افشار سلیمانی

کارشناس‎ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

[ 1 ] - کاربرد روش همبستگی متعارف برای بررسی رابطه بین هوش عاطفی با رفتارمدنی سازمانی و تعهد سازمانی

یکی از مهم‎ترین خصیصه‎های هر سازمانی در عصر حاضر، بهره‎مندی از نیروی انسانی متعهد و با هوش عاطفی زیاد است؛ نیروهایی که به مشارکت در تغییرات موفق سازمان علاقه دارند و می‎خواهند همان رفتارهای شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی را از خود بروز دهند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر هوش عاطفی بر رفتار شهروندی سازمانی و تعهد سازمانی است. جامعۀ آماری پژوهش حاضر را معلمان مقطع راهنمایی شهرستان شاهین‎دژ در آذربای...

[ 2 ] - تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعة آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‌‌ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده‏‌های پژوهش از پرسشنامة استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامة محق...