عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت صنعتی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-8029 ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی
دوره 16
دوره 15
دوره 14
دوره 13
دوره 12
دوره 11
دوره 10
دوره 9
دوره 8
دوره 6
دوره 5
دوره 4
دوره 3
دوره 2
دوره 1
دوره 17
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود