان و مشتریان معاونت است. با استفاده از تحقیقات قبلی، استراتژی‌ها، شاخص‌های تدوین ش...

متن کامل

ارزیابی مدل کارت امتیازی متوازن با استفاده از شبیه سازی دینامیکی مطالعه موردی: بانک سامان

در عصر کنونی، جهان با طیف وسیعی از مسائل پویای پیچیده مواجه است. منظور ازمسائل پویا نیازمند اقدامات مدیریتی مستمر و پویا هستند. در حوزه مدیریت و سیاست گذاری، .« در طول زمانمسائل پویا مسائلی هستند که از ماهیت مستمر و بازگشتی برخوردارند. در این موارد، نتایج اقدامات مدیریتیمشاهده و ارزیابی شده و بر اساس آن اقدامات جدیدی صورت خواهد پذیرفت که نتایج ، مشاهدات و اقداماتجدیدتری را به دنبال خواهند داشت....

متن کامل

طراحی چارچوب اندازه گیری عملکرد کارت امتیازی متوازن (مطالعه موردی: ستاد وزارت بازرگانی)

وزارت بازرگانی به عنوان متولی بخش بازرگانی در کشور از زمان ایجاد تاکنون وفق ماموریت ها و وظایف و با توجه به شرایط اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور با تغییرات و تحولات متعددی در زمینه های ساختار سازمانی، بهسازی سرمایه انسانی، نهادینه سازی و تصمیم سازی بر اساس پژوهش و تحقیقات و بهسازی فرایندهای اداری، روبه رو بوده است. با هدف مدیریت بر تحولات، در این مقاله، برای اولین بار عوامل حیاتی موفقیت در سطح ک...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 2  شماره 3

صفحات  77- 97

تاریخ انتشار 2017-11-22

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023