عباس عباس پور

دانشیار گروه مدیریت، دانشکدة روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی

این پژوهش، با هدف بررسی تأثیر ادراک از سیرت نیکوی مدیران بر اعتماد سازمانی در سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان صورت پذیرفته است. این پژوهش، توصیفی و از لحاظ هدف، کاربردی است. جامعة آماری آن شامل 400 نفر از کارکنان سازمان تأمین اجتماعی استان کرمان است که 196 نفر از آنها به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات، از پرسشنامة محقق­ساخته استفاده شد تا سی...

[ 2 ] - مطالعه تطبیقی ویژگی‎های نظام آموزش کارکنان (مورد مطالعه IRIB و BBC)

این مقاله حاصل پژوهشی است که به منظور بررسی ویژگی‎های نظام آموزش کارکنان در دو سازمان رسانه‌ای شامل IRIB و BBC انجام شده و به شناسایی و مقایسه وجوه اشتراک و افتراق میان آنها در راستای ایجاد درک مناسب از نارسایی‌ها و تنگناهای موجود در نظام آموزش کارکنان IRIB می‎پردازد. چارچوب مفهومی این پژوهش دربرگیرنده عوامل درونی و محیطی مؤثر بر نظام آموزش کارکنان تدوین گردید و مبتنی بر چهار ویژگی محیطی مؤثر ب...

[ 3 ] - بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان

   این پژوهش، با هدف شناسایی وضعیت موجود رهبری خدمتگزار، در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. جامعة مورد مطالعه، شامل کلیة اعضای هیت‌علمی دانشگاه فرهنگیان (707 نفر) می‌باشد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 356 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای سنجش رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان، از مقیاس چند بعدی اندازه‌گیری رهبری خدمتگزار دیرندانک و نئوجتن (2011) ([1]SLS) »، استفاده شده ا...

[ 4 ] - بررسی جنبه‌های روانشناختی (انگیزه پیشرفت، خلاقیت) اثر بخشی روش‌های نوین تدریس در آموزش عالی ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر چهار روش تدریس مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ، نمایش علمی و سخنرانی بر خلاقیت، انگیزه پیشرفت و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان انجام شد. نمونه آماری شامل 270 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان البرز بود که به روش نمونه­گیری تصادفی طبقه­ای انتخاب شدند. ابزار سنجش شامل پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس، پرسشنامه خلاقیت عابدی و آزمون محقق ساخته پیشرفت تحصیلی بود. برای تحلیل داده­ها ا...

[ 5 ] - تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی کابل با رویکرد آمیخته)

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی کابل به تعداد 1457 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 304 نفر انتخاب شدند. همچنین، مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان به تعداد 4...

[ 6 ] - بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار کارکنان: نقش واسطه‌ای تعامل رهبر - عضو

کمبود منابع، تکیۀ سازمان‌های معاصر بر الزامات رسمی جهت دستیابی به اهداف سازمانی را با چالش مواجه ساخته است. این امر، کارکنان به‌عنوان عمده دارایی سازمان و رفتارهای فراتر از نقش آنان را در کانون توجه قرار می‌دهد. در این راستا، این پژوهش با هدف بررسی تأثیر رهبری اخلاقی بر رفتار شهروندی سازمانی و رفتار انحرافی محیط کار کارکنان و همچنین، نقش واسطه‌ای که تعامل رهبر – عضو در این رابطه ایفا می‌کند صور...

[ 7 ] - Training for Medical Tourism in Iran

Introduction: Today, medical tourism is becoming popularized through the upgrading of quality standards essential to providing appropriate and high quality services to those in need. Training is an essential factor in improving the current standards. Medical tourism can provide state-of-the-art treatment for patients. Methods: This study is a narrative re...

[ 8 ] - طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی)

این پژوهش به منظور تعیین میزان ااثربخشی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده در کارکنان صنایع سیمانی بالای ده هزار تنی انجام گرفت. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده می باشد. بدین منظور، عوامل یادگیری سازمانی از طریق پژوهش کیفی در قالب کدهای باز،محوری ،انتخابی و مشاهدات حاصل معرفی شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل نهایی بدست آمد. داده ها از بین کارکنان سه شرکت...

[ 9 ] - کاربرد نظریه تعمیم پذیری در پژوهش های مدیریت با تاکید بر تحلیل شغل

در پژوهش های مدیریت با موضوع ارزیابی عملکرد کارکنان، سنجش شایستگی شغلی کارکنان و تحلیل شغل از ارزیابان به عنوان منبع گردآوری داده ها استفاده می شود. نتایج به دست آمده از چنین پژوهش هایی هنگامی قابل استفاده است که پایایی داده ها قابل قبول باشد. پژوهشگران برای برآورد پایایی این داده ها معمولاً از فرمول های پایایی بین ارزیابان و آلفای کرانباخ استفاده می کنند. این فرمول ها همه خطاهای موجود در داده ه...

[ 10 ] - رهبری معلم در اجرای برنامه درسی؛ چالش ها و فرصت ها

چکیده برای سالیان بسیاری بحث در خصوص نقش معلم در اجرای برنامه درسی از جنبه‌های مختلفی در مباحث مدیریت آموزشی، نظارت و راهنمایی تعلیماتی و تأکید بر نقش وی در راهنماهای معلم مطرح بوده است. با این وجود توجه به نقش معلم در قالب عنوان«رهبری معلم» با محوریت اجرای برنامه درسی در ادبیات پژوهشی داخل موضوعی مغفول و ناشناخته می‌باشد. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی و تحلیل رهبری معلم در برنامه درسی به...

[ 11 ] - مشکلات اندازه‌گیری عملکرد سازمانی نظام های آموزشی: نقش فرد، سازمان و هم افزایی منفی آن‌ها

Background & Objective: The present study aimed to identify the barriers in the current system of organizational performance measurement and determine the educational challenges within the framework of Stufflebeam and Coryn (2014) meta-evaluation model in 14 educational offices in Zanjan province, Iran. Materials and Methods: This exploratory study was performed using a qualitative approach an...

[ 12 ] - طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان)

هدف: هدف پژوهش کیفی حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های بومی دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی دانشگاه ناب می باشد. روشها: روش پژوهش حاضر کیفی از نوع داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) می باشد. بدین منظور از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.. به منظور تحلیل داده ها نیز از سیستم کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته ...

[ 13 ] - بررسی میزان شراکت دانشگاه های علوم پزشکی با دیگر بخش ها

زمینه و اهداف: هدف این مقاله بررسی میزان شراکت دانشگاه‌های علوم پزشکی با دیگر بخش‌های جامعه از نظر اعضای هیئت‌علمی بود. روش بررسی: روش این تحقیق توصیفی پیمایشی بود. جامعه آماری شامل اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی فارس بود که یک نمونه 152 نفری از میان آن‌ها به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای نسبتی انتخاب شد. به منظور جمع آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده‌شده است. جهت بررسی اعتبار محتوای...

[ 14 ] - میزان تطابق دانشگاه‌ها با مولفه‌های سازمان چابک از نظر اعضای هیات علمی

اهداف: ویژگی‌های محیط تحصیلی دانشگاهی در عصر حاضر به‌طور بنیادی متفاوت از گذشته است و دانشگاه‌ها باید به سمت استفاده از مولفه‌های سازمان چابک حرکت کنند. با توجه به لزوم حرکت دانشگاه‌ها به سمت چابکی، این پژوهش با هدف بررسی میزان انطباق دانشگاه‌های دولتی استان فارس با مولفه‌های سازمان چابک انجام شد. روش‌ها: این مطالعه توصیفی مقطعی در میان اعضای هیات علمی دانشگاه‌های دولتی استان فارس به اجرا درآمد...

[ 15 ] - شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری دانش آموختگان دانشگاهها براساس نظریه داده بنیاد

هدف تحقیق حاضر بررسی و شناسایی قابلیت های اشتغال پذیری در بین دانش آموختگان دانشگاهها و موسسات آموزش عالی بود. روش تحقیق: روش مورد استفاده در این پژوهش روش تحقیق کیفی و مبتنی بر نظریه برخاسته از داده ها بود. جامعه آماری پژوهش، دانش آموختگان کارشناسی ارشد بودند و شیوه نمونه گیری مورد استفاده، روش نمونه گیری هدفمند بوده است و اطلاعات لازم از طریق هدایت کلیات و مصاحبه نیمه ساختار یافته از 21 نفر ا...

[ 16 ] - تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی در بین دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه (مطالعه موردی استان کردستان)

زمینه: تحقیقات بیانگر آن است که ویژگی های فردی و شخصیتی کارآفرینی یکی از مهم ترین عوامل تعیین کننده بر رفتارکارآفرینی می باشند ویژگی هایی مانند ریسک پذیری، استقلال طلبی، خلاقیت و نوآوری، تحمل ابهام، سلامت فکری، عملگرایی و غیره. هدف: این پژوهش با هدف تحلیل ویژگی های شخصیتی کارآفرینی دانش آموزان دوره اول آموزش متوسطه استان کردستان اجرا شده است. روش: به منظور بررسی و آزمون سوالات پژوهش از روش توص...

[ 17 ] - اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مسئله خلاق بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر

زمینه: امروزه سازمانها با درک اهمیت خلاقیت سازمانی توجه روزافزونی به آن داشته‌اند به طوری که مقالات زیادی در مجلات پیرامون موضوع خلاقیت سازمانی دیده می‌شود. هدف: این پژوهش با هدف سنجش اثربخشی آموزش مبتنی بر حل مسئله خلاق (CPS) بر تفکر خلاق کارکنان موسسه اعتباری کوثر انجام شده است. روش: این پژوهش به صورت طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل انجام شد. جامعه آماری تمامی کارکنان موسسه اعتباری کوث...

[ 18 ] - تأثیر شیوه‌های جدید آموزش بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان

زمینه: روش تدریس مناسب از مهم‌ترین پایه‌های کیفیت بخشی آموزش محسوبمی‌شود. بسیاری از روان‌شناسان تربیتی و مربیان آموزشی اعتقاد دارند، موقعیت یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر شاگرد بر اساس توانایی‌های خود به فعالیت بپردازد. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر به‌کارگیری روش‌های مختلف تدریس (سنتی، پرسش شفاهی، نمایش علمی و مباحثه گروهی) بر خلاقیت و پیشرفت تحصیلی دانشجویان مراکز تربیت معلم انجام...

[ 19 ] - واکاوی راه‌کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه‌ای

  زمینه:کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه‌ها و آموزش عالی در سال‌های اخیر مورد توجه می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی را از نگاه پژوهشگران و اساتید دانشگاه شناسایی کند. روش: رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می‌باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده...

[ 20 ] - ضرورت طراحی یک مدل بهینه برای سنجش سرمایه فکری در نظام آموزش عالی

  زمینه: در سال‌های اخیر منابع مزیت رقابتی از سرمایه‌های ملموس و سخت به دارایی‌های غیر ملموس  و نرم مانند دانش و سرمایه فکری تغییر داده است.  به دلیل اهمیت سرمایه فکری و ارزیابی آن در نظام‌های آموزش عالی، دست اندرکاران امر آموزش عالی به شناخت مؤلفه‌های سرمایه فکری و نحوه سنجش آن نیاز دارند. هدف: شناسایی مؤلفه‌های سرمایه فکری به مدیران نظام آموزش عالی و به ویژه دانشگاه‌ها کمک می‌کند تا با شناخت...

[ 21 ] - بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395 انجام شد.روش تحقیق:این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و معاونان سازمان مرکزی دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها و معاونان آنها در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 34 نفر می­باشد؛ که به علت محدود بودن جامعه، کل آن به ع...

[ 22 ] - ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مر...

[ 23 ] - تحلیل پوششی داده‌ها به مثابه ابزار اندازه‌گیری عملکرد سازمانی، برنامه‌ریزی و بهینه‌کاوی در آموزش و پرورش

مطالعه حاضر با هدف تعیین کارآیی نسبی واحدهای اداری آموزش و پرورش استان زنجان با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها(DEA)  صورت پذیرفته است. این مطالعه از یک رویکرد کمّی بهره برده، به لحاظ روش، توصیفی-مقطعی بوده و برای پاسخگویی به سئوال‌های پژوهش از ابزار بررسی اسناد و مدارک اداری استفاده شده است. برای تعیین کارآیی، ابتدا با استفاده از پرسشنامه، نظرات خبرگان در خصوص متغیرهای ورودی و خروجی دریافت...

[ 24 ] - شناسایی ویژگی‌ها و ابعاد مدارس اسلامی در ایران به همراه ارائة الگوی مطلوب مدرسه اسلامی

 به­منظور شناسایی ویژگی‌های مدارس اسلامی در ایران و ارائة الگوی مطلوب مدرسة اسلامی ، این پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی و با استفاده از ابزارهای گردآوری اطلاعات شامل مصاحبة عمیق، مشاهدات میدانی امکانات و تجهیزات و کلاس‌های درس، و یادداشت‌برداری و بررسی اسناد، در میان مدارس اسلامی- که به­صورت کاملاً غیردولتی و زیر نظر مؤسسه­های فرهنگی- آموزشی اداره می‌شوند- اجرا شد. روش نمونه‌گیری از نوع در دسترس و...

[ 25 ] - طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی از منظر مدیران و خبرگان آموزش عالی بوده، که از طرح نظام‌مندِ نظریۀ داده‌بنیادِ اشتراوس و کوربین استفاده شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، با 15 نفر از مدیران میانی و اجرایی دانشگاه‌ها، صاحبان اثر در حوزه مذکور، مطلعین کلیدی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و آموزش عالی ...

[ 26 ] - الگوی آموزش بهره برداران در وزارت جهاد کشاورزی (سال 1395)

هدف پژوهش ارائه الگویی برای برنامه آموزش بهره برداران کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی می باشد. پژوهش در رده تحقیقات کاربردی است که به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. برای این منظور ابتدا دربخش کیفی پژوهش، روش تحقیق گروه کانونی و مصاحبه نیمه ساختار یافته و در بخش کمی از روش توصیفی-تحلیلی استفاده گردید. جامعه آماری پژوهش شامل 1600نفر کارگزاران نظام آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی بود. دربخش کیفی پژوه...

[ 27 ] - بررسی مقایسه‏ای وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی

هدف: تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی و مقایسۀ وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان این دو رشته انجام شده است. روش: این تحقیق از حیث هدف تحقیقی، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی است که از بین آنها...

[ 28 ] - تحلیل تأثیر رسانه‌های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید از شرکت: مطالعه موردی شرکت ایران خودرو

هدف از مطالعه حاضر، تحلیل تأثیر رسانه­های اجتماعی بر نگرش مشتریان نسبت به نام تجاری و قصد خرید محصولات شرکت ایران­ خودرو با استفاده از نظریه رفتار برنامه­ریزی شده می­‌باشد. جامعه آماری پژوهش مشتریان شرکت ایران­‌خودرو در محدوده شهر تهران می­باشد. توضیح آنکه، منابع اطلاعاتی که مشتریان از آن استفاده می­کنند، نگرش آنها را نسبت به محصول یا شرکت و در نتیجه، نیات رفتاری آنها را تحت­ تاثیر قرار می­دهد....

[ 29 ] - بررسی رابطه روش های تدریس (مباحثه گروهی،پرسش وپاسخ،نمایش علمی وسخنرانی) باانگیزه پیشرفت در دانشجویان

هدف این پژوهش بررسی تاثیر روش های آموزشی مباحثه گروهی،پرسش و پاسخ،نمایش علمی و سخنرانی بر انگیزه پیشرفت دانشجویان بود.جامعه آماری این پژوهش همه دانشجویان مراکز تربیت معلم استان البرز بودند.در یک طرح نیمه آزمایشی 270 دانشجو به روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای متناسب انتخاب ودرچهار گروه جایگزین شدند.د انشجویان نمونه تحقیق پس از قرارگرفتن در گروه های چهارگانه روش تدریس (مباحثه گروهی، پرسش و پاسخ،نمای...

[ 30 ] - تأثیر منتورینگ تلفیقی مبتنی بر داربست‏زنی دانش راهبردی بر میزان یادگیری و یادداری

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان تأثیر منتورینگ تلفیقی به عنوان یک راهبرد آموزش و توسعه بر میزان یادگیری و یادداری مدیران میانی شرکت ایران خودرو دیزل انجام شد. این پژوهش به صورت آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل انجام شد. بدین منظور 40 نفر به عنوان مدیر میانی از بین رؤسای کل شرکت به عنوان آزمودنی‌های پژوهش انتخاب شدند و به طور تصادفی در دو گروه 20 نفره در قالب گروه آزمایش و گروه کنت...

[ 31 ] - تحلیل انتقادی سیاست آموزشی؛ بازخوانش ارزش‌های گم‌شده

سیاست آموزشی موضوعی پیچیده، ذاتاً سیاسی و درآمیخته با ارزش­­های متعدد است. مسائل قابل طرح در سیاست آموزشی، برساخته ­هایی اجتماعی هستند که درک هر کدام از این مسائل علاوه بر قابلیت تخصصی رشته­ای­، مستلزم بهره­ مندی از ظرفیت زبان­شناختی و جامعه‌شناختی مبتنی بر شرایط بومی، منطقه­ای و جهانی است­. زبان، نقش محوری در ایجاد و انتشار این برساخته ­ها ایفا می‌کند. لذا، تحلیل عمیق این نوع مسائل و تلاش در جه...

[ 32 ] - طراحی و اعتباریابی مدل سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان

شناخت فرهنگ سازمانی مستلزم داشتن مدل مناسب است. با توجه به فقدان الگوی فرهنگ سازمانی هم‌راستا با ارزشهای اسلامی، فرهنگ بومی و ماموریت‌های استانداریهای ایران، هدف اصلی پژوهش، طراحی مدل مناسب شناسایی و سنجش فرهنگ سازمانی استانداری کردستان است. از روش کیفی و نمونه‌گیری هدفمند و گلوله برفی استفاده شد. در ابتدا با خبرگان استانداری کردستان و فرمانداری‌ شهرستانهای تابعه مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بعم...

[ 33 ] - Design and validation of the Transformational leadership model for elementary school principals

Among leadership styles, evolution leadership is the source of changes in the organization. If the organization is in a disadvantaged way in the management of employee performance, it identifies the consequences and thus, in a competitive environment, it strengthens the capabilities and competencies of the employees to compensate for the loss. will pay. One can refer to education as one of the ...

[ 34 ] - شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات زمینه ای سازمانی در راستای توسعه رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد سیستماتیک نظریۀ داده بنیاد استفاده شد. میدان مطالعه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد نظری تعداد 24 معلم انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبۀ نیمه ساختارمند بود. داده ها به روش کدگذاری باز (500 مفه...

[ 35 ] - طراحی سیستم انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی

یکی از موضوعات کلیدی در خصوص برنامه‌های پرورش اعضای هیئت علمی، انتقال یادگیری این برنامه‌ها یعنی کاربرد عملی آموخته‌ها توسط اعضای هیئت علمی در محیط دانشگاه و فعالیت‌های حرفه‌ای است. در این پژوهش با استفاده از رویکرد کیفی و راهبرد نظریه زمینه‌ای با 32 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های شهر قم، مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته صورت گرفت و شرایط زمینه‌ای، عوامل علّی و میانجی، راهبردها و پیامدهای فرایند ...

[ 36 ] - نقش رهبری خدمتگزار در میزان اثربخشی سازمانی مدارس

پژوهش حاضر باهدف شناخت سبک رهبری خدمتگزار و نقش آن در اثربخشی سازمانی در دبیرستان‌های دخترانه شهر تهران در سال تحصیلی 93-1392 و به روش توصیفی همبستگی انجام‌شد. جامعه‌ی آماری شامل کلیه دبیران دبیرستان‌های دولتی دخترانه شهر تهران بود که از میان آن‌ها 360 نفر به ‌روش تصادفی خوشه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش سبک رهبری خدمتگزار از پرسشنامه‌ی قلی پور و همکاران (1388)، با ضریب پایایی 95/0 و برای سنجش اثر...

[ 37 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران

In order to develop a competency development model for the staff managers of the National Iranian Gas Company (NIGC), this research was performed using exploratory and combined methods. In the qualitative analysis phase of the study, 12 professionals were selected. Semi-structured interviews were conducted and in a two-step analysis the qualitative data were identified. Following that, a focal ...

[ 38 ] - نقش خانواده و مدرسه در شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران

زمینه و هدف : «هویت جنسیتی» تصویری است که زن یا مرد از خود دارد و نیز انتظاراتی است که به‌عنوان جنس متمایز و متفاوت با جنس دیگر از خود دارد. عوامل بسیاری در شکل‌گیری هویت جنسیتی نقش دارند. مقالۀ حاضر با هدف تعیین نقش خانواده و مدرسه در شکل‌گیری هویت جنسیتی دختران نگاشته شده است. مواد و روش‌ها: مطالعۀ حاضر مطالعه‌ای کیفی به روش تحلیل محتواست. نمونه‌گیری این پژوهش هدفمند است که تا اشباع داده‌ها ا...

[ 39 ] - واکاوی راهبردهای تدریس و یادگیری در برنامه درسی آموزش پزشکی با رویکرد آموزش کارآفرینی

Background and Aim: One of the most important elements of designing medical education curriculum with entrepreneurial approach is teaching and learning strategies that plays a key role in the implementation and effectiveness of the curriculum. Teaching methods must be tailored to the objectives and content of the teaching and tailored to the needs of the learners. Therefore, the present study w...

[ 41 ] - ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

هدف: سیستم انتخاب شامل روش‎هایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی‌هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می‎شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی (دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه‌های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر...

[ 42 ] - رابطه بین هوش‌سازمانی و عملکرد‌سازمانی با میانجی‌گری خلاقیت (مورد کاوی: دانشگاه تهران)

هدف: هدف از پژوهش حاضر بررسی رابطه بین هوش‌سازمانی و عملکرد‌سازمانی با میانجی‌گری خلاقیت در میان کارکنان دانشگاه تهران بوده است. روش: روش پژوهش حاضر از نوع توصیفی و همبستگی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش را، شامل کلیه کارکنان دانشگاه تهران و روش نمونه گیری از نوع نمونه گیری طبقه ای ساده بوده است. ابزار جمع آوری داده، پرسشنامه های هوش‌سازمانی کارل آلبرشت، عملکرد‌سازمانی هرسی و گلدسمیت و پ...

[ 43 ] - کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

ماهیت و کیفیت دانشگاه در گرو کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی است به عبارت دیگر ارتقای دانشگاه از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی تسریع می‌گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی وازجمله تحقیقات کیفی است که با الهام از نظریه داده بنیاد انجام گردیده است. در این پژوهش با استفاده ا...

[ 44 ] - مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک و نگرش اساتید و صاحب‌نظران نسبت به ابعاد پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. این پژوهش بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی با مشارکت 309 نفر از اساتید، صاحب‌نظران، مسئولین آموزش عالی و دانشجویان دکتری در سال 1394 انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله‌های مرتبط با پاسخگویی و فراهم نمودن مبنایی برای طراحی پرسشنامه و مدل مفهومی برای استفاده در مرحله کمی بود. تحلیل عاملی ...

[ 45 ] - سنجش و اولویت‌بندی ابعاد و مولفه‌های فرهنگ سازمانی با رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری

این پژوهش با هدف شناسایی وضعیت موجود فرهنگ‌سازمانی استانداری کردستان و تعیین وضعیت، اعتبارسنجی کمی و درجه اهمیت هریک از ابعاد اصلی و مؤلفه‌های تشکیل‌دهنده فرهنگ‌سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر برحسب هدف، کاربردی توسعه‌ای و سطح تحلیل، توصیفی- پیمایشی است. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه محقق‌ساخته است. روایی و پایایی پرسشنامه‌ به‌وسیله روایی محتوایی، سازه و آلفای کرونباخ (970/0) تأیید شد. روای...

[ 46 ] - Studying Workplace Learning: Case Study

The present research aims to study workplace learning in the Petrochemical Industries National Company. The research is of qualitative nature and uses grounded theory approach, introduced by Charmaz. Data collection methods included interviews, analysis of documents, observation and focus groups. The statistical population of the research consisted of 350 employees, 16 of whom were selected thr...

[ 47 ] - Promoting and Hampering Factors in Internationalization of Universities

Introduction: Over the last two decades, the concept of internationalization of higher education has been strongly considered and become one of the main priorities of universities worldwide. This study aimed to examine the Promoting and hampering factors influencing internationalization of state universities of Tehran. Methods: This was a qualitative study and data were analyzed using content a...

[ 48 ] - Designing Accreditation Model for Curricula of Baccalaureate Degree Nursing Education in Iran

Introduction: Nowadays, the universities need to have an accurate understanding of their present situation and the institution’s curriculum. Academic Accreditation responds to this need. Therefore, this study has been done to design an accreditation model for curricula of baccalaureate degree nursing education in Iran’s universities of medical sciences. Methods: This study, in terms of aim, is ...

[ 49 ] - Faculty-Related Challenges in Medical Ethics Education: A Qualitative Study

Introduction: Medical ethics education is a key subject in medical occupations, as learning ethics is fundamental for their relationship with patients. Teachers are of the most important elements in medical ethics education, because they are one of the most important factors of forming the morality and the professional character in students. The aim of this study is to explain challenges and pr...

[ 50 ] - Investigation Necessary Competencies for Life Long Learning in Medical Students

Introduction: Lifelong learning is a process in which individuals develop their knowledge, skills, and interest through learning opportunities in their life. This paper aimed to determine the required competencies for training medical students to acquire lifelong learning. Methods: In this qualitative study, purposeful sampling method and open-ended semi-structured interview were employed for ...

[ 51 ] - شناسائی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی

این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی به روش اکتشافی و با بهره‌گیری از روش‌های دلفی فازی و سوآرا انجام شده است. خبرگان(جامعه آماری پژوهش)، شامل اساتید مدیریت آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش هستند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه ساختاریافته است. از مولف...

[ 52 ] - Designing an Innovative University Model in the Framework of the Innovation Ecosystem in Iran

The purpose of this study was to design an innovative university model in the context of the innovation ecosystem in Iran and to identify the components of the innovation ecosystem and innovative universities. The methodology of the research was grounded theory. The statistical population of this study was all faculty members of the Ministry of Science, Research and Technology, Institute of Res...

[ 53 ] - شناسایی شایستگیهای مدیران مهدهای کودک

هدف از این پژوهش، شناسایی شایستگی های مدیران مهدهای کودک است. امروزه آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان دارای ضرورت و حساسیت می‌باشد؛ لیکن کار با کودکان، والدین و مربیان نیاز به مدیریت علمی دارد و تجهیز مدیران به دانش حوزه کودک و مدیریت، نوعی سرمایه گذاری است و بهره گیری از اندیشه‌های علمی و کاربردی به اثربخشی در این سطح می‌انجامد. روش جامعه مورد مطالعه و منابع جمع‌آوری داده‌ها شامل دو بخش بود:...

[ 54 ] - طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

چکیده هدف این پژوهش ترکیبی طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم بوده است. درمرحله کیفی پژوهش با مطالعه‌ی دقیق متن قرآن کریم و تفاسیر مربوط و استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مؤلفه‌ها وشاخص‌های شایستگی مدیران آموزشی استخراج وسپس با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با 15 نفرازخبرگان، الگوی اولیه با 4 بعد، 34مؤلفه و 167 شاخص تدوین گردید. درمرحله کمی، دا...

[ 55 ] - واکاوی تاثیر برنامه‌های تلویزیونی آموزش کارآفرینی بر قصد کارآفرینانه مخاطبان (مورد مطالعه: شهر تهران)

در اقتصاد پویای جهان امروز، رویکردهای سنتی کسب‌وکار، دیگر پاسخگوی نیازهای رشد، بقا و رقابت در بازار نبوده و کارآفرینی به‌عنوان ضرورت، پیش روی سازمان‌ها و افراد قرار گرفته است. در چنین وضعیتی، سازوکارهای مؤثر بر ارزش‌های فرهنگی به‌طور گسترده‌ای می‌توانند در گرایش افراد به کارآفرینی، چه به‌صورت فردی و چه در بافت یک کسب‌وکار موجود مؤثر باشند. پژوهش حاضر به دنبال بررسی تأثیر تلویزیون و محتوای برنام...

[ 56 ] - طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل*

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل با روش ترکیبی اکتشافی و از نوع تحلیل محتوا انجام‌گرفته است. در مرحله کیفی پژوهش ابتدا 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس طی دو مرحله تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، شایستگی ها در سه دسته اصلی...

[ 57 ] - اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم 

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی در دانشگاههای منتخب شهر قم. روش: پژوهش حاضر با راهبرد اکتشافی و رویکرد ترکیبی انجام شد. در مرحلۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شرایط زمینه‌ای، عوام...

[ 58 ] - مقایسه پوشش خبری انتخابات ریاست جمهوری 1396 از سوی کانال‏های تلگرامی فارس پلاس و اصلاحات پرس

مسئله اساسی این پژوهش این است که کانال‏های تلگرامی «فارس‏پلاس» و «اصلاحات‏پرس» چه سیاست ارتباطی اتخاذ کرده‏اند و از چه نوع گفتمانی در پوشش اخبار انتخاباتی استفاده کرده‏اند. هدف این پژوهش، شناسایی عناصر تشکیل‏دهنده سیاست‏های ارتباطی و روش آن کیفی و تحلیل گفتمان انتقادی است و داده‏های گردآوری شده با استفاده از رویکرد فرکلاف توصیف، تفسیر و تبیین شده است. براساس یافته‏های این پژوهش، این دو کانال هم...

[ 59 ] - تحلیل گفتمان انتقادی سیاست‏گذاری ارتباطی بی‏بی‏سی فارسی

رسانه‏ ها در زندگی امروز ما به جزو لاینفک زندگی مدرن تبدیل شده‏اند و در تصمیم‏گیری‏های سیاسی نقشی اساسی در اقناع مخاطب به عهده می‏گیرند. بی بی سی فارسی بخشی از سازمان رسانه‏ای پیچیده بین‏المللی است که هدایت‏کنندۀ سلیقه عمومی است؛ قدیمی‏ترین رسانه دنیا است و در عین حال از نتایج علوم مرتبط با رسانه برای اقناع مخاطب استفاده می‏کند. سیاست ارتباطی به عنوان مجموعه‏ای از اصول و هنجارها برای رفتار راهب...

[ 60 ] - An Integrated Human Resource Planning Framework for Project-based Organizations in Oil and Gas Industry

The complexities of the oil industry, combined project-based organizations’ complexities, have led the traditional planning of HR being failed. The success of these organizations is based on integrative human resource planning. To this end, the purpose of this study was to determine the factors and components of human resource planning in oil and gas project-based organizations and providing an...

[ 61 ] - رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

زمینه: اداره سازمان ها در دنیای رقابت انگیز امروزه، بسیار پیچیده و دشوار می باشد. در این شرایط راه حل های گذشته دیگر پاسخگوی مسائل امروزی نیست. در این میان سازمان هایی که ظرفیت ایجاد خلاقیت و نوآوری دارند، سریعتر و بهتر از سازمان های غیر خلاق می توانند به چالش های محیطی پاسخ دهند دانشگاه یکی از محیط های اجتماعی است که دانشجویان، بسیاری از زمان خود را در آن صرف می کنند و به لحاظ آموزشی، انگیزشی ...

[ 62 ] - شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

این تحقیق با هدف ارائة تصویری جامع از عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین از طریق ترکیب تحقیقات پیشین انجام شد. روش پژوهشْ کیفی با رویکرد فراترکیب بود. بدین منظور پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در فاصلة زمانی 1998 تا 2017، تعداد 325 مقاله در حوزة دانشگاه کارآفرین ارزیابی و در نهایت 65 مقاله، که به صورت مستقیم موضوع دانشگاه کارآفرین را بررسی کرده بودند، به روش هدفمند، انتخاب و وارد مرحل...

[ 63 ] - اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران

نگرانی گسترده‌ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست‌گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند و خود دانشگاه‌ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده‌اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش عالی ای...

[ 64 ] - Identifying the Innovation Ecosystem Indicators of University Growth and Technology Centers with the Knowledge-Based Economy Approach with the Data Foundation Approach

Purpose: Considering the quantitative growth of university growth and technology centers in the country and the need for solutions to facilitate the success of these companies in global competition, this study identifies the indicators of innovation ecosystem of university growth and technology centers with the knowledge-based economy approach with data foundation approach. Methodology: This r...

[ 65 ] - تحلیلی از نقش بافتار و کنشگران سیاستی در فرایند وضع سیاست های آموزشی

به رغم مطالعات قابل توجهی که تاکنون پیرامون تحلیل متون، اصول و کردارهای سیاستی از سوی پژوهشگران حوزه سیاست آموزشی در ایران انجام شده است، اما همچنان یکی از حلقه های مفقوده این تحلیل ها بی توجهی به نقش کنشگران محلی در فرایند توسعه سیاست آموزشی بوده است. بر این اساس، هدف این مطالعه توصیفی- تحلیلی، واکاوی نقش رهبران آموزشی به مثابه کنشگران محلی سیاست در تفسیر، ترجمه و وضع سیاست های آموزشی، با توجه...

[ 66 ] - تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای: پژوهشی آمیخته

هدف پژوهش حاضر، تدوین و اعتباریابی الگوی توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه‌ای استان کرمان در سال 96-1395 می‌باشد. این پژوهش به روش آمیخته (اکتشافی) انجام شد. جامعة آماری در بخش کیفی افراد مطلع و خبرگان در حوزة توانمندسازی مدیران هنرستان‌های فنی و حرفه-ای بودند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند و با در نظر گرفتن اصل اشباع نظری، تعداد 20 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. در بخش کمی، جا...

[ 67 ] - الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

این تحقیق با هدف طراحی الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است و از نوع پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران می‌باشد. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران، معاونین و کارشناسان مدارس ابتدایی شهر تهران ک...

نویسندگان همکار

حمید رحیمیان 21

سعید غیاثی ندوشن 12

حسین عبدالهی 5

علی خورسندی طاسکوه 5

مرتضی طاهری 4

حسن ملکی 4

حسین اسکندری 3

مریم رحیمی مند 3

دلاور, علی 3

علی اکبر فرهنگی 2

مهدی مبینی 2

باقری کراچی, امین 2

ابوبکر کریمی 2

محمد شرفی 2

محمد سلطانی فر 2

علی خورسندی طاسکوه 2

قدسی احقر 2

معصومه اسمعیل نژاد 2

صمد برزوئیان 2

رضا عباچیان قاسمی 2

محمدنقی اکبری 2

محمدرضا مهرگان 2

کیوان مرادی 2

Rahimian, Hamid 1

کاوه قدمی 1

نورعلی فرخی 1

مسلم پیری زمانه 1

سید روح الله تیموری 1

محمدی, یحیی 1

اصغر مینائی 1

حسین تقوی قره بلاغ 1

اکرم درتاج 1

Aliyari, Shahla 1

فائزه صرافان 1

حمید رحیمیان 1

Khaghanizade, Morteza 1

خسروی, محبوبه 1

میری, محمدرضا 1

لیلا ولی زاده 1

Malaki, hasan 1

حبیب الله قادرمرزی 1

مجتبی رجب بیگی 1

مصطفی نیکنامی 1

علی دلاور 1

احسان اکرادی 1

بهشتی, سعید 1

زینت زارع 1

مجتبی کاظمی 1

مهدی حسین زاده 1

نورمحمد خادمی فرد 1

سیده جمیله مدرسی سریزدی 1

جواد نرگسیان 1

Pazargadi, Mehrnoosh  1

اسفندیار جهانگرد 1

سلمان محمدی بابازیدی 1

محمدتقی تقوی فرد 1

حسن اسد زاده 1

Olfat, Laya  1

کمال سخدری 1

خلیل غلامی 1

علی دلاور 1

Dehghanan, Hamed  1

محسن شاکری حسین آباد 1

خدیجه علی آبادی 1

مقصود فراستخواه 1

Maleki, Hasan 1

سیروس معدندار 1

سهیلا بورقانی فراهانی 1

مینا مقدم 1

جواد پورکریمی 1

Nasrin Shaarbafchi Zadeh 1

Jafari, Sepideh 1

Zahra Danial 1

حمید رحیمیان 1

سعید غیاثی ندوشن 1

رئوف ملایری, مریم 1

عباس بازرگان 1

حمید رحیمیان 1

علی رضا دهقانی 1

احمد کیخا 1

بیژن رضایی 1

javanmardi, shiva 1

Abbasi, Mahmood 1

علی اکبر فرهنگی 1

حمید رحیمیان 1

فیروز افشارفر 1

ابراهیم علیزاده 1

رضا محمدکاظمی 1

ایرج اعتمادفر 1

رمضان پیری 1

Najafi, Ali 1

محمدمهدی کرامتی تولایی 1

هادی زندیان 1

علی نصراصفهانی 1

Mostafa Niknami 1

جواد آقامحمدی 1

valiollahpour , Sahar  1

هوشی السادات, علیرضا 1

بابک سلمانی 1

حسن ملکی 1

mohammadimehr, mojgan 1

حسین عبدالهی 1

هاشمیان, فخرالسادات 1

khoshdel, Alireza 1

اسماعیل سعدی پور 1

مرتضی شعبانی 1

بیژن جهان پناه 1

حمید رحیمیان 1

یحیی مهاجر 1

Mohamadi, Essa 1

پور ابوالقاسمی, راحیل 1

اسماعیل زارعی زوارکی 1

یونس صحرانورد نشتیفانی 1

سبحان سبحانی جو 1

mojdegan, Sepideh 1

Seyedkhamoushi, Seyed Mohhammadsadegh  1

Ahmadnia, Hadi 1