سعید غیاثی ندوشن

استادیار، دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - آسیب‌شناسی دانشگاه جامع علمی کاربردی به کمک تحلیل ANP و SWOT و ارائه راهبردهای مناسب (موردمطالعه: مراکز علمی کاربردی شهرستان زاهدان)

هدف تحقیق حاضر شناسایی نقاط قوت، ضعف، تهدید و فرصت‌های دانشگاه جامع علمی کاربردی شهرستان زاهدان و انتخاب بهترین راهبرد برای عملکرد بهتر این دانشگاه می‌باشد. با مطالعه محیط داخلی و خارجی مهم‌ترین نقاط قوت و ضعف، فرصت‌ها و تهدیدهای مراکز شناسایی شدند. با استفاده از این عوامل راهبردی ماتریس SWOT تشکیل و راهبردهای مناسب برای توسعه و عملکرد بهتر مراکز تدوین گردیده است. به منظور تعیین اولویت راهبردها...

[ 2 ] - فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان شناختی: پیش‌بینی‌کننده‌های یادگیری در محیط کار

هدف از انجام این پژوهش، بررسی روابط مستقیم و غیرمستقیم فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی و توانمندسازی روان­شناختی با یادگیری کارکنان در محیط کار بود. در این پژوهش همبستگی، داده‌‌ها با مشارکت 117 نفر از کارکنان دو سازمان دولتی در شهر تهران گردآوری شد. برای جمع‌آوری اطلاعات از چهار پرسش­نامه استاندارد فرهنگ یادگیری سازمانی، اثربخشی مدیریتی، توانمندسازی روان­شناختی و یادگیری در محیط کار استف...

[ 3 ] - تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی کابل با رویکرد آمیخته)

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی کابل به تعداد 1457 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 304 نفر انتخاب شدند. همچنین، مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان به تعداد 4...

[ 4 ] - بررسی تاثیر ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر میزان بهره‌وری منابع انسانی

امروزه انواع جدیدی از سرمایه‌های سازمانی مانند سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری مطرح شده‌اند که سرمایه‌های فیزیکی در سایه آن‌ها باعث ارتقای سازمان می‌شوند. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر همزمان ابعاد سرمایه اجتماعی و سرمایه فکری بر بهره‌وری منابع انسانی است. بر این اساس از طریق مرور ادبیات نظری و پیشینه پژوهش، مدل مفهومی و فرضیه‌های پژوهشی ارائه شدند. سپس داده‌های مورد نیاز از طریق توزیع پرسشنامه بین...

[ 5 ] - بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه های مجازی شهر تهران

در نظام­های آموزشی مجازی انتخاب رویکرد مناسب و اثربخش در کیفیت تجربه یادگیری مجازی مستلزم شناخت و به کارگیری ابعاد پداگوژیک است. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی ابعاد پداگوژیک دانشگاه­های مجازی شهر تهران می‌باشد. روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه­های مجازی شهر تهران که در سال تحصیلی 94-1393 مشغول خدمت بودند، می‌باشد که با استفاده از روش نمونه گ...

[ 6 ] - طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان)

هدف: هدف پژوهش کیفی حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های بومی دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی دانشگاه ناب می باشد. روشها: روش پژوهش حاضر کیفی از نوع داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) می باشد. بدین منظور از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.. به منظور تحلیل داده ها نیز از سیستم کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته ...

[ 7 ] - بررسی ارتباط میان بهره هوشی با خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

اهداف: با عنایت به اهمیت بهره هوشی و خودنظارتی در رفتار های انسان ها و تاثیراتی که بر زندگی افراد دارند. بر این اساس این مطالعه به بررسی ارتباط میان بهره هوشی با خودنظارتی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند پرداخت. روش ها: مطالعه حاضر مقطعی از نوع توصیفی تحلیلی بود. جامعه آماری تمام دانشجویان مشغول به تحصیل(2300 نفر) در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بودند. نمونه بر اساس فرمول کوکران 171 نفر برآ...

[ 8 ] - دانشگاه در ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگار شونده (مطالعه موردی دانشگاه علامه‌طباطبایی)

دانشگاه ارتباط تنگاتنگی با سایر ابعاد جامعه از قبیل اقتصاد، تکنولوژی، سیاست و غیره دارد. بنابراین پژوهش حاضر با هدف، بررسی دانشگاه‌های ایران و همگرایی آنها با مؤلفه‌های دانشگاه سازگارشوند اجرا شده است که به طور موردی دانشگاه علامه-طباطبایی را مورد بررسی قرار داده است. روش پژوهش کمی از نوع پیمایشی می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه اعضای هیأت علمی دانشگاه علامه‌طباطبایی که در سال تحصیلی 94-1393...

[ 9 ] - بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات

زمینه: امروزه جهان در حال تغییر و تحولات سریع و روز افزون است و در این میان سازمان‌هایی می‌توانند موجودیت خود را حفظ کنند و به رقابت ادامه دهند که دارای توانمندسازی روانشناختی و خلاقیت باشند. هدف: بررسی رابطه بین توانمندسازی روانشناختی با خلاقیت در بین کارکنان ستادیِ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. روش پژوهش: این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ گردآوری دادهها از نوع پیمایشی همبستگی می‌...

[ 10 ] - تأملی بر نقش دوره‌های آموزشی بر ایجاد روحیة کارآفرینی در بین دانشجویان دانشگاه

زمینه: کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه‏ها و آموزش عالی در سال‏های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. هدف: پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش دوره‏های آموزشی بر ایجاد و پرورش روحیه کارآفرینی در بین دانشجویان انجام شد. روش: طرح پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است. داده‏های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه محقق ساخته بر اساس ابعاد مطرح شده توسط مک کلاند جمع ...

[ 11 ] - بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی

هدف: تحقیق حاضر با هدف بررسی رابطه بین هوش معنوی با رهبری آموزشی مدیران دانشگاه علامه طباطبائی در سال 1395 انجام شد.روش تحقیق:این پژوهش میدانی به روش توصیفی از نوع همبستگی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش، کلیه مدیران و معاونان سازمان مرکزی دانشگاه و رؤسای دانشکده‌ها و معاونان آنها در سال تحصیلی 96-95 به تعداد 34 نفر می­باشد؛ که به علت محدود بودن جامعه، کل آن به ع...

[ 12 ] - ساخت، اعتباریابی ابزار سنجش ابعاد شایستگی‌های منابع انسانی در شرکت‌های دانش بنیان

شایستگی های منابع انسانی امروز یکی از مهمترین نکات کانونی در مدیریت است. هدف اصلی این پژوهش ساخت، اعتباریابی و روایی یابی ابزار سنجش پرسشنامه شایستگی های منابع انسانی در شرکت های دانش بنیان بود. در حال حاضر، تعریف حوزه، مفهوم سازی و تعیین مؤلفه‌ها برای مفهوم شایستگی های منابع انسانی با ابهام نظری و روشی روبه روست و ریشه بسیاری از این ابهام ها و پیچیدگی ها به نبود ابزار مناسب برای اندازه گیری مر...

[ 13 ] - بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی

هدف این مقاله بررسی همگرایی دانشگاه های ایرانی با مولفه های دانشگاه در کلاس جهانی می باشد که دانشگاه علامهطباطبائی به عنوان نمونه مورد مطالعه قرار گرفت. طرح این پژوهش کمی و روش آن توصیفی از نوع پیمایشی است.ابزار پژوهش پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مولفه های مطرح شده توسط فیلیپ آلتباخ ) 2007 ، 2009 ( که شاملمدیریت انعطاف پذیر، پژوهش متعادل، آزادی آکادمیک، امکانات کافی و منابع...

[ 14 ] - تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرایی، صاحبان ...

[ 15 ] - تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده. بنیاد.

چکیدهمنابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرا...

[ 16 ] - بررسی و مقایسۀ کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی: نمونۀ موردی دانشگاه علوم پزشکی و خلیج فارس بوشهر

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای علومپزشکی و خلیج فارس بوشهر انجام شده است. جامعۀ آماری این تحقیق را 200 نفر از اعضای هیئت علمی88 به فعالیت اشتغال داشتند، تشکیل دادند که به علت محدود بودن جامعۀ آماری - که در سال تحصیلی 89از آ نها سرشماری کامل به عمل آمد. ابزار گردآوری داده ها در این تحقیق، دو پرسشنامۀ کیفیت زندگی کاریوالتون...

[ 17 ] - بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی به جوانان استان لرستان از دیدگاه کارآفرینان و کارکنان صدا‌و‌سیمای مرکز لرستان

هدف پژوهش حاضر بررسی نقش رسانه در آموزش مهارت‌های کارآفرینی جوانان به روش توصیفی، از نوع زمینه‌یابی و همبستگی است. جامعه آماری این پژوهش را همه کارمندان صداوسیمای مرکز لرستان و نیز کارآفرینان نمونه‌ استان لرستان تشکیل می‌دهند که تعداد آنها در مجموع 482 نفر است. از این تعداد 210 نفر به عنوان نمونه بر اساس جدول مورگان و از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای با تخصیص مناسب انتخاب شدند. ابزار پژوهش نیز...

[ 18 ] - رابطه جو پردیس دانشگاهی با خوش‌بینی علمی و استرس تحصیلی از دیدگاه دانشجویان

هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی رابطه­ی بین جو پردیس دانشگاهی با خوش­بینی علمی و استرس تحصیلی در بین دانشجویان بود. روش پژوهش، کمی از نوع همبستگی و جامعۀ آماری این پژوهش را دانشجویان پردیس مرکزی دانشگاه علامه­طباطبایی در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7851 نفر تشکیل دادند. با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چندمرحله­ای و بر اساس جدول مورگان تعداد 381 نفر (77 نفر مرد، 116 نفر زن) به­عنوان نمونه پژوهش ا...

[ 19 ] - توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی

به­منظور توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و تدوین الگوی مطلوب، این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. باتحلیل داده‌ها 7 مؤلفه اصلی درقالب الگوی مفهومی پژوهش منعکس گردید. برمبنای یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی وروایی این پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب­نظران (74%) و پاپایی آن ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (89%) محاسبه ودر نمونه آماری 160 نفر از ...

[ 20 ] - نقش و جایگاه دولت در استقلال دانشگاه

«استقلال دانشگاه» سنگ­بنای نظام دانشگاهی محسوب شده و بدین معنا است که دانشگاه‌ها در تعیین اهداف و اولویت‌های خود و اجرای آن­ها آزاد گذاشته شوند. استقلال دانشگاه به طور چشمگیری به چشم­انداز کلی دانشگاه و میزان دخالت سیاست وابسته است. با وجود این که تأمین استقلال دانشگاه­ها در آموزش عالی، نسبی بوده و به طور کامل و در هیچ دانشگاهی تحقق نیافته است اما این مفهوم در دوران حیات خود، همواره با دو مشکل ...

[ 21 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران

In order to develop a competency development model for the staff managers of the National Iranian Gas Company (NIGC), this research was performed using exploratory and combined methods. In the qualitative analysis phase of the study, 12 professionals were selected. Semi-structured interviews were conducted and in a two-step analysis the qualitative data were identified. Following that, a focal ...

[ 22 ] - تحلیل گفتمان انتقادی تاریخی از استقلال دانشگاهی نظام آموزش عالی ایران

استقلال مؤسسات آموزش عالی اغلب آمیزه­ ای از حقوق موروثی، سنت، اهداف قانون گذار و فرهنگ اجتماعی بوده و برداشت از استقلال دانشگاه، وابستگی بسیار زیادی به پس زمینه خاص تاریخی، اجتماعی و فرهنگی یک کشور دارد. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین عدم تحقق استقلال دانشگاهی مطلوب در نظام آموزش عالی ایران به لحاظ تاریخی شکل گرفت. روش­ شناسی پژوهش متأثر از رویکرد روث وداک، «تحلیل گفتمان انتقادی» است. جامعه آمار...

[ 23 ] - چگونگی کاربست قدرت در استقلال دانشگاهی در نظام آموزش عالی ایران: یک تحلیل گفتمان انتقادی

در بررسی و تحلیل ماهیت استقلال دانشگاهی در نظام‌های آموزش عالی، ارزیابی و تبیین رابطه میان دو نهاد دولت و دانشگاه‌ از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. به میزانی که دولت بر سیاستگذاری‌های آموزش عالی دخالت و کنترل دارد، به همان تناسب اصل استقلال دانشگاه با چالش روبرو می‌شود. پژوهش حاضر با هدف فهم و تبیین چگونگی حضور و اثرگذاری نهاد قدرت بر آموزش عالی ایران انجام شده است. روش‌شناسی این پژوهش متاثر از ر...

[ 24 ] - ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

هدف: سیستم انتخاب شامل روش‎هایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی‌هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می‎شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی (دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه‌های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر...

[ 25 ] - طراحی الگوی شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران

تحقیق حاضر به منظور طراحی الگویی مناسب برای شایستگی های رهبری در دانشگاه های دولتی شهر تهران انجام گرفته و به ارایه تعاریف ، مفهوم سازی و مروری بر مبانی نظری شایستگی های رهبری پرداخته است.روش : این پژوهش بر مبنای هدف از نوع پژوهش های توسعه ای و کاربردی و از نظر ماهیت و روش شناختی جز پژوهش ترکیبی با رویکرد تشریحی است و در دو مرحله کیفی و کمی صورت گرفته است.در مرحله اول پژ...

[ 26 ] - Designing an Innovative University Model in the Framework of the Innovation Ecosystem in Iran

The purpose of this study was to design an innovative university model in the context of the innovation ecosystem in Iran and to identify the components of the innovation ecosystem and innovative universities. The methodology of the research was grounded theory. The statistical population of this study was all faculty members of the Ministry of Science, Research and Technology, Institute of Res...

[ 27 ] - طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل*

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل با روش ترکیبی اکتشافی و از نوع تحلیل محتوا انجام‌گرفته است. در مرحله کیفی پژوهش ابتدا 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس طی دو مرحله تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، شایستگی ها در سه دسته اصلی...

[ 28 ] - Sociological problems of university autonomy in Iran; a qualitative study

The prerequisite for the success of higher education is the university autonomy associated with academic freedom. University autonomy is the heart of all academics in higher education institutions around the world. The laws and social conditions in which universities operate are very diverse and the relationship between government and higher education institutions can have different forms; ther...

[ 29 ] - رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

زمینه: اداره سازمان ها در دنیای رقابت انگیز امروزه، بسیار پیچیده و دشوار می باشد. در این شرایط راه حل های گذشته دیگر پاسخگوی مسائل امروزی نیست. در این میان سازمان هایی که ظرفیت ایجاد خلاقیت و نوآوری دارند، سریعتر و بهتر از سازمان های غیر خلاق می توانند به چالش های محیطی پاسخ دهند دانشگاه یکی از محیط های اجتماعی است که دانشجویان، بسیاری از زمان خود را در آن صرف می کنند و به لحاظ آموزشی، انگیزشی ...

[ 30 ] - شناسایی عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین (با رویکرد فراترکیب)

این تحقیق با هدف ارائة تصویری جامع از عوامل سازمانی مؤثر بر دانشگاه کارآفرین از طریق ترکیب تحقیقات پیشین انجام شد. روش پژوهشْ کیفی با رویکرد فراترکیب بود. بدین منظور پس از جست‌وجو در پایگاه‌های اطلاعاتی، در فاصلة زمانی 1998 تا 2017، تعداد 325 مقاله در حوزة دانشگاه کارآفرین ارزیابی و در نهایت 65 مقاله، که به صورت مستقیم موضوع دانشگاه کارآفرین را بررسی کرده بودند، به روش هدفمند، انتخاب و وارد مرحل...

[ 31 ] - Identifying the Innovation Ecosystem Indicators of University Growth and Technology Centers with the Knowledge-Based Economy Approach with the Data Foundation Approach

Purpose: Considering the quantitative growth of university growth and technology centers in the country and the need for solutions to facilitate the success of these companies in global competition, this study identifies the indicators of innovation ecosystem of university growth and technology centers with the knowledge-based economy approach with data foundation approach. Methodology: This r...

[ 32 ] - الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس دوره ابتدایی شهر تهران

این تحقیق با هدف طراحی الگوی مناسب کاهش نابرابری آموزشی در مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شده است و از نوع پژوهش‌های ترکیبی از نوع اکتشافی است. جامعه آماری مورد بررسی کلیه مدارس ابتدایی دولتی شهر تهران می‌باشد. نمونۀ آماری در بخش کیفی شامل 14 نفر از خبرگان و صاحب نظران حوزه آموزش عمومی که به شیوه نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند و در بخش کمی مدیران، معاونین و کارشناسان مدارس ابتدایی شهر تهران ک...

[ 33 ] - A Model for an Adaptive University

With the increasing complexity and chaos of extracurricular higher education environments in diverse ecosystems, university adaptation to the environment as a social and activist system has become an inevitable necessity. Therefore, this study aims to analyze the content of articles compiled in the context of the University of Adaptation in internal and external research to present the Adaptive...

[ 34 ] - Content analysis of university board of trustees' approvals, with emphasis on the financial implications of approvals and scope; Case study of selected second level universities

The present study was conducted to investigate the structure and composition of the Board of Trustees and to evaluate the performance of the boards of trustees of second level universities in Iran. This research was conducted in the form of content analysis, quality of approvals and the pattern governing the decision-making process with emphasis on the financial effects of approvals and the sco...