ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس رویکرد BSC وANP (مطالعه شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان)

نویسنده

چکیده مقاله:

       آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد BSC و فرآیند تحلیل شبکه­ای (ANP) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری در نظر گرفته شد. جهت سنجش عملکرد شعب به لحاظ ابعاد مالی، فرآیندهای داخلی و رشد و یادگیری از داده­های واقعی موجود در صورت­های مالی و اسناد سال 92 استفاده شد و جهت سنجش بعد مشتری یک پرسشنامه محقق ساخته با طیف 5 تایی لیکرت طراحی، و بین مشتریان هر شعبه به تفکیک توزیع شد. همچنین جهت مقایسه ابعاد عملکردی BSC و مقایسه شعب به لحاظ عملکرد، یک پرسشنامه با مقیاس 9 تایی بر اساس ANP طراحی، و بین مدیران، روسای شعب و کارشناسان به تعداد 40 نفر توزیع شد. تجزیه و تحلیل داده­ها بر اساس نرم افزار SPSS و Super Decision نشان داد از دیدگاه مدیران و کارشناسان بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان بعد مالی با ضریب 52/0 مهم­ترین معیار جهت ارزیابی عملکرد شعب بانک به شمار می­آید و پس از آن ابعاد مشتری، رشد و یادگیری و فرآیندی به ترتیب با 34/0، 10/0 و 05/0 اولویت­های بعدی را دارند. به لحاظ کل ابعاد عملکردی شعبه ایرانشهر با کسب وزن نهایی 092/0 رتبه 1 را به دست آورد. و پس از آن شعب بازار و معلم و سایر شعب قرار گرفتند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد بر اساس مدل ترکیبی bsc و فرآیند تحلیل شبکه ای (anp) (مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان)

آگاهی از وضعیت عملکردی بانک ها امکان ایجاد شناسایی نقاط قوت و ضعف را فراهم آورده و سبب می گردد مدیران استراتژیک به شکل فعالانه تری در مقایسه با رقبا عمل نمایند و سهم بازار بیشتری را به دست آورند. در این راستا تحقیق حاضر با هدف ارزیابی عملکرد شعب بانک مهر اقتصاد استان سیستان و بلوچستان با استفاده از رویکرد bsc و فرآیند تحلیل شبکه¬ای (anp) انجام گرفت. بدین منظور چهار بعد عملکردی شامل مالی، مشتری،...

شناسایی و ارزیابی عوامل مؤثر بر شکل‌گیری سرمایه ساختاری در بانک‌ها (موردمطالعه: شعب بانک مهر اقتصاد استان یزد)

امروزه تغییرات فناوری محیطی و بین‌المللی، گسترش دامنه رقابت بین بانک‌ها و افزایش سطح دانش و آگاهی مشتریان، چالش‌هایی را پیش روی نظام بانکی قرار داده است. به‌منظور مقابله با این تحولات، حفظ مزیت رقابتی و در نتیجه ایجاد ارزش برای مشتریان و حفظ آنها، باید راهبردهایی متناسب با شرایط سازمان اتخاذ گردد. در این راستا یکی از مهم‌ترین راهبردهای مؤثر، مدیریت و توسعه بنگاه سرمایه فکری است؛ بنابراین در پژو...

متن کامل

بکارگیری هزینه یابی بر مبنای فعالیت در بانک ها (مطالعه موردی: شعب بانک مهر استان خراسان رضوی)

در این مطالعه بهای تمام شده خدمات بانکی در 14 شعبه منتخب بانک مهر استان خراسان رضوی در سالمحاسبه و نتایج بدست آمده با نرخ مقرر نظام بانکی مقایسه (ABC) 1387 به روش هزینه یابی بر مبنای فعالیتگردید. خدمات بانکی در سطح شعب نمونه شامل خدمات مربوط به جذب سپرده به تفکیک نوع آنها و تسهیلاتاز اطلاعات مالی دفاتر شعب ABC اعطایی در قالب عقود اسلامی تعریف گردیده است. به منظور بکارگیری روشو اطلاعات آماری بدس...

متن کامل

بررسسی موانع کارآفرینی سازمانی(مطالعه موردی: شعب بانک مهر اقتصاد در استان لرستان)

امروزه و با توجه به تغییر و تحولات پی در پی محیط بیرون و درون سازمان ها، دیگر مدیران این سازمان ها قادر نخواهند بود با روش های سنتی سازمان خود را اداره نمایند.یکی از راهکارهای ترقی سازمان ترویج نوآوری،ابداع، خلق محصولات یا خدمات، فرآیند ها و روش های جدید یا همان کارآفرینی سازمانی می باشد. کارآفرینی سازمانی در واقع به معنی پرورش رفتارهای کارآفرینانه در سازمان می باشد به گونه ای که شرایطی را فراه...

15 صفحه اول

امکان سنجی استقرار بودجه ریزی عملیاتی در بانک مهر اقتصاد (شعب استان تهران و البرز)

هدف از پژوهش حاضر امکان¬سنجی استقرار بودجه¬ریزی عملیاتی در بانک مهر اقتصاد می-باشد. در تحقیق حاضر که برگرفته از مدل الماس(حسن¬آبادی و نجارصراف، 1386) می¬باشد، متغیرهای برنامه¬ریزی، تحلیل هزینه¬ها، مدیریت عملکرد و توانمندسازی به عنوان متغیرهای مستقل و اجرای بودجه¬ریزی عملیاتی به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. در تحقیق حاضر تلاش شده است با طرح این مسئله که موانع و مشکلات موجود در ا...

15 صفحه اول

بررسی رابطه بین مشتری گرایی و رفتارشهروندی سازمانی در شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان

تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین مشتری گرایی و رفتارشهروندی سازمانی در شعب بانک مهر اقتصاد استان سمنان به انجام رسیده است. تحقیق به دید هدف از نوع مطالعات کاربردی و از دید جمع آوری داده های تحقیق از نوع اکتشافی از شاخه ی همبستگی تلقی می شود. برای جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه محقق ساخته مشتری گرایی و استاندارد(اورگان - کانوسکی) رفتارشهروندی سازمانی بهره برداری شده است. جامعه آماری تحقیق ...

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 9  شماره 34

صفحات  195- 220

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023