محمد رضا تقی زاده یزدی

استادیار مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - شناسایی و اولویت‌بندی بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران با استفاده از رویکرد تصمیم‌گیری چندشاخصۀ ترکیبی در یک محیط فازی

از آنجا که امروزه صنعت گردشگری، اهمیت بسیار زیادی در توسعۀ نظام اقتصادی جوامع دارد و کشورها در جذب گردشگران بین­المللی به رقابت می­پردازند، پرداختن به بازاریابی و به­ویژه موضوع انتخاب بازار هدف، از جمله مسائل مهم هر مقصد گردشگری به‎شمار می‎رود. هدف این پژوهش، شناسایی مهم­ترین عوامل تأثیرگذار بر بازارهای هدف صنعت گردشگری ایران و اولویت­بندی بازارهای هدف است. این پژوهش، نوعی رویکرد تصمیم‎گیری فاز...

[ 2 ] - کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی

یکی از مهم‎ترین خصیصه‎های هر سازمانی در عصر حاضر، بهره‎مندی از نیروی انسانی متعهد و با هوش عاطفی زیاد است؛ نیروهایی که به مشارکت در تغییرات موفق سازمان علاقه دارند و می‎خواهند همان رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را از خود بروز دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را معلمان مقطع راهنمایی شهرستان شاهین‎دژ در آذربای...

[ 3 ] - تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعة آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‌‌ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده‏‌های پژوهش از پرسشنامة استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامة محق...

[ 4 ] - ارائۀ مدل ریاضی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‎ها با در نظر گرفتن واحدهای تولید پراکنده و با هدف کنترل دی‎اکسیدکربن

این پژوهش با استفاده از برنامه‌ریزی ریاضی، مدلی برای توسعۀ ظرفیت نیروگاه‌ها با هدف کنترل دی‌اکسیدکربن ارائه کرده است. تابع هدف مدل شامل کمینه‎سازی مجموع تنزیل‎شدۀ ارزش هزینه‌های سرمایه‎گذاری نیروگاه‌های جدید، سوخت، نگهداری و تعمیرات و هزینۀ اجتماعی دی‌اکسیدکربن طی سال‎های 1390 تا 1404 بوده و محدودیت‌های مدل شامل «محدودیت‌های تقاضا»، «توسعۀ نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تولید پراکنده» و «غیرمنفی بودن ...

[ 5 ] - سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و رتبه‎بندی شرکت‎های حاضر در زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز تأثیر شایان توجهی بر محیط‌زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط‌زیست و مدیریت زنجیرۀ تأمین برای کنترل آثار زیست‌محیطی در چرخۀ عمر محصول به‎وسیلۀ تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرۀ تأمین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه‌بندی هفت شرکت از شرکت‌های موجود در ...

[ 6 ] - مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

بنزین از کلیدی‌ترین فرآورده‌های انرژی در حمل‌ونقل مسافر در ایران به‌شمار می‌رود. مصرف روزافزون بنزین و نیاز به سیاستگذاری‌های صحیح در راستای مدیریت تقاضای بنزین، شناخت ساختار تقاضای فرآوردة بنزین را به اولویت بسیاری از برنامه‌های تحقیقاتی در ایران بدل ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این میان، درنظرگرفتن نااطمینانی‌های ناشی از شکست‌های ساختاری اقتصادی، تغییر در سیاستگذاری‌ها، نبودن ...

[ 7 ] - طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

   در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(FLR) و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و حمل‌و‌نقل، تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور طی سال‌های 1385 تا 1400 پیش‌بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل، از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال‌های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل‌و...

[ 8 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداشت استعدادها با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعۀ موردی: دانشگاه تهران)

در بازار رقابتی امروزی، منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایۀ سازمانی محسوب می‌‌شوند. ازاین‌‌رو، توجه ویژه‌‌ای به نقش استعداد در سازمان معطوف شده است. از مهم‌‌ترین مقوله‌‌های مرتبط با استعداد، مدیریت بهینۀ جذب و نگهداشت استعدادهاست. هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه‌‌بندی مهم‌‌ترین عوامل تأثیر‌‌‌‌گذار در جذب و نگهداشت استعدادها در دانشگاه است. این مقاله یک مدل ارزیابی را مبتنی بر فرایند تحلیل...

[ 9 ] - شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

ه هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگریپزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژهتخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگریپزشکی با استفاده از خدمات و اطلاعات استخراجشده" بکار گرفته شد. در ابتدا تمام وبسایتهایمنتخب ...

[ 10 ] - پیش بینی پسماند تولیدی شهر تهران با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی فازی-عصبی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

پیش بینی کمیت تولید، نقش به سزایی در بهینه سازی و برنامه ریزی سامانه­ مدیریت پسماند­های جامد شهری دارد، اما به علت دینامیک بودن سامانه های مدیریت پسماند، پیچیدگی روابط بین متغیر ورودی و خروجی، در دسترس نبودن و یا ناکافی بودن اطلاعات و همچنین تاثیر عوامل متغیر و غیرقابل کنترل همواره کار مشکلی بوده است. امروزه استفاده از سامانه های هوشمند به عنوان راهکاری نوین در تحلیل مسائل زیست محیطی، گسترش یاف...

[ 11 ] - ارائه یک مدل ریاضی چند هدفه برای مساله زمان بندی پروژه تحت شرایط محدودیت منابع و حل آن با استفاده از الگوریتم‌های فراابتکاری کرم شب تاب و تبرید شبیه‌سازی شده

زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن محدودیت منابع از جمله مسائل با ادبیات غنی در حوزه تحقیق در عملیات و مدیریت پروژه است. تاکنون مقالات و کتب بسیاری در این زمینه به چاپ رسیده است که دو دلیل عمده بر این امر می‌توان برشمرد: نخست آنکه این مسائل بسیار متنوع هستند و دیگر اینکه با توجه به NP-Hard بودن این مسائل، محققین همواره به دنبال راه حل های کاراتر برای حل این مسایل بوده اند.این پژوهش به منظور ارائه ...

[ 12 ] - انتخاب پرتفوی بهینه با استفاده از برنامه‎ریزی فرا آرمانی و برنامه‎ریزی آرمانی ترتیبی توسعه‎یافته

پس از انتشار مقالۀ مارکویتز در سال 1952، یافتن بهترین راه برای بهینه­سازی پرتفوی بین فعالان صنعت مدیریت سرمایه­گذاری اهمیت مضاعف پیدا کرد و به همین منظور روش‎های زیادی برای انتخاب سبد سهام معرفی شدند. این مقاله به انتخاب پرتفوی بهینۀ سهام با استفاده از تکنیک­های نوین برنامه­ریزی آرمانی، یعنی دو تکنیک برنامه­ریزی فرا­ آرمانی (Meta-GP) و برنامه­ریزی آرمانی ترتیبی توسعه­یافته (ELGP) پرداخته است. ه...

[ 13 ] - ارائه مدلی ریاضی جهت انتخاب اعضای تیم تحقیق‌وتوسعه و حل آن با استفاده از الگوریتم‌ شبیه‌سازی تبرید (مورد مطالعه: شرکت کیسون)

امروزه ضرورت تشکیل تیم بیش‌ازپیش اهمیت یافته است و سازمان‌ها نیز بر روی یافتن افرادی با مهارت‌های تیمی بالا تمرکز می‌کنند. این امر به‌ویژه در رابطه با واحدهای تحقیق‌وتوسعه (R&D) که عنصر اصلی حفظ نوآوری سازمانی هستند، اهمیت بسیاری دارد. سازمان‌ها به‌منظور توسعه فنّاوری‌ها و محصولات جدید، بر تیم‌های R&D تکیه می‌کنند. ازاین‌رو، هدف از پژوهش حاضر، انتخاب شایسته‌ترین افراد به‌عنوان اعضای تیم تحقیق‌وت...

[ 14 ] - Providing Sustainable Supply Chain Agility Model in the Brick Industry of Isfahan province

Objective: Today, manufacturing companies must pay attention to environmental and social issues throughout the supply chain in order to survive. Many efforts have been made to examine the sustainable supply chain, but the agility of sustainable supply chain has been only observed in very few studies. Therefore, the aim of this study is to present an agility model of sustainable supply chain in ...

[ 15 ] - به‎کارگیری شبیه‎سازی گسسته پیشامد و تحلیل پوششی داده‎ها به‎منظور بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان

هدف: در این مطالعه از شبیهﺳﺎزی گسسته پیشامد برای بهبود عملکرد اورژانس بیمارستان با هدف کاهش زمان انتظار بیماران و بهینهﻳﺎبی منابع استفاده شده است. روش: نخست بر اساس فرایند جریان بیماران در اورژانس بیمارستان، با استفاده از نرم‎افزار ARENA یک مدل شبیهﺳﺎزی توسعه داده شد، سپس این مدل شبیهﺳﺎزی برای هر سناریوی شدنی که شامل تعداد پزشک عمومی، متخصص طب اورژانس، پرستاران بخش تحت نظر، بخش درمان حاد، تخت ت...

[ 16 ] - Conceptual Modeling of the Internet of Things Implementation in Hospitals Supply Chain

Given the complexities of supply chain networks, the firms consider modern technologies as a potential factor to improve their supply chain performances. One of these technologies is the Internet of Things (IoT). Hence, the main purpose of this study has been to achieve the conceptual model of the IoT implementation in hospital supply chains. Considering the qualitative nature of the study, rel...

[ 17 ] - Modeling the Network of Municipal Solid Waste Separation Factors using Fuzzy Cognitive Mapping: A Case Study in Tehran

Municipal solid waste management is a major challenge, especially in metropolises. This research focuses on a non-technical issue in municipal solid waste management named municipal solid waste separation at the source and seeks to find the best policy in terms of model results. Source separation for recycling has been recognized as a way to achieve sustainable municipal solid waste (MSW) manag...

[ 18 ] - A Mathematical Model for Multi-Region, Multi-Source, Multi-Period Generation Expansion Planning in Renewable Energy for Country-Wide Generation-Transmission Planning

Environmental pollution and rapid depletion are among the chief concerns about fossil fuels such as oil, gas, and coal. Renewable energy sources do not suffer from such limitations and are considered the best choice to replace fossil fuels. The present study develops a mathematical model for optimal allocation of regional renewable energy to meet a country-wide demand and its other essential as...

[ 19 ] - Process Capability Studies in an Automated Flexible Assembly Process: A Case Study in an Automotive Industry

Statistical Process Control (SPC) methods can significantly increase organizational efficiency if appropriately used. The primary goal of process capability studies is to obtain critical information about processes to render them even more effective. This paper proposes a comprehensive framework for proper implementation of SPC studies, including the design of the sampling procedure and interva...

[ 20 ] - Designing a Fuzzy Inference System to Estimate the Scores of Assessment Centers

One of the methods used to measure and evaluate employees is the assessment center. Assessment centers usually have good validity at the instrumental level, but have weaknesses at the summation level. This research seeks to provide a fuzzy system for estimating AC final scores based on competency, intelligence and personality scores by modeling mentality of experts in this field. For this purpo...