جواد نرگسیان

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

[ 1 ] - تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعة آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‌‌ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده‏‌های پژوهش از پرسشنامة استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامة محق...

[ 2 ] - ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

هدف: سیستم انتخاب شامل روش‎هایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی‌هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می‎شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی (دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه‌های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر...