سید مجتبی سجادی

استادیار دانشکده کارآفرینی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - ارائه مدلی برای بهینه‏سازی همزمان انتخاب پروژه‏ها و زمان‏بندی فعالیت‏ها درحالت محدودیت منابع با استفاده از الگوریتم انبوه ذرات

در این مقاله مساله ترکیبی انتخاب و زمان‏بندی پروژه در حالت محدودیت منابع، با معیار حداکثرکردن مقدار ارزش فعلی پروژه مدل‏سازی، تحلیل و حل می­شود. در این پژوهش، وضعیتی بررسی و مطالعه می‏شود که از بین چندین پروژه در دسترس و موجود، باید برخی انتخاب و اجرا شوند تا با توجه به محدودیت منابع بیشترین سود حاصل گردد. مدل­های انتخاب پروژه عموما زمان‏بندی پروژه­ها را به عنوان بخشی از فرآیند انتخاب در نظر نم...

[ 2 ] - بهینه‎سازی مبتنی بر مبنای شبیه‎سازی مسئلۀ زمان‎بندی تولید کارگاهی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط با رویکرد نظام‌های صف با هدف کاهش هزینۀ زودکرد و دیرکرد فعالیت‎ها

تعیین بهینۀ توالی کارها در تولید کارگاهی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط، در بهره‎وری ماشین­­آلات، هزینه­های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل کارها تأثیر­گذار است. در این پژوهش ابتدا مدل ریاضی مسئلۀ تولید کارگاهی کسب‎وکارهای کوچک و متوسط طراحی شد، سپس به‎کمک نرم­افزار Arena 14 مدل شبیه‎سازی طراحی گردید و در نهایت با حل یک مثال عددی، جواب نزدیک به بهینۀ مسئله از لحاظ مجموع هزینۀ دیرکرد و زودکرد به‎منظور ...

[ 3 ] - ارائه مدلی پایدار جهت مکان یابی موجودی زنجیره تامین سه - سطحی تک دوره ای شرکتهای کوچک و متوسط با تقاضای غیرقطعی

امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت های مستقل با رقابت میان زنجیره های تاامیمواجه است. در غالب واحدهای تولیدی کوچک و متوسط ایران هنوز از دیدگاه سنتی برای برنامه ریزی تامی ،تولید و توزیع استفاده می شود. یعنی هرکدام از ای اجزاء به طور مستقل اقدام به برنامه ریزی برای فعالیات خاودمی نمایند، ای امر در اکثریت مواقع باعث افزایش هزینه های کل زنجیره تامی ای گونه شرکت ها می گردد. ...

[ 4 ] - Small and Medium Business Growth in Agricultural Sector (Case Study: Guilan Province)

Agriculture is one of the pillars of economics and its development requires a particular attention to all production factors. This paper aims to provide a systematic and conceptual model that is based on a conceptualization of the field. For this purpose, the theory and methodology based on data derived from field observations and interviews drawn from a systematic conceptual model of key infor...

[ 5 ] - A Simulation-Based Optimization Model for Scheduling New Product Development Projects in Research and Development Centers

a simulation-based optimization approach for the purpose of finding a near-optimal answer can be efficient and effective. In the present paper, first, the mathematical model for the project activity scheduling problem has been presented with a job shop approach. Then, using the Arena 14 software, the simulation model has been designed. Consequently, a numerical example has been solved via runni...

[ 6 ] - Determination of optimum of production rate of network failure prone manufacturing systems with perishable items using discrete event simulation and Taguchi design of experiment

This paper, considers Network Failure Manufacturing System (NFPMS) and production control policy of unreliable multi-machines, multi-products with perishable items. The production control policy is based on the Hedging Point Policy (HPP). The important point in the simulation of this system is assumed that the customers who receive perishable item are placed in priority queue of the customers w...

[ 7 ] - ارایه مدل بکارگیری شبیه سازی در فرایند مدیریت پروژه های فنی مهندسی توسعه محصول جدید در مراکز تحقیق و توسعه

مهندسان طراح اغلب از شبیه‌سازی فناوری برای بهینه‌سازی عملکرد، آزمایش، آموزش و مهارت‌آموزی‌ استفاده می نمایند. از سوی دیگر می توان از شبیه‌سازی برای بهینه سازی فرایندهای مدیریتی نیز استفاده نمود. یکی از فرایندهایی که بیشتر مراکز تحقیق و توسعه با آن درگیر می باشند فرایند مدیریت و زمانبندی پروژه های توسعه محصول جدید می باشد. این مقاله به تبیین موضوع مذکور، با ارایه نحوه مدل سازی و شبیه سازی نمودن ...

[ 8 ] - بهینه‌سازی بر مبنای شبیه‌سازی توالی انجام پروژه‌های توسعه محصول جدید در مراکز پژوهشی

مدیریت صحیح و اثربخش انجام پروژه‌ها در مراکز تحقیق‌وتوسعه، یکی از اهداف کلیدی این مراکز است. تعیین بهینه توالی انجام پروژه‌ها در محیط تحقیقاتی در بهره‌‌وری نیروی انسانی، ماشین‌آلات و هزینه‌‌های مربوط به دیرکرد و زودکرد تحویل پروژه‌ها تأثیرگذار است. از سوی دیگر، قوانین مختلفی برای تعیین اولویت‌دهی پروژه‌ها در گروه‌های تحقیقاتی وجود دارد که این موضوع در مسئله چندپروژه‌ای با توالی‌‌های مختلف، حل م...

[ 9 ] - عوامل خروج کارآفرینان: تلفیق نگاه فردی-محیطی

هدف از این پژوهش بررسی عوامل خروج کارآفرینان در کسب و کارها می باشد. خروج کارآفرینانه به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از فرآیند کارآفرینی در سال های اخیر مورد توجه محققان این رشته بوده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده‌ها کیفی اکتشافی می باشد. اطلاعات این پژوهش از طریق مصاحبه با بیست و دو نفر از کارآفرینان در حوزه های مختلف صنعت، خدمات و فناوری‌های پیشرفته که از حداقل یک تجرب...

[ 10 ] - شناسایی مختصات تفکر استراتژیک کارآفرینانه

با توجه به اهمیت کارآفرینی و تفکر راهبردی (استراتژیک) برای موفقیت کسب‌وکارها و سازمان‌ها در دنیای پررقابت امروز، در پژوهش حاضر مختصات و ویژگی‌های تفکر راهبردی کارآفرینانه شناسایی می‌شود. تفکر راهبردی راهی برای حل مسائل راهبردی است که طی آن، رویکرد عقلایی و همگرا با فرایندهای تفکر خلاق و واگرا ترکیب می‌شوند. پژوهش پیش رو بر این پیش‌فرض استوار است که مفهوم تفکر راهبردی می‌تواند در کنار مفاهیمی هم...

[ 11 ] - ارزیابی مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید (مورد مطالعه: شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران)

در این پژوهش، مؤلفه‌های مدیریت زنجیرة تأمین کارآفرینانة مرتبط با فرایند توسعة محصول جدید در شرکت‌های کارآفرین فعال در صنعت شویندة ایران ارزیابی ‌شده است. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و برحسب گردآوری داده‌ها، پژوهشی کمی از نوع توصیفی- پیمایشی است. روش تجزیه‌وتحلیل در این پژوهش رویکرد ترکیبی AHP-TOPSIS است. جامعة آماری این تحقیق شامل 21 نفر از کارشناسان و کارشناسان ارشد تولید و مدیران ارشد شرکت‌...

[ 12 ] - Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province

Objective: Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility model of sustainable supply chain in ...

[ 13 ] - سازماندهی کسب و کار جدید: چه فعالیت‎های پیش‎سازمان را ایجاد می‎کنند؟

با توصیف کارآفرین به‌عنوان خالق کسب‌وکار جدید، مطالعات این حوزه بر رفتار کارآفرین یا همان «سازماندهی سازمان جدید» متمرکز می‎شوند. مطالعات بسیاری در این حوزه به فرآیند کارآفرینی پرداخته‎ و تنها چند مطالعه معدود به پیش‎سازمان به‌عنوان آنچه در ابتدای مسیر خلق کسب‌وکار جدید توسط کارآفرینان ساخته می‎شود، اشاره کرده‎اند. این مطالعات با تأکید بر اینکه پیش‎سازمان‎ها هنوز ویژگی‌های یک سازمان را ندارند، ...

[ 14 ] - شبیه‌سازی زنجیره‌ی تأمین چندسطحی کسب و کارهای دارای محصولات زوال‌پذیر با در نظر گرفتن اثر وفاداری مشتریان

در دنیای امروز هدف نهایی بسیاری از کسب و کارها کاهش هزینه‌هاست. در سیستم زنجیره‌ی تأمین نیز کمینه کردن هزینه‌ها مورد توجه است. تعیین وزن اولیه‌ی مناسب برای بسته‌بن دی کالاهای زوال پذیر و تعیین سطح موجودی مناسب در زنجیره‌ی تأمین چندسطحی برای کمینه کردن هزینه‌ها، متغیرهای تصمیم این مسئله هستند. کالای مورد بررسی، بسته‌یی زوال پذیر تدریجی است که توسط تأمین کننده با مقداری بیش از واحد ارسال می‌شود. ...

[ 15 ] - طراحی مدل مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن اولویت بندی پنجره‌های زمانی مشتریان

مسئله مسیریابی وسیله نقلیه دارای کاربرد های فراوانی در شبکه های حمل و نقل و مدیریت زنجیره تامین است. مدل هایی که بر اساس مسئله کلاسیک مسیریابی وسیله نقلیه ارائه شده است، هر کدام به نوبه خود این مسئله پایه را کامل تر کرده و فرضیات بیشتری از دنیای واقعی را در نظر گرفته است. در این پژوهش به بررسی مسئله مسیریابی وسیله نقلیه ناهمگن با در نظر گرفتن چندین دپو توزیع کالا و اولویت بندی پنجره های زما...

[ 16 ] - توسعه مدل دوهدفه یکپارچه زمان‌بندی زنجیره تأمین سبز: تولید، توزیع و مسیریابی با وسیله نقلیه ناهمگن و پنجره‌های زمانی مشتریان

هدف: در این پژوهش مسئله یکپارچه زمان‌بندی زنجیره تأمین با تعیین واگذاری موعد تحویل، زمان‌بندی سفارش‌ها روی یک ماشین در یک سیستم تولیدی و ارسال به‌صورت دسته‌ای، واگذاری به چندین وسیله حمل‌ونقل ناهمگن با توجه به ظرفیت و در نهایت، تحویل سفارش‌ها به مشتریان در پنجره زمانی با هدف کمینه‌کردن کل هزینه‌های توزیع سفارش‌ها و هزینه‌های ثابت و متغیر سوخت و انتشار کربن وسیله نقلیه و کل زمان دیرکرد سفارش‌های...

[ 17 ] - روش‎شناسی پویایی‎ سیستم‎های نرم: یک رویکرد سیستمی ترکیبی در پژوهش‎های کارآفرینی

کارآفرینی یک پدیده پیچیده و چندسطحی است و بر مبنای رئالیسم انتقادی، پدیده‎های پیچیده‎‎ای مانند کارآفرینی، در سیستم‎های باز رخ داده و در سطوح مختلفی از واقعیت عمل می‎کنند. برای مطالعه و بررسی دقیق چنین پدیده‎ای، استفاده از روش‎شناسی متناسب با آن ضروری است. محور کارآفرینی، ایجاد کسب‌وکار مخاطره‎آمیز جدید است که می‎تواند به‎عنوان فرایندی پویا، در قالب یک سیستم باز تعریف شود؛ این پدیده از تعامل عنا...