ناصر رحمت

کارشناس ارشد مدیریت آموزشی، دانشگاه ارومیه، ایران

[ 1 ] - تحلیل کانونی رابطة هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی

هدف از این پژوهش بررسی رابطة ابعاد هوش هیجانی با ارزشیابی عملکرد آموزشی بوده است. جامعة آماری این پژوهش عبارت بود از اعضای هیئت علمی دانشگاه ارومیه در سال 1391. برای انتخاب گروه نمونه، از روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با رعایت نسبت‌‌ها استفاده شد و، در مجموع، 200 نفر انتخاب شدند. پژوهش از نوع توصیفی و طرح همبستگی است. برای گردآوری داده‏‌های پژوهش از پرسشنامة استاندارد سیبر- شرینگ و پرسشنامة محق...