عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت صنعتی
  • درجه :علمی پژوهشی وزارت علوم
  • issn :2251-8029
  • ناشر :دانشگاه علامه طباطبائی
آخرین شماره> 58 تاریخ انتشار 2020-09-22

دوره

دوره 18
دوره 17
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1