تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده. بنیاد.

نویسندگان

چکیده مقاله:

چکیدهمنابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرایی، صاحبان اثر در موضوع مذکور، متخصصان در حوزة منابع انسانی و اعضای هیئت علمی مطلعدر زمینۀ تحقیق مصاحبه به عمل آمد و دادهها از مصاحبه ها استخراج شد. نتایج تحلیل دادهها طی سهمرحله، کدگذاری باز، محوری و انتخابی حاکی از دوازده مقوله کلی بود که در قالب مدل پارادایمیشامل: شرایط علّی (گفتمان سازی، بینشمندی علمی، بلوغ و نظام پاسخگویی )؛ مقول ۀ کانونی(شایسته گرایی)؛ راهبردهای استقرار (توانمندسازی و مدیریت استعداد)، زمینه (جو و مح یط حما یتی،مشارکت ذینفعان و ثبات)؛ شرایط مداخلهگر (استقلال دانشگاهی) و پیامدها (توانمندساز ی)، فراینداستقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه و روابط بین ابعاد مختلف آن را منعکس میکنند.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

تأملی بر استقرار نظام جانشین پروری مدیریت در دانشگاه، مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

منابع انسانی نیازهای سازمان را در طی یک دورة طولانی برآورده میکنند و جانش ین پرور ی فرایند یبرای آماده سازی و نوسازی این منابع است. این پژوهش فرایند استقرار نظام جانشین پروری مدیریت دردانشگاه را با استفاده از طرح نظام دار نظریۀ داده بنیاد کاوش کرده است . بد ین منظور از 17 نفر ازسیاستگذاران در عرصۀ آموزش عالی، مدیران فعلی و سابق دانشگاه در سطوح مختلف علمی واجرایی، صاحبان ...

متن کامل

الگوی استقرار نظام جانشین پروری در مدیریت دانشگاه

هدف این مطالعه، بررسی واجد اعتبار بودن الگوی طراحی شده برا ی نظام جانشین پرور ی در مـد یریت دانشگاه از دیدگاه مدیران اجرایی و علمی دانشگاهها میباشد. این پژوهش بر مبنـا ی رو یکـرد ترکیبـی اکتشاف با ی مشارکت 298 نفر از یمد ران علم و ی اجرایی انجام شد. نیا مطالعه در ادامـه مطالعـه کیفی انجام شده که هدف مرحله کیفی کاوش ها مقوله ی مرتبط با استقرار نظام جانشـین پـرور ی مـد یریت در دانشگاه و فراهم نمو...

متن کامل

بررسی استقرار نظام مدیریت جانشین پروری در شهرداری منطقه15

چکیده در سال های اخیر مدیریت استرتژیک بر روی منابع داخلی با محوریت منابع انسانی تمرکز کرده است. بر همین اساس، تحقیق صورت گرفته به منظور بررسی استقرار نظام مدیریت جانشین پروری در به منظور بررسی رابطه متغیرهای تحقیق (بررسی جایگاه تعیین خط مشی، ارزیابی کانشهرداری منطقه 15، انجام شد.نمونه گیری به صورت تصادفی انجام شد و تعداد 168 نفر از مدیران و مدیران و کارشناسان ارشد و میانی انتخاب گردید. . به ...

طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی؛ مدلی برآمده از نظریۀ داده بنیاد

هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی یکپارچه‌سازی برنامه‌ریزی جانشین‌پروری و مسیر پیشرفت شغلی مدیران دانشگاه‌های دولتی از منظر مدیران و خبرگان آموزش عالی بوده، که از طرح نظام‌مندِ نظریۀ داده‌بنیادِ اشتراوس و کوربین استفاده شده است. بدین منظور، با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، با 15 نفر از مدیران میانی و اجرایی دانشگاه‌ها، صاحبان اثر در حوزه مذکور، مطلعین کلیدی در حوزۀ مدیریت منابع انسانی و آموزش عالی ...

متن کامل

طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران: مدلی برآمده از نظریه داده بنیاد

هدف اصلی این پژوهش طراحی الگوی برنامه درسی تربیت شهروند جهانی در دوره ابتدایی نظام آموزشی ایران است. این پژوهش از نوع پژوهش‌های کیفی و مبتنی بر نظریه داده ‌بنیاد انجام شده است. جامعه آماری شامل معلمان و افراد متخصص و صاحب‌نظر در زمینه شهروندی جهانی است که شیوه انتخاب آن‌ها هدفمند از نوع گلوله برفی بود. در مجموع با 34 نفر که شامل 18 معلم و 16 متخصص و عضو هیأت علمی دانشگاه بود، مصاحبه به عمل آمد....

متن کامل

آسیب شناسی استقرار جانشین پروری مدیران درسازمان‌های دولتی ایران

هدف پژوهش حاضر آسیب شناسی سازمان‌های دولتی ایران برای استقرار و پیاده سازی برنامه جانشین پروری مدیران می‌باشد. تحقیق حاضر به لحاظ استراتژی متکثرگرا (کیفی-کمی). و به لحاظ مخاطب شناسی با رویکرد کاربردی و به لحاظ روش پیمایشی است. بدین منظور پس از مطالعات اکتشافی، 12 عامل برای سنجش شرایط سازمان شناسایی شد و پس از تایید به روش دلفی توسط 24 نفر از خبرگان که دارای یکی از دو شرط تحصیلات تخصصی در حوزه م...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 6  شماره 19

صفحات  7- 49

تاریخ انتشار 2013-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023