سید محمد حاجی مولانا

استادیار مهندسی صنایع، دانشکدۀ فنی و مهندسی، دانشگاه آزاد واحد علوم و تحقیقات

[ 1 ] - طراحی مدل پویای پیش‌بینی تقاضای پول در دستگاه‌های خودپرداز شهر تهران (مطالعۀ موردی: بانک شهر)

دستگاه‌های خودپرداز، یکی از مهم‌ترین کانال‌های توزیع وجه نقد برای بانک‌ها هستند. در این مقاله، مدل مدیریت دارایی و بدهی‌ها با توجه به زمان‌های ارائه­نشدن خدمات و خرابی دستگاه‌های خودپرداز با سیاست حداکثر موجودی و حداقل موجودی بررسی می‌شود. این مقاله به­دنبال ارائۀ مدل پویای مرور پیوستۀ پیش‌بینی تقاضا با تقاضاهای برداشت پول به‌صورت گسسته است تا مجموع هزینه‌های خواب پول و فرصت ازدست‌رفته برای دست...

[ 2 ] - مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد مشتریان افزایش داده و سهم بیشتری از بازاررا کسب نمایند. در این پژوه...

[ 3 ] - شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان

در دنیای امروز هدف نهایی بسیاری از کسب و کارها کاهش هزینه‌هاست. در سیستم زنجیره‌ی تأمین نیز کمینه کردن هزینه‌ها مورد توجه است. تعیین وزن اولیه‌ی مناسب برای بسته‌بن دی کالاهای زوال پذیر و تعیین سطح موجودی مناسب در زنجیره‌ی تأمین چندسطحی برای کمینه کردن هزینه‌ها، متغیرهای تصمیم این مسئله هستند. کالای مورد بررسی، بسته‌یی زوال پذیر تدریجی است که توسط تأمین کننده با مقداری بیش از واحد ارسال می‌شود. ...

[ 4 ] - A New Bi-objective Mathematical Model to Optimize Reliability and Cost of Aggregate Production Planning System in a Paper and Wood Company

In this research, a bi-objective model is developed to deal with a supply chain including multiple suppliers, multiple manufacturers, and multiple customers, addressing a multi-site, multi-period, multi-product aggregate production planning (APP) problem. This bi-objective model aims to minimize the total cost of supply chain including inventory costs, manufacturing costs, work force costs, hir...

[ 5 ] - Measuring the efficiency of a three-stage network using data envelopment analysis approach considering dual boundary

This paper presents a method for performance evaluation, ranking and clustering based on the double-frontier view to analyze the complex networks. The model allows us to open the structure of the “black box” and can help to obtain important information about efficient and inefficient points of the system. In this paper, we consider a three-stage network, in respect to the additional desirable a...

[ 6 ] - توسعه مدل دوهدفه یکپارچه زمان‌بندی زنجیره تأمین سبز: تولید، توزیع و مسیریابی با وسیله نقلیه ناهمگن و پنجره‌های زمانی مشتریان

هدف: در این پژوهش مسئله یکپارچه زمان‌بندی زنجیره تأمین با تعیین واگذاری موعد تحویل، زمان‌بندی سفارش‌ها روی یک ماشین در یک سیستم تولیدی و ارسال به‌صورت دسته‌ای، واگذاری به چندین وسیله حمل‌ونقل ناهمگن با توجه به ظرفیت و در نهایت، تحویل سفارش‌ها به مشتریان در پنجره زمانی با هدف کمینه‌کردن کل هزینه‌های توزیع سفارش‌ها و هزینه‌های ثابت و متغیر سوخت و انتشار کربن وسیله نقلیه و کل زمان دیرکرد سفارش‌های...

[ 7 ] - Measuring the Efficiency and Performance of the Supply Chain with a Three-Stage Structure using Network Data Envelopment Analysis

The globalization of markets and the multiplicity of choices for customers have led to the formation of a supply chain. In supply chain activities, proper evaluation based on criteria can help companies move toward development. A proper system for measuring performance is an important need for effective supply chain management. Therefore, performance appraisal is critical to improving the effic...