احسان واعظی

دانشگاه آزاد علوم تحقیقات

[ 1 ] - طراحی مدل تجاری سازی و ارائه الگوریتم پیشنهادی تجاری سازی دانش برای آموزش عالی

اهمیت روزافزون تجاری سازی و نگاه ویژه به این مقوله در سطح دانشگاه های جهان، لزوم بررسی آن را در دانشگاه‌های داخل تبیین می نماید. بر این اساس تجاری سازی که پل ارتباطی دانشگاه و صنعت (یا بازار) لقب گرفته است باید در قالب مدلی کارآمد و کاربردی، عملیاتی گردد. بررسی مدل های مطرح در جهان نشان می‌دهد عوامل محیطی نقش بسزایی در تجاری سازی دارند. لذا لازم است مدلی که طرح می گردد، مدلی بومی و متناسب با شر...

[ 2 ] - ارزیابی عملکرد و رتبه بندی کارایی شعب شهر تهران با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی دومرحله‌ای و تکنیک رتبه بندی بردا

بانک­ها از جمله مراکز اقتصادی کشور به حساب می­آیند که عملکرد آنها در زمینه افزایش بهره‌وری و کارایی موجب توسعه اقتصادی کشور می شود. بر این اساس، بررسی وضعیت عملکردی و کارا بودن یک بانک متاثر از عملکرد و کارایی شعب آن خواهد بود. هدف از این مقاله بررسی کارایی و رتبه بندی  121 شعبه یک بانک خصوصی در شهر تهران می باشد.برای این منظور ابتدا از تحلیل پوششی دو مرحله ای به منظور بدست آوردن کارایی دقیق شع...

[ 4 ] - Measuring the efficiency of a three-stage network using data envelopment analysis approach considering dual boundary

This paper presents a method for performance evaluation, ranking and clustering based on the double-frontier view to analyze the complex networks. The model allows us to open the structure of the “black box” and can help to obtain important information about efficient and inefficient points of the system. In this paper, we consider a three-stage network, in respect to the additional desirable a...

[ 5 ] - Measuring the performances of Medical Diagnostic Laboratories based on interval efficiencies

The classic data envelopment analysis (DEA) models have overlooked the intermediate products, internal interactions and the absence of data certainty; and deal with analyzing the network within the “Black Box” mode. This results in the loss of important information and at times a considerable modification occurs in efficiency results. In this paper, a Three-stage network model is considered wit...