فرهاد حسین زاده لطفی

گروه ریاضی، دانشکده علوم پایه، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران

[ 1 ] - مدیریت ترازنامه در یک بانک توسعه‌ای مبتنی بر الگوی مسائل کلامی ریاضی

در این مقاله، کاربرد ریاضیات در مدیریت ترازنامه بر اساس مسائل کلامی ریاضی برای ارائه­ی مناسب گزارش مدیریت دارایی و بدهی در یک بانک توسعه‌ای موردبررسی قرار گرفت. پس از مروری بر اهمیت مدیریت ترازنامه در بانک‌ها، معرفی بانک توسعه‌ای و مبانی نظری و پیشینه پژوهش در مورد مسائل کلامی و کاربردهایی از مدل‌سازی ریاضی در مدیریت دارایی و بدهی، دو نمونه از مسائل کلامی(در زمینه حسابی و جبری) در مدیریت ترازنا...

[ 2 ] - Utility of Ranking Warehouse Candidates in Workshop Locations Using UTAStar

Although the importance of locating in manufacturing and service companies is not a new issue, one of significance applications is to determine the appropriate location for warehouses in manufacturing workshops warehouses to the maintenance of materials or products. In any organizations, Finding the suitable site for warehouses establishments to increase customer service and efficiency is one o...

[ 3 ] - ارائه مدلی جدید برای محاسبه کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس با ساختار شبکه‌ای (کاربردی از تحلیل پوششی داده)

هدف این مقاله ارائه مدل جدید تحلیل پوششی داده‌ها با ساختار شبکه‌ای جهت ارزیابی کارایی شرکت‌های سیمان حاضر در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، شرکت‌های سیمان حاضر در بورس طی سال‌های 93 - 95 مورد ارزیابی قرار گرفتند. نتایج نشان داد مدل جدید قادر است کارایی این کارخانه‌ها را  که از ساختار شبکه‌ای برخوردار بوده و نیز شامل شاخص‌های متعدد هستند  ارزیابی نماید و علاوه بر شاخص‌های رایج مالی و ف...

[ 4 ] - محاسبه کارایی زنجیره تامین پایدار در صنعت سیمان (کاربرد مدل تحلیل پوششی داده‌های شبکه‌ای)

هدف این مقاله ارائه مدل مناسب مبتنی بر تحلیل پوششی داده‌ها با ساختار شبکه‌ای برای ارزیابی کارایی زنجیره تامین پایدار شرکت‌های سیمان حاضر در بورس ایران طی دوره زمانی 1393-95 و تعیین میزان بهره­ وری آن­ها بر اساس شاخص مالم‌کوئیست می­باشد. این مدل می‌کوشد با در نظر گرفتن محدودیت‌های کمّی و کیفی و نیز خروجی­های نامطلوب، معیارهای پایداری در شبکه تامین معرفی نماید و از طریق سنجه آنها بر زنجیره تامین، ...

[ 5 ] - Classifying the Customers of Telecommunication Company in order to Identify Profitable Customers Based on Their First Transaction, Using Decision Tree: A Case Study of System 780

Effective knowledge and awareness of customers require the market segmentation, through which the customers who have the same needs and purchasing patterns as well as the same response to marketing plans are identified. The selection of a proper variable is a requirement, among other, for a successful market segmentation. In today' world, on one hand, the consumers are bombarded with new goods ...