ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق TOPSIS در تحلیل پوششی داده ها)

نویسندگان

  • جواد قاسمی ندارد
  • فرزانه اسکندری ندارد
چکیده مقاله:

مدیران بانکها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حائز اهمیتاست. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیممناسب را اتخاذ مینمایند. این پژوهش روشی نظاممند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانکها ارائه میدهد. تجزیه وتحلیل بر پایه مجموعهای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت میگیرد.در این تحقیق اندازهگیری کارایی با روش،TOPSIS-DEA که در واقع کاربرد منطقTOPSIS در مدل تحلیل پوششی دادههاست، صورت  میپذیرد. در این تحقیق روشی ارائه میشود که بر اساس آن بانکها از دید خوشبینانه و بدبینانه بر اساس معیارهایتعریف شده، رتبهبندی میشوند. در این روش دو واحد تصمیمگیرنده مجازی ایدهآل و ضد ایدهآل را معرفی نمودهو از این طریق کارایی هر واحد تصمیمگیرنده را نسبت به ایدهآل و ضد ایدهآل مورد بررسی قرار میدهیم. نتایجحاصل از دید ایدهآل و ضد ایدهآل هر واحد تصمیمگیری را در شاخص نزدیکی نسبی قرار داده و واحدهایتصمیمگیری را بر آن اساس رتبه بندی میکنیم. نتایج نشان داد از دید واحد تصمیمگیری ایدهآل، بانک کارآفرین،ملت و پارسیان کمترین فاصله و بانک صادرات بیشترین فاصله را با ایدهآل داشته و از دید واحد تصمیمگیری ضدایدهآل، بانک صادرات کمترین فاصله و بانک کارآفرین بیشترین فاصله را با ضد ایدهآل دارند

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

ارزیابی عملکرد مالی بانکهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگیری منطق topsis در تحلیل پوششی داده ها)

مدیران بانکها جزء ذینفعانی هستند که اطلاعات حاصل از تجزیه و تحلیل عملکرد مالی برای آنها حائز اهمیتاست. در این راستا، آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالی ارزشمند، موقعیت بانک را ارزیابی و براساس آن تصمیممناسب را اتخاذ مینمایند. این پژوهش روشی نظاممند را برای ارزیابی عملکرد مالی بانکها ارائه میدهد. تجزیه وتحلیل بر پایه مجموعهای از معیارهای مرتبط با عملکرد مالی بانک ها صورت میگیرد.در این تحقیق انداز...

متن کامل

تحلیل صورت های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده ها ی پنجره ای

یکی از روش های جدید تحلیل صورت های مالی، مدل تحلیل پوششی داده ها می باشد. ولیکن ایراد این روش این است که عملکرد را صرفا در یک دوره زمانی خاص و به صورت ایستا ارزیابی می کند. در همین راستا، این پژوهش به بررسی تحلیل صورت های مالی شرکت های بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل تحلیل پوششی داده های پنجره ای می پردازد. علت اصلی استفاده از این مدل جدید نیز، بررسی عملکرد شرکت ها در طول بازه های زما...

متن کامل

پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از شبکه بیزی ساده و مقایسه آن با تحلیل پوششی داده ها

در این پژوهش دو الگوی مختلف پیش بینی، الگوی شبکه بیزی ساده از سیستم های خبره و هوش مصنوعی و الگوی تحلیل پوششی داده ها از فنون تحقیق در عملیات برای پیش بینی درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در بازه زمانی 1389 تا 1391 فعال بوده اند به کار گرفته شده است. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که هردو الگوی طراحی شده قابلیت پیش بینی وقوع درماندگی مالی شرکت های پذیرفته شده در ب...

متن کامل

استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای سنجش کارایی شرکت های تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل مبتنی بر گزارشگری مالی

تحلیل پوششی داده ای دامنه گسترده ای از مدل های بهینه سازی ریاضی است که برای سنجش کارایی نسبی مجموعه ای از واحد های متجانس با ورودی ها وخروجی های مشابه به کار می رود. این مدل مجموعه ای از اوزان را برای متغیرهای ورودی و خروجی هر واحد تصمیم گیری به دست آورده وبر اساس آن کارایی نسبی هر واحد را محاسبه می کند. هدف از پژوهش حاضر معرفی تکنیک پوششی داده ها (DEA) و مدل بی – سی - سی با ماهیت خروجی برای مح...

متن کامل

ارزیابی تأثیر عملکرد مالی و خصوصی‌سازی بر کارایی فنی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

در دهه‌های اخیر برنامه خصوصی‌سازی توسط بسیاری از کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته با نظام‌های سیاسی مختلف دنبال شده است. عملکرد مالی و اقتصادی(کارایی) شرکت‌ها بعد از خصوصی‌سازی به عنوان یکی از ملاک‌های ارزیابی سیاست مذکور، همواره یکی از مسائل محوری در پژوهش‌های اقتصادی کشورهای در حال توسعه بوده است. در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل مرزی تصادفی(SFA)، ابتدا کارایی فنی شرکت‌های پذیرفته شده د...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 4  شماره شماره 1(پیاپی 8 )

صفحات  19- 30

تاریخ انتشار 2011-03-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023