تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

نویسندگان

  • جواد نرگسیان کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
  • ناصر رحمت کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ایران
چکیده

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعة آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‌‌ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده‏‌های پژوهش از پرسشنامة استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامة محقق‌ساختة ارزشیابی عملکرد آموزشی در مقیاس پنج درجه‌ای لیکرت استفاده شد. داده‏‌های پژوهش، پس از جمع‏آوری، بر اساس فرضیه‏‌های پژوهش و با استفاده از تحلیل همبستگی کانونی تجزیه و تحلیل شد. نتایج تحلیل کانونی با 99 درصد احتمال وجود همبستگی بین دو مجموعة متغیر را تأیید می‌کند. همچنین، نتایج رگرسیون چندگانه نشان داد که مؤلفه‌‌های خودآگاهی‌، همدلی، مهارت‌های اجتماعی، و خودانگیزی پیش‌بینی‌کننده‌‌‌های خوبی هستند برای متغیر‌های ملاک انضباط آموزشی، توان علمی، و شیوة تدریس‌.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

 Introduction: psychologists believe that an individual success depends 20% on his Intelligence Quality (IQ) and 80% on his Emotional Intelligence (EQ). The relationship between EQ and efficiency of hospital managers has not been studied yet. To determine relationship between EQ and its five dimensions with efficiency of managers of Kermanshah's educational hospitals. Methods: This is a correla...

متن کامل

رابطة مؤلفه‌های هوش هیجانی با پیشرفت‌گرایی شغلی معلمان

 هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطة مؤلفه­های هوش هیجانی با پیشرفت­گرایی شغلی معلمان است. روش پژوهش همبستگی و جامعة آماری شامل کلیة معلمان مدارس دولتی متوسطة دورة اول شهر تهران در سال تحصیلی 1396-97 به‌تعداد 8156 نفر بوده است. با روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای چندمرحله‌ای مناطق جغرافیایی 1، 2، 4، 6، 11،   16 و 18 و از هر منطقه دو دبیرستان دخترانه و پسرانه و از هر دبیرستان تمامی معلمان آن دبیرستان­ها انتخاب ش...

متن کامل

رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی فراگیران انگلیسی

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطة هوش هیجانی و جرأت‌ورزی با مشارکت کلامی بین فراگیران زبان انگلیسی به عنوان زبان خارجی، با توجه به جنسیت، میزان برون‌گرایی و سطح بسندگی زبان انگلیسی انجام شد. 68 دختر و 47 پسر در دو سطح مبتدی و متوسط از بسندگی زبان به صورت نمونة در دسترس انتخاب شدند و با پرسشنامة هوش هیجانی سیبریا ‌شرینک و پرسشنامة شخصیتی تجدید نظر شدة نئو مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج تحلیل رگرسیون ه...

متن کامل

رابطه هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان های آموزشی کرمانشاه

مقدمه: روانشناسان معتقدند بیست درصداز موفقیت های شخص به بهره هوشی (iq) و هشتاد درصد به هوش هیجانی(eq) بستگی دارد. رابطه ی هوش هیجانی با عملکرد مدیران بیمارستان ها مورد مطالعه قرار نگرفته است. هدف این مطالعه تعیین رابطه ی هوش هیجانی وابعاد پنج گانه ی آن با عملکرد مدیران بیمارستانهای آموزشی کرمانشاه بود. روش بررسی: این یک مطالعه ی همبستگی کاربردی ست.جامعه ی پژوهش 60 نفر مدیران سطوح مختلف مدیریتی ...

متن کامل

تحلیل ابزار ارزشیابی عملکرد آموزشی استادان

آموزش و تربیت نیروی انسانی متخصص و مورد نیاز جامعه از رسالت ها و کارکرد‏های اصلی دانشگاه و آموزش عالی است. دستیابی به این هدف تا اندازه زیادی به عملکرد آموزشی استادان بستگی دارد. با توجه به نقش مهم و محوری استادان در کیفیت و توسعه دانش، ارزشیابی و بهبود کیفیت مستمر تدریس استادان در بیش تر کشورها از جمله ایران مورد توجه بسیار قرار گرفته است و همه ساله منابع انسانی و مادی زیادی در دانشگاه ها صرف ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 6  شماره 1

صفحات  45- 66

تاریخ انتشار 2014-04-21

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021