ارزیابی عملکرد مدل AquaCrop در شبیه‌سازی رشد گیاه ریحان تحت تنش‌های مختلف حاصلخیزی در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

نویسندگان

  • تیمور سهرابی* هیات علمی،گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • حدیثه رحیمی خوب گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
  • مجتبی دلشاد هیات علمی، گروه باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
چکیده مقاله:

بخش کشاورزی در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی جوامع مختلف از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. کاربرد کودهای نیتروژنی به عنوان یکی از مهم­ترین عوامل تولید و افزایش بهره­وری محصولات کشاورزی به­شمار می­آید. مدیریت و مصرف بهینه کود صرفاٌ بر اساس آزمایش­های مزرعه­ای یا گلخانه­ای زمان­بر و هزینه­بر است. لذا مدل­هایی که اثرات تنش­های مختلف حاصلخیزی بر تولید محصول را شبیه­سازی می­کنند، ابزارهایی مفید در برنامه­ریزی و بهینه­سازی مصرف کود هستند. در مدل AquaCrop میزان عملکرد محصول تحت تنش کودی توسط روش نیمه­کمی (Semi-quantitative) شبیه­سازی می­شود. هدف از این تحقیق، شبیه­سازی پاسخ گیاه به تیمارهای مختلف کوددهی و ارزیابی روش نیمه­کمی در مدل AquaCrop است. بدین منظور، گیاه ریحان در داخل گلخانه تحقیقاتی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران طی دو دوره کشت شد. بررسی اثر تنش حاصلخیزی در پنج سطح کاربرد کود نیتروژنی (کود اوره) و سه تکرار انجام شد. ابتدا روش نیمه­کمی مورد واسنجی قرار گرفت. نتایج واسنجی نشان داد، ضریب بهره­وری آب نرمال شده در اثر تنش حاصلخیزی به میزان 41 درصد کاهش یافت. سپس مدل AquaCrop در تخمین متغیرهای زیست­توده و پوشش گیاهی با استفاده از شاخص­های آماری صحت­سنجی شد. دامنه تغییرات به دست آمده برای شاخص­های R2، MBE و RRMSE برای متغیر زیست­توده گیاه به ترتیب برابر با 98/0-95/0، 56/21-72/1 گرم بر مترمربع، 07/19 -42/17 درصد و برای پوشش گیاهی به ترتیب برابر با 78/0-66/0، 86/12-44/6 درصد و 83/21-66/19 درصد بود. با توجه به نتایج، از مدل AquaCrop و روش نیمه­کمی می­توان به عنوان یک ابزار مناسب جهت شبیه­سازی رشد گیاه در شرایط تنش حاصلخیزی استفاده نمود.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تحلیل حساسیت پارامترهای رشد گیاه ریحان در مدل AquaCrop تحت تنش‌های مختلف کود نیتروژن

پارامترهای به‌کار رفته در مدل­های شبیه­ساز تحت شرایط مختلف مدیریتی و زیست‌محیطی مقادیر متفاوتی به خود اختصاص می­دهند. تحلیل حساسیت به عنوان یک رویکرد مؤثر برای تشخیص اثرگذارترین پارامترها در روند مدل­سازی و بررسی عدم قطعیت خروجی مدل­ها شناخته شده است. در این پژوهش حساسیت پارامترهای رشد مدل AquaCrop برای گیاه ریحان تحت تنش­های مختلف کود نیتروژن مورد ارزیابی قرار گرفت. بدین منظور آزمایشی در گلخان...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

اثر بربرین در تنظیم آستروسیتهای Gfap+ ناحیه هیپوکمپ موشهای صحرایی دیابتی شده با استرپتوزوتوسین

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

متن کامل

تعیین نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت کنترل شده گلخانه

توسعه کشت­ محصولات کشاورزی در محیط گلخانه،­ یکی از راهکار­های اساسی در مدیریت بحران کم­آبی است. در این راستا، آگاهی از نیاز آبی گیاهان در شرایط کشت گلخانه و تخمین دقیق ضریب گیاهی از عوامل مهم و اثرگذار در برنامه­ریزی صحیح آبیاری و افزایش بهره­وری آب است. هدف از انجام این تحقیق محاسبه نیاز آبی و ضریب گیاهی ریحان در شرایط کشت کنترل­شده گلخانه است. بدین منظور مطالعه­ای در داخل گلخانه تحقیقاتی پردی...

متن کامل

ارزیابی مدل AquaCrop در شبیه‌سازی عملکرد دانه و کارایی مصرف آب گندم تحت شرایط مختلف آبیاری در مزرعه

گندم مهم‌ترین گیاه زراعی در دنیا است. به همین دلیل شبیه‌سازی عملکرد آن توسط مدل‌های گیاهی می‌تواند کمک شایانی برای پیش‌بینی عملکرد آن در شرایط مختلف آبیاری در مزرعه کند. به همین دلیل، به منظور ارزیابی دقت مدل AquaCrop، به عنوان یکی از مدل‌های گیاهی مورد استفاده محققان، نسبت به مقادیر مختلف تأمین آب آبیاری تحت کشت زارعین، تحقیق حاضر در شبکه آبیاری کوثر و...

متن کامل

ارزیابی مدل AquaCrop در تخمین عملکرد ذرت و شوری خاک تحت شرایط مدیریت‌های مختلف زراعی و آبیاری با آب‌شور

   اخیرا فائو نسخه 4 مدل AquaCrop را ارائه کرده است که قادر به پیش­بینی اثر آبیاری با آب شور بر عملکرد محصول و شوری خاک می­باشد. در تحقیق حاضر، مدل AquaCrop تحت شرایط مدیریت­های مختلف زراعی و آبیاری با آب شور برای ذرت دانه­ای (رقم SC.704) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش­های مزرعه­ای مطالعه حاضر در مزرعه کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز اجرا گردید. مدیریت­های زراعی مختلف شامل بدون استفاده از بقای...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 51  شماره 3

صفحات  541- 552

تاریخ انتشار 2020-05-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023