مدلی دو هدفه جهت مکانیابی تسهیلات در زنجیره تأمین سبز

نویسندگان

چکیده

نگرانی‌های محیطی موجب جلب توجه محققان به مطالعه در حوزه رنجیره تأمین سبز شده است. امروزه سازمان‌ها دولتی و غیردولتی دریافته‌اند که مدیریت محیطی یک موضوع استراتژیک کلیدی است که منافع زیادی را در بردارد. از این رو سعی دارند علاوه بر توجه داشتن به فرآیندهای داخل سازمان با توجه به عوامل بیرونی، مانند اثرات محیطی، مقبولیت خود را نزد مشتریان افزایش داده و سهم بیشتری از بازاررا کسب نمایند. در این پژوهش، یک مدل عدد صحیح مختلط دو هدفه برای شناسایی مکان بهینه احداث کارخانه‌ها و مراکز جداسازی در یک زنجیره تأمین سبز توسعه داده شده است. این پژوهش نقش قابلیت اطمینان تسهیلات و وسایل نقلیه را در برقراری ارتباط مؤثر در زنجیره تأمین را مد نظر قرار داده است. توابع هدف مدل پیشنهادی شامل کمینه سازی هزینه‌‌های کل و کمینه سازی تصاعد گاز دی‌اکسید کربن هستند. با استفاده از روش برنامه ریزی تصادفی (سناریو) برای بررسی عدم قطعیت استفاده شده و پس از خطی‌سازی قسمتهای غیرخطی، برای حل مدل دو هدفه ریاضی از روش چندهدفه معیار جامع استفاده شده است. کارایی مدل پیشنهادی با استفاده از داده‌های یک مثال واقعی نشان داده شده است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مدل ریاضی چند هدفه انتخاب تأمین‌کننده سبز (مورد مطالعه : زنجیره تأمین ایران خودرو)

در چند دهه گذشته، به علت بروز آثار مخرب زیست‌محیطی سازمان‌ها بر جوامع، فشارهای زیادی از جانب دولت‌ها و گروه‌های مردم‌نهاد بر سازمان‌ها برای رعایت جوانب زیست‌محیطی در فعالیت‌های آنان و به‌ویژه زنجیره‌های تأمین آنها وارد شده است. برای دستیابی به زنجیره‌تأمین محیط‌زیست دوست یا سبز، نقش تأمین‌کنندگان- به عنوان نقطه شروع زنجیره تأمین- بسیار مهم است. بنابراین برای ارزیابی و انتخاب تأمین‌کنندگان، علاو...

متن کامل

ارائه مدلی جهت بهینه سازی پایای چند هدفه در شبکه زنجیره تأمین در شرایط بحران

در سالهای اخیر و پس از وقوع بحرانهایی، طبیعی و ساخته دست بشر، چون سونامی سال 2004، زلزله بم ایران در سال 2004، زلزله و سونامی ژاپن در سال 2011، و ابرطوفان سندی در امریکا در سال 2012 و وقوع بلایای دیگری از این دست در سراسر جهان، مسئله زنجیره های تأمین در شرایط بحران با توجه روزافزون مواجه شده است. با توجه به شدت خساراتی که این بلایا و بحرانها بر شرایط اجتماعی و اقتصادی چه در کوتاه مدت و چه در ...

15 صفحه اول

ارائه ی یک مدل چند هدفه ی فازی جهت ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان در زنجیره تأمین ناب چابک

در این تحقیق، به ارزیابی و انتخاب تأمینکنندگان باا اساتفاده از ویژگای هاا زنییاره تاأمین نااب چابا و –تخصیص سفارش به تأمینکنندگان منتخا پرداتتاه مای شادد در مادل پیشانهاد ، تاأمین کننادگان باالقده باابکارگیر ی مدل چند هدفه فاز با تدجه به ویژگیها کلید زنییاره تاأمین نااب چابا ، از جملاه -تدانایی در پاسخگدیی به تقاضاها، کاهش زمان تأتیر و هزینهها که از عدامل برنده باددن باازار در ایان ناد اززنییره...

متن کامل

ارائه مدلی جهت حداقل کردن هزینه های لجستیک معکوس در زنجیره تأمین سبز

تمایل ارگان ها برای یکپارچه سازی و توانایی زنجیره ی تأمینشان در کاهش هزینه ها ، قدرت سرویس دهی بهتر به مشتریان و کاهش فشارهای عمومی به سازمان ، روند های جدیدی را در کسب و کار ایجاد کرده است. این گرایش ها، فرصتی جهانی در جهت برآورده کردن انتظارات محیطی دولت و مشتریان از طریق زنجیره ی تأمین سبز فراهم کرده است. افزایش فشارهای دولتی بر صنایع به منظور کاهش تأثیرات مخرب کسب و کار بر محیط، از یک سو و ...

15 صفحه اول

شناسایی عناصر مهم در مدیریت زنجیره تأمین سبز و ارائه مدلی برای ارزیابی سبز تأمین کنندگان

در دهه های اخیر تأثیر فعالیت های صنعتی بر محیط زیست، منجر به بروز مسائل زیست محیطی فراوانی شده است. گسترش پدیده هایی چون افزایش دما کره زمین، بالا آمدن سطح آب دریاها،تخریب لایه اوزون، بهره برداری بیش از حد از منابع طبیعی،انقراض برخی از گونه های جانوری و گیاهی و آلودگی هوا، مقوله توسعه پایدار زمین و سیستم های اقتصادی را با چالشی بسیار جدی مواجه ساخته است. با توجه به اینکه که این اثرات نامطلوب مح...

15 صفحه اول

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 16  شماره 51

صفحات  235- 263

تاریخ انتشار 2019-01-20

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2021