سید خلیل‌الله سجادی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشگاه علامه طباطبایی

[ 1 ] - طراحی مدل پویای پیش‌بینی تقاضای پول در دستگاه‌های خودپرداز شهر تهران (مطالعۀ موردی: بانک شهر)

دستگاه‌های خودپرداز، یکی از مهم‌ترین کانال‌های توزیع وجه نقد برای بانک‌ها هستند. در این مقاله، مدل مدیریت دارایی و بدهی‌ها با توجه به زمان‌های ارائه­نشدن خدمات و خرابی دستگاه‌های خودپرداز با سیاست حداکثر موجودی و حداقل موجودی بررسی می‌شود. این مقاله به­دنبال ارائۀ مدل پویای مرور پیوستۀ پیش‌بینی تقاضا با تقاضاهای برداشت پول به‌صورت گسسته است تا مجموع هزینه‌های خواب پول و فرصت ازدست‌رفته برای دست...