عنوان ژورنال

مطالعات مدیریت صنعتی

درجه: علمی پژوهشی وزارت علوم issn: 2251-8029
ناشر: دانشگاه علامه طباطبائی

وضعیت نمایه تخصصی ویراساینس:

در دست بررسی
× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود