ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارایی شعب شهر تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دومرحله‌ای و تکنیک رتبه بندی بردا

نویسندگان

چکیده

بانک­ها از جمله مراکز اقتصادی کشور به حساب می­آیند که عملکرد آنها در زمینه افزایش بهره‌وری و کارایی موجب توسعه اقتصادی کشور می شود. بر این اساس، بررسی وضعیت عملکردی و کارا بودن یک بانک متاثر از عملکرد و کارایی شعب آن خواهد بود. هدف از این مقاله بررسی کارایی و رتبه بندی  121 شعبه یک بانک خصوصی در شهر تهران می باشد.برای این منظور ابتدا از تحلیل پوششی دو مرحله ای به منظور بدست آوردن کارایی دقیق شعب بوسیله 7 مورد شاخص به عنوان متغیر ورودی ، 4 شاخص به عنوان متغیر میانی و 1 شاخص به عنوان متغیر خروجی استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در مرحله اول تحلیل پوششی دو مرحله ای 51 شعبه کارا شدند که این تعداد در مرحله دوم به 18 شعبه تقلیل یافت.با مشخص شدن کارایی دقیق هر شعبه بعد از دو مرحله جهت رتبه بندی شعبی که دارای کارایی یک بودند از روش کارایی سکستون، اندرسون-پیترسون و چالز-کوپر استفاده شد.در مرحله آخر با استفاده از تکنیک بردا نتایج حاصل از مدل های قبلی ترکیب شده و رتبه بندی نهایی شعب بانک انجام گرفته است

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است که بر پایه اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد(1). هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به هدف می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. پیمایشی به این دلیل که در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه شده است که برای انتخاب ...

متن کامل

رتبه بندی آموزشکده‌های فنی و حرفه‌ای مراکز استان‌ها با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

This paper is aimed at evaluating the performance and efficiency of technical-vocational training colleges. This could pave the ground for improving the efficiency of these colleges and determining the right amount of budget they need. This paper tries to answer the questions about the ways of evaluation the efficiency of technical-vocational colleges of provincial capitals and improving the ef...

متن کامل

ارزیابی کارایی و رتبه بندی بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

Background and Aim: Because human health is a strategic priority for all communities, investing in this sector will be very important. The purpose of this research is to evaluate the efficacy of hospitals affiliated to Tehran University of Medical Sciences from 2013 to 2015 and their ranking, and provide a perspective for dynamic managers in this area. Materials and Methods: This is an applied...

متن کامل

عارضه یابی، تحلیل کارایی و رتبه بندی سیستم فرودگاه های کشور با استفاده از رویکرد ارزیابی کارایی متقاطع

کسب اطمینان از ارائه‌ی بهترین و کیفی‌ترین خدمات در بخش حمل و نقل هوایی، مستلزم ارزیابی عملکرد فرودگاه های کشور می باشد. هدف از این مقاله ارزیابی کارایی فرودگاه های کشور با استفاده از یکی از تکنیک های ناپارامتریک در این زمینه تحت عنوان تکنیک تحلیل پوششی داده ها می باشد. بدین صورت که از تکنیک تحلیل پوششی داده ها برای ارزیابی کارایی فرودگاه ها با ورودی هایی همچون تعداد نیروی کار، مساحت ترمینال، طو...

متن کامل

رتبه بندی و ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر با رویکرد کارت امتیازی متوازن

کارت امتیازی متوازن یک ساز و کار مدیریتی است که بر پایه اندازه گیری بنا شده و پیش نیاز مدیریت استراتژیک می باشد(1). هدف این پژوهش ارزیابی عملکرد شعب بانک شهر جهت تعیین موقعیت خود و اخذ تصمیمات استراتژیک برای رسیدن به هدف می باشد. این تحقیق از لحاظ نوع هدف کاربردی و از لحاظ جمع آوری داده ها از نوع توصیفی پیمایشی میباشد. پیمایشی به این دلیل که در این تحقیق پرسشنامه ای تهیه شده است که برای انتخاب ...

متن کامل

ارزیابی کارایی، رتبه بندی و تحلیل بهره وری در سازمان تامین اجتماعی با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست (مطالعه موردی شعب استان تهران)

رشد مداوم و پویایی بخش خدمات، مشخصه عمده نظام های اقتصادی موفق و توسعه یافته در دنیای رقابتی امروز است.از اینرو ارزیابی کارایی و بهره وری و کسب شناخت از فعالیت واحدها به منظور رسیدن به نقطه بهینه از اهداف اصلی سازمان به شمار می رود. بدین منظور در این تحقیق به ارزیابی کارایی، بهره وری و رتبه بندی شعب بیمه ای سازمان تامین اجتماعی با دو روش تحلیل پوششی داده ها و مالم کوئیست پرداخته و نتیجه این دو ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 2  شماره 6

صفحات  85- 106

تاریخ انتشار 2018-03

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

کلمات کلیدی

copyright © 2015-2021