حمید رحیمیان

استادیار دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران

پژوهش حاضر به بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری با عملکرد مدیران میانی پرداخته و سوالات اساسی  از جمله وضعیت کیفیت زندگی کاری مدیران و میزان همبستگی آن با عملکرد آنان را مورد بحث و بررسی قرار داده است. جامعه آماری پژوهش عبارت است، از180 نفر از مدیران میانی شرکت ملی گاز ایران که حجم نمونه با استفاده از جدول مورگان 123نفر به روش نمونه گیری طبقه ای تعیین گردید،که شامل 113 نفر مرد و 10 نفر زن می باش...

[ 2 ] - شناسایی چالش های فرهنگ سازمانی و پیشنهاد راهکارهای تغییر آن مورد مطالعه: سازمان های دولتی شهر تهران

فرهنگ از مفاهیم بنیادین رفتار سازمانی در سطح کلان است که صبغة مفهومی آن در انسان­شناسی و جامعه­شناسی سازمانی ریشه دارد. طرح این مفهوم در مطالعات سازمان و مدیریت ره­آورد پارادایم تفسیرگرایی است که در استعارة سازمان به مثابة فرهنگ مورگان متبلور شده است. هدف پژوهش حاضر شناخت چالش­های فرهنگ سازمان در دستگاه­های دولتی شهر تهران است. روش پژوهش، پیمایشی و ابزار تحقیق، پرسشنامة محقق­ساخته بر اساس مدل ر...

[ 3 ] - بررسی و تحلیل وضعیت موجود رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان

   این پژوهش، با هدف شناسایی وضعیت موجود رهبری خدمتگزار، در دانشگاه فرهنگیان انجام گرفته است. جامعة مورد مطالعه، شامل کلیة اعضای هیت‌علمی دانشگاه فرهنگیان (707 نفر) می‌باشد، که به روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای، تعداد 356 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شده‌اند. برای سنجش رهبری خدمتگزار در دانشگاه فرهنگیان، از مقیاس چند بعدی اندازه‌گیری رهبری خدمتگزار دیرندانک و نئوجتن (2011) ([1]SLS) »، استفاده شده ا...

[ 4 ] - تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان (مورد مطالعه: دانشگاه‌های دولتی کابل با رویکرد آمیخته)

هدف از اجرای این پژوهش، تدوین و اعتباریابی ابزار ارزشیابی عملکرد رؤسای دانشگاه‌های افغانستان بود. در این پژوهش از روش تحقیق آمیخته اکتشافی نوع توسعه ابزار استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش شامل اعضای هیئت علمی دانشگاه‌های دولتی کابل به تعداد 1457 نفر بود که با روش نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای 304 نفر انتخاب شدند. همچنین، مدیران عالی دانشگاه‌های دولتی کابل و مسئولان آموزش عالی افغانستان به تعداد 4...

[ 5 ] - Training for Medical Tourism in Iran

Introduction: Today, medical tourism is becoming popularized through the upgrading of quality standards essential to providing appropriate and high quality services to those in need. Training is an essential factor in improving the current standards. Medical tourism can provide state-of-the-art treatment for patients. Methods: This study is a narrative re...

[ 6 ] - Ability Mediation Effects in the Relationships between Human Resource Practices and Service Quality

In this study, the relationships between Human Resource Practices (HRPs), firm performance (service quality), and the mediation effects of employees’ abilities were examined. To assess the relationships between variables, before evaluating the fitted structural model, the measurement model was defined to verify that the measurement variables used to reflect the unobserved constructs do so in a ...

[ 7 ] - کاوشی در اثربخشی مدارس علامه تهران، درچارچوب "پژوهش مدارس اثربخش"

به منظور تعیین میزان اثربخشی مدرسه راهنمایی و دبیرستان پسرانه غیر انتفاعی علامه شهر تهران، پژوهشی توصیفی در میان سه گروه دانش آموزان، کادر آموزشی تمام وقت و معلمان این مدرسه، به اجرا گذاشته شد. شاخص های حس ماموریت، رهبری آموزشی، انتظارات سطح بالا، نظارت واندازه گیری پیشرفت تحصیلی، جو سازمانی، فرصت یادگیری و مشارکت والدین و اجتماع بوسیله پرسش‌نامه مدارس اثربخش ازتحقیق دانشگاه گونزاگا اندازه گیری...

[ 8 ] - طراحی مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده (مطالعه موردی:صنایع سیمانی ده هزار تنی)

این پژوهش به منظور تعیین میزان ااثربخشی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده در کارکنان صنایع سیمانی بالای ده هزار تنی انجام گرفت. هدف از پژوهش حاضر ارایه مدل آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده می باشد. بدین منظور، عوامل یادگیری سازمانی از طریق پژوهش کیفی در قالب کدهای باز،محوری ،انتخابی و مشاهدات حاصل معرفی شده و سپس با استفاده از مدل معادلات ساختاری، مدل نهایی بدست آمد. داده ها از بین کارکنان سه شرکت...

[ 9 ] - نقش رهبری تحولی در آمادگی کارکنان برای تغییر در مدارس ابتدایی

هدف این پژوهش بررسی رابطه سبک رهبری تحولی مدیران با آمادگی معلمان و کارکنان دبستان برای تغییر بود. در این پژوهش همبستگی شرکت‌کنندگان از بین معلمان و کارکنان دبستان‌های جوانرود از طریق نمونه‌گیری تصادفی طبقه‌ای انتخاب شدند. داده‌های پژوهش با استفاده از دو پرسشنامه رهبری تحولی (MLQ) بس و همکاران و پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سازمانی دونهام و همکاران به دست آمد و تحلیل نهایی بر روی 159 پرسشنامه گر...

[ 10 ] - طراحی الگوی کیفی دانشگاه ناب برای دانشگاه های دولتی (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان)

هدف: هدف پژوهش کیفی حاضر، شناسایی ابعاد و مولفه های بومی دانشگاه ناب در دانشگاه فرهنگیان و طراحی الگوی دانشگاه ناب می باشد. روشها: روش پژوهش حاضر کیفی از نوع داده بنیاد (رویکرد سیستماتیک) می باشد. بدین منظور از نمونه گیری نظری و مصاحبه عمیق با خبرگان استفاده شد و مصاحبه ها تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافت.. به منظور تحلیل داده ها نیز از سیستم کد گذاری باز، محوری و انتخابی استفاده گردید. یافته ...

[ 11 ] - طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه های کشور

اهداف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مقیاسی برای سنجش کیفیت دانشگاه­های ایران انجام شده است. روش­ ها: برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق ترکیبی با طرح اکتشافی–مدل توسعه ابزار استفاده شده است. ابتدا در بخش کیفی پژوهش با استفاده از روش نظریه­ی زمینه­ای و مصاحبه با 36 نفر از خبرگان آموزش عالی، پرسش­نامه­ای با 25 مؤلفه و 157 خرده مؤلفه طراحی شد. سپس، در بخش کمی، پرسشنامه طراحی شده در یک مطال...

[ 12 ] - واکاوی راه‌کارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی در حوزه علوم انسانی و ارائه یک نظریه زمینه‌ای

  زمینه:کارآفرینی دانشگاهی به عنوان یک رویکرد و همچنین به عنوان رسالت سوم دانشگاه‌ها و آموزش عالی در سال‌های اخیر مورد توجه می‌باشد. هدف: پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌ها و راهکارهای بهبود کارآفرینی دانشگاهی را از نگاه پژوهشگران و اساتید دانشگاه شناسایی کند. روش: رویکرد پژوهشی به کاربرد شده از نوع روش شناسی کیفی می‌باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده...

[ 13 ] - واکاوی چالش‌های فرا روی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی و ارایه یک نظریه زمینه ای

  زمینه: تجاری سازی تحقیق در چند دهه اخیر به عنوان رویکردی جدید در تحقیقات دانشگاهی و علوم طبیعی گسترش فراوان یافته است.   هدف: پژوهش حاضر سعی دارد تا با رویکردی تفسیر گرایانه چالش‌های فراروی تجاری سازی تحقیقات علوم انسانی از نگاه پژوهشگران حوزه علوم انسانی شناسایی کند. روش: رویکرد پژوهشی به کار برده شده از نوع روش‌شناسی کیفی، می‌باشد و از روش مردم نگاری برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است....

[ 14 ] - بررسی مقایسه‏ای وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی

هدف: تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی و مقایسۀ وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان این دو رشته انجام شده است. روش: این تحقیق از حیث هدف تحقیقی، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی است که از بین آنها...

[ 15 ] - ارزشیابی نظامهای اطلاعاتی: رویکردها، مدل ها و روش ها

هدف: هدف این مقاله بررسی رویکردها، مدل‌ها و روش‌های ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی است. در این راستا، جوانب و ابعاد نظام‌های اطلاعاتی و مسائل اساسی در ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی به عنوان مبانی تقسیم بندی رویکردها و روش‌های ارزشیابی ارائه شده‌اند. روش: این پژوهش به بررسی ادبیات و مرور تحقیقات مربوط به ارزشیابی نظام‌های اطلاعاتی به روش کتابخانه‌ای (سندی) می‌پردازد. در این راستا تحلیل ادبیات مربو...

[ 16 ] - توسعه مدیران شرکت ملی گاز ایران مبتنی بر الگوی شایستگی

به­منظور توسعه شایستگی مدیران شرکت ملی گاز ایران و تدوین الگوی مطلوب، این پژوهش به روش ترکیبی اکتشافی انجام شد. باتحلیل داده‌ها 7 مؤلفه اصلی درقالب الگوی مفهومی پژوهش منعکس گردید. برمبنای یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل‌های مرحله کیفی، پرسشنامه پژوهش طراحی وروایی این پرسشنامه با استفاده از نظر صاحب­نظران (74%) و پاپایی آن ازطریق محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (89%) محاسبه ودر نمونه آماری 160 نفر از ...

[ 17 ] - هوش سازمانی، عامل رشد سازمان یادگیرنده

پژوهش حاضر باهدف مطالعه نقش هوش سازمانی برای پیش بردن دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور تهران، به‌سوی ویژگی‌های یک سازمان یادگیرنده انجام شد. این جستار توصیفی ازنظر هدف کاربردی و از نوع همبستگی است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کارکنان دانشگاه شهید عباسپور بالغ‌بر 180 نفر در سال تحصیلی 93-92 حجم نمونه طبقه‌ای نسبتی، 123 نفر بوده است. از دو پرسشنامه سازمان یادگیرنده مارسیک و واتکینز و پرسشنامه ...

[ 18 ] - اعتباریابی کیفی مدل مفهومی مدرسه سالم با تاکید بر سلامت سازمانی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل تشکیل­دهنده، ارائه مدل مفهومی و اعتباریابی کیفی مدرسه سالم با تاکید بر بعد سلامت سازمانی صورت گرفت. راهبرد این پژوهش کیفی برای شناسایی عوامل ایجاد مدرسه سالم از روش تحلیل مضمون استفاده شده است. جامعه تحقیق شامل اسناد، مدارک، متون و صاحب نظران حوزه مدیریت آموزشی به ویژه در مدارس بود. برای نمونه­گیری از روش هدفمند استفاده گردید؛ بدین معنی که منابعی انتخاب گردیدند ک...

[ 19 ] - Design and validation of the Transformational leadership model for elementary school principals

Among leadership styles, evolution leadership is the source of changes in the organization. If the organization is in a disadvantaged way in the management of employee performance, it identifies the consequences and thus, in a competitive environment, it strengthens the capabilities and competencies of the employees to compensate for the loss. will pay. One can refer to education as one of the ...

[ 20 ] - نوع‌شناسی گروه‌های کاری در سازمان: ترکیب سرمایۀ اجتماعی و اثربخشی گروهی

انواع گروه‌های کاری با توجه به ویژگی‌ها و متغیرهای مختلف تاکنون بررسی شده‌اند، اما امروزه مشخص شده است در این بین، ویژگی‌هایی مانند سرمایة اجتماعی گروه‌ها مورد غفلت واقع شده است که می‌تواند ترکیب متفاوتی از گروه‌ها را شکل دهد. از این رو، این مطالعه به دنبال ارائة یک نوع‌شناسی از گروه‌ها بر مبنای دو ویژگی سرمایة اجتماعی و اثربخشی آن‌ها است. همچنین، سعی کرده است با مطالعات تعقیبی، بهترین شرایط بر...

[ 21 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر بهبود شایستگی مدیران

In order to develop a competency development model for the staff managers of the National Iranian Gas Company (NIGC), this research was performed using exploratory and combined methods. In the qualitative analysis phase of the study, 12 professionals were selected. Semi-structured interviews were conducted and in a two-step analysis the qualitative data were identified. Following that, a focal ...

[ 22 ] - Investigating and Analysing Instructional Design and Workplace Learning Models and Selection of Adaptive Model to Optimize Organizational Training in Petrochemical Industry

The present research aimed to analyze instructional design,workplace learning, and selecting the optimum model of learning for human resources training in petrochemical industry.The previous roles have become faint and new opportunities have appeared in petrochemical industry by starting the process of privatization and changing the nature of the company from holding to a governance and develop...

[ 24 ] - طراحی مدل مفهومی آموزش مبتنی بر سازمان یادگیرنده

هدف این پژوهش نشان دادن چگونگی ارائه مفهومی از سازمان یادگیرنده , تثبیت و ایجاد مدل آموزشی ،ملزومات و مشخصه های این مدل می باشد. لذا به تدوین مدلی مناسب جهت سنجش فرایند آموزش متناسب با ویژگی های سازمان یادگیرنده که از روایی و اعتبار قابل قبولی برخوردار باشد،پرداخته شده است. در ابتدا طی مطالعات میدانی ومصاحبه با خبرگان صنعت و بررسی ادبیات موضوع، رویکردها و اقدامات مختلفی که سازمان ها می توانند آ...

[ 25 ] - وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی

هدف: بررسی وضعیت اشتغال دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- پیمایشی انجام شد. جامعۀ آماری پژوهش، کلیۀ دانش‌آموختگان رشتۀ مدیریت آموزشی دانشگاه علامه طباطبایی طی سالهای 94-1390 به تعداد 338 نفر(19...

[ 26 ] - ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی

هدف: سیستم انتخاب شامل روش‎هایی است که در آن تصمیم‌گیرندگان تلاش می‌کنند با پردازش اطلاعاتی، کسی را انتخاب کنند که ویژگی‌هایش موجب بالاترین احتمال موفقیت در شغل می‎شود. هدف از این تحقیق کیفی ارائه مدل انتخاب کارکنان مستعد در سازمان‌های دولتی (دانشگاه‌ها و مؤسسه‌های آموزش عالی) شهر تهران است. روش: برای استخراج مؤلفه‌های اصلی انتخاب کارکنان مستعد از مصاحبه نیمه‌ساختاریافته استفاده شده و با 18 نفر...

[ 27 ] - ساخت و بررسی ویژگی های روانسنجی پرسشنامه مدیریت دانش بر اساس مدل نوناکا

هدف پژوهش حاضر، ساخت و تعیین روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش در بین اعضای هیئت‌علمی دانشگاه‌های دولتی تهران بود. روش پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی بود. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت‌علمی دانشکده‌های روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران با حجم 300 نفر در سال تحصیلی 1396-1395 بود. ابتدا بامطالعه ادبیات پژوهش، به استخراج مؤلفه‌ها و نشانگرهای مدیریت دانش و تدوین پرسشنامه اقدام...

[ 28 ] - کاوشی بر کیفیت عملکرد اعضای هیات علمی ؛ ارائه الگوی مفهومی

ماهیت و کیفیت دانشگاه در گرو کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی است به عبارت دیگر ارتقای دانشگاه از طریق ارتقای توانمندی های اعضای هیئت علمی تسریع می‌گردد. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه الگویی مناسب برای ارتقای کیفیت عملکرد اعضای هیئت علمی دانشگاه الزهرا انجام شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی وازجمله تحقیقات کیفی است که با الهام از نظریه داده بنیاد انجام گردیده است. در این پژوهش با استفاده ا...

[ 29 ] - مدل پاسخگویی اثربخش دانشگاه های دولتی: مطالعه آمیخته

هدف پژوهش حاضر، بررسی ادراک و نگرش اساتید و صاحب‌نظران نسبت به ابعاد پاسخگویی دانشگاه‌های دولتی شهر تهران بود. این پژوهش بر مبنای رویکرد آمیخته اکتشافی با مشارکت 309 نفر از اساتید، صاحب‌نظران، مسئولین آموزش عالی و دانشجویان دکتری در سال 1394 انجام شد. هدف مرحله کیفی کاوش مقوله‌های مرتبط با پاسخگویی و فراهم نمودن مبنایی برای طراحی پرسشنامه و مدل مفهومی برای استفاده در مرحله کمی بود. تحلیل عاملی ...

[ 30 ] - ضرورت‌های مفهومی و الزامات روشی در مطالعات فرهنگ دانشگاهی

مطالعه درباره فرهنگ هر اجتماع بدلیل ویژگی هویت بخشی و ایجاد مرز در تشخیص اجتماعات گوناگون از هم، از الزامات اصلی برای شناخت آن اجتماع تلقی می‌گردد. دانشگاه نیز یکی از این اجتماعات است که اگر چه مطالعه درباره فرهنگ آن مورد توجه محققان حوزه‌های مختلف علمی قرار گرفته است؛ اما برخلاف دیگر مطالعات انجام شده درباره دانشگاه، از کاستی‌ها و شکاف مطالعاتی قابل توجهی برخوردار است. به نحوی که می توان به صر...

[ 31 ] - Studying Workplace Learning: Case Study

The present research aims to study workplace learning in the Petrochemical Industries National Company. The research is of qualitative nature and uses grounded theory approach, introduced by Charmaz. Data collection methods included interviews, analysis of documents, observation and focus groups. The statistical population of the research consisted of 350 employees, 16 of whom were selected thr...

[ 32 ] - Promoting and Hampering Factors in Internationalization of Universities

Introduction: Over the last two decades, the concept of internationalization of higher education has been strongly considered and become one of the main priorities of universities worldwide. This study aimed to examine the Promoting and hampering factors influencing internationalization of state universities of Tehran. Methods: This was a qualitative study and data were analyzed using content a...

[ 33 ] - شناسائی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی

این پژوهش به منظور شناسایی و اولویت‌بندی نشانگرهای کلیدی عملکرد در مدارس ابتدایی به روش اکتشافی و با بهره‌گیری از روش‌های دلفی فازی و سوآرا انجام شده است. خبرگان(جامعه آماری پژوهش)، شامل اساتید مدیریت آموزشی و متخصصان تعلیم و تربیت در وزارت آموزش و پرورش هستند که از طریق روش نمونه‌گیری هدفمند تعداد 15 نفر تا رسیدن به اشباع نظری انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده‌ها، مصاحبه ساختاریافته است. از مولف...

[ 34 ] - University revenue diversification: a path to financial stability

The purpose of present study was to investigate revenue diversification among Iranian public universities in order to improve the stability and flexibility of financial resources. A quantitative practical correlational research design was utilized for this study. The spatial scope of research was one and two level comprehensive public and industrial public universities during 2013-2018. Data we...

[ 35 ] - شناسایی شایستگیهای مدیران مهدهای کودک

هدف از این پژوهش، شناسایی شایستگی های مدیران مهدهای کودک است. امروزه آموزش و پرورش کودکان پیش از دبستان دارای ضرورت و حساسیت می‌باشد؛ لیکن کار با کودکان، والدین و مربیان نیاز به مدیریت علمی دارد و تجهیز مدیران به دانش حوزه کودک و مدیریت، نوعی سرمایه گذاری است و بهره گیری از اندیشه‌های علمی و کاربردی به اثربخشی در این سطح می‌انجامد. روش جامعه مورد مطالعه و منابع جمع‌آوری داده‌ها شامل دو بخش بود:...

[ 36 ] - طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم: رویکردی ترکیبی

چکیده هدف این پژوهش ترکیبی طراحی و اعتباریابی الگوی شایستگی مدیران آموزشی براساس آموزه‌های قرآن کریم بوده است. درمرحله کیفی پژوهش با مطالعه‌ی دقیق متن قرآن کریم و تفاسیر مربوط و استفاده از روش تحلیل مضمون، ابعاد، مؤلفه‌ها وشاخص‌های شایستگی مدیران آموزشی استخراج وسپس با استفاده از مصاحبه‌ی نیمه ساختاریافته با 15 نفرازخبرگان، الگوی اولیه با 4 بعد، 34مؤلفه و 167 شاخص تدوین گردید. درمرحله کمی، دا...

[ 37 ] - طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی‌های رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل*

پژوهش حاضر با هدف طراحی و اعتباریابی مدل شایستگی رؤسای دانشگاه‌های دولتی کابل با روش ترکیبی اکتشافی و از نوع تحلیل محتوا انجام‌گرفته است. در مرحله کیفی پژوهش ابتدا 10 نفر از خبرگان حوزه شایستگی به روش هدفمند انتخاب و مصاحبه نیمه ساختاریافته انجام شد. سپس طی دو مرحله تحلیل داده‌های کیفی با استفاده از روش کدگذاری باز و محوری، شایستگی ها در سه دسته اصلی...

[ 38 ] - اعتبارسنجی الگوی انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی دانشگاههای شهر قم 

هدف: بررسی عوامل مؤثر بر انتقال یادگیری برنامه‌های پرورش هیئت علمی در دانشگاههای منتخب شهر قم. روش: پژوهش حاضر با راهبرد اکتشافی و رویکرد ترکیبی انجام شد. در مرحلۀ کیفی با روش نظریۀ زمینه‌ای و انجام مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته شرایط زمینه‌ای، عوام...

[ 39 ] - رویکردی خلاقانه در طراحی سازمان دانشگاه فرهنگیان

زمینه: اداره سازمان ها در دنیای رقابت انگیز امروزه، بسیار پیچیده و دشوار می باشد. در این شرایط راه حل های گذشته دیگر پاسخگوی مسائل امروزی نیست. در این میان سازمان هایی که ظرفیت ایجاد خلاقیت و نوآوری دارند، سریعتر و بهتر از سازمان های غیر خلاق می توانند به چالش های محیطی پاسخ دهند دانشگاه یکی از محیط های اجتماعی است که دانشجویان، بسیاری از زمان خود را در آن صرف می کنند و به لحاظ آموزشی، انگیزشی ...

[ 40 ] - تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی ایران مبتنی بر نظریه داده‌بنیاد

به‌منظور تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی کشور این پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی و با روش داده‌بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه صاحب‌نظران، پژوهشگران، سیاست‌گذاران، مدیران و مسئولین تأمین مالی حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه‌گیری هدفمند، در نهایت با 15 نفر از این افراد مصاحبه عمیق و نیمه‌ساختارمند به‌عمل آمد. یافته‌های به‌دست آمده نشان داد که ال...

[ 41 ] - اعتباربخشی الگوی تامین مالی نظام آموزش عالی ایران

نگرانی گسترده‌ای که در مورد تامین مالی آموزش عالی در کشورهای مختلف دنیا به وجود آمده است منجر به تحرکات زیادی در صحنه واقعیت شده است. سیاست‌گذاران برای هدایت این الگو ترجیحاتی دارند و تلاش‌هایی را آغاز کرده‌اند و خود دانشگاه‌ها نیز با درک شرایط جدید دست به ابتکاراتی زده‌اند. هدف این پژوهش، تدوین الگوی مناسبی برای تامین مالی آموزش عالی ای...

نویسندگان همکار

عباس عباس پور 21

سعید غیاثی ندوشن 7

Abbas Pour, Abass 5

Mortaza Taheri 4

مرتضی طاهری 3

Borzooian, Samad  2

دلاور, علی 2

حسین تقوی قره بلاغ 2

قدسی احقر 2

اسفندیار جهانگرد 2

محمدمهدی کرامتی تولایی 2

مجتبی کاظمی 2

هاشمیان, فخرالسادات 2

علی دلاور 2

محمدنقی اکبری 2

Khorsandi Taskouh, Ali 2

ظهری, بابک 1

سعید غیاثی 1

مصطفی نیکنامی 1

Rouhani, Shadi  1

سید روح الله تیموری 1

Zoharah Omar 1

جواد نرگسیان 1

عصمت مومنی 1

حمید فاتحی 1

محمد نوروزی 1

علی خورسندی طاسکوه 1

عباس بازرگان 1

مهدی مبینی 1

عباس عباسپور 1

بیژن رضایی 1

روح الله مهدیون 1

Geraee Nejad, Ghlamreza  1

Najafi, Ali 1

فیروزی, علی 1

mojdegan, Sepideh 1

آرش رسته مقدم 1

عباس عباس پور 1

زینت زارع 1

رمضان پیری 1

هوشی السادات, علیرضا 1

روناک ویسی 1

محسن شاکری حسین آباد 1

عباس عباس پور 1

حسین اسکندری 1

عباس عباس پور 1

Mostafa Niknami 1

Nasrin Shaarbafchi Zadeh 1

Zahra Danial 1

ملکی, حسن 1

فراست خواه, مقصود 1

مجتبی زاده, محمد 1

Aminah Ahmad 1

مرتضی طاهری 1

Khairuddin Idris 1

محمدرضا مهرگان 1

مصطفی حسن‌زاده 1

حسن ملکی 1

سلمان محمدی بابازیدی 1

Davood Babaei 1

الهام اتحادی 1

بهرام صالح صدق پور 1

بختیار محمودپور 1

مقصود فراستخواه 1

فاطمه جهانی جوانمردی 1

حسین عبداللهی 1

فیروزه اصغری 1

لیلا ولی زاده 1

فرشته هدایتی 1

جواد پورکریمی 1

سبحان سبحانی جو 1

Jafari, Sepideh 1