جواد پورکریمی

استادیار دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

[ 1 ] - مقایسه‌ی پیشرفت‌تحصیلی و بهره‌گیری از ICT در دانش‌آموزان مدارسِ هوشمند و عادی

با توجه به توسعه­ی روزافزون فناوری­های اطلاعاتی و ارتباطی (فاوا) در جامعه و مدارس، پژوهش حاضر به منظور مقایسه­ی پیشرفت تحصیلی و بهره­گیری از این فناوری­ها (ICT) در دانش­آموزان دختر و پسر مدارس هوشمند و عادی و تعیین رابطه­ی این دو متغیر انجام شده است. جامعه­ی آماری این پژوهش کلیه­ی دانش­آموزان پایه­ی پنجم دوره ابتدایی شهر تهران بود که با استفاده از روش نمونه­گیری خوشه­ای چند مرحله­ای نمونه­ای تع...

[ 2 ] - اثر میانجی تعهد حرفه‌ای در رابطۀ بین صلاحیت حرفه‌ای و عملکرد شغلی (مورد مطالعه: کارشناسان آموزش دانشگاه تهران)

پژوهش حاضر با هدف بررسی اثر میانجی تعهد حرفه‌ای در رابطۀ بین صلاحیت حرفه‌ای و عملکرد شغلی انجام شد. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعۀ آماری پژوهش را کلیۀ کارشناسان آموزش دانشگاه تهران (340 نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 180 نفر به‌منزلۀ نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش طبقه‌‌ای متناسب صورت گرفت. جمع‌...

[ 3 ] - مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و بررسی رابطه فضای آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 مدرسه دخترانه و 23192 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج است و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 10 مدرسه و 384 دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست محقق‌ساخته ارزیابی فضای آموزشی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی برگرفته از پر...

[ 4 ] - نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران دانشگاهی در توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه‌ها (مورد: دانشگاه تهران)

پژوهش حاضر، با هدف بررسی نقش رهبری تحول‌آفرین مدیران و توانمندی اعضای هیأت علمی دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع پژوهش­های رگرسیونی است. جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیأت علمی پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 315 نفر می­باشد و از این تعداد 152 نفر از طریق نمونه­گیری طبقه­ای به صورت تصا...

[ 5 ] - طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به الگوی تضمین کیفیت برنامه­ریزی آموزشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش، کیفی و روش آن نظریه برخاسته از داده­ها و طرح نوخاسته گلیزر می­باشد. مشارکت­کنندگان تحقیق شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و ۶ نفر از مدیران عالی دانشگاه فرهنگیان مرتبط با مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی و تضمین کیفیت بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل ...

[ 6 ] - شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران: تحلیلی بر شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب

  پژوهش حاضر با هدف تحلیل شکاف بین وضعیت موجود و مطلوب شایستگی‌های حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران انجام شد. روش پژوهش حاضر برحسب هدف کاربردی و بر اساس شیوه گردآوری داده‌ها، کمی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل کلیه مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه تهران می‌باشد، که تعداد آن‌ها بر اساس آخرین آمار مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران 167 نفر می‌باشد. نمونه پژوهش به‌ صورت سرشم...

[ 7 ] - بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران)

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران  به تعداد 317 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی تعداد 100 نفر از آن­ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و هم...

[ 8 ] - ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزش بالینی: مورد دانشگاه‌های علوم پزشکی دولتی شهر تهران

اهداف: ارتقاء کمی و کیفی آموزش پزشکی، نیاز به وجود مدیرانی آگاه و برخوردار از مهارت و دانش لازم، جهت مدیریت آموزشی حجم عظیم دانشجویان و اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه‌های علوم پزشکی دارد. با این حال، بسیاری از مدیران آموزشی گروه‌های بالینی، کار خود را بدون آمادگی برای مواجه شدن با چالش‌های پیش‌رو شروع می‌کنند. این مطالعه با هدف ارائه الگوی توسعه حرفه‌ای مدیران آموزش پزشکی در این سطح انجام شد. روش‌ه...

[ 9 ] - دانشگاه کارآفرین و بیم‌ و امیدها در اقتصاد دانش‌بنیان

دانشگاه‌ها دوران گذار خود را طی می‌کنند. تحولات گسترده جهانی تاثیرات عمیق اجتماعی-اقتصادی به همراه داشته و فشار را بر آموزش عالی به طور تصاعدی افزایش داده است. در این میان، از دانشگاه‌ها انتظار می‌رود که مسئولیت‌های جدیدی همانند توسعه منطقه‌ای اقتصادی و اجتماعی، کاهش بودجه عمومی، و مهارت‌دار شدن دانشجویان‌ را پذیرا شده، رفتار کارآفرینانه داشته و پیگیر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقاتی و زایش شرکت‌...

[ 10 ] - ‌بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سرمایه انسانی کارکنان جهاد دانشگاهی دانشگاه تهران

در این پژوهش، رابطۀ بین انگیزش پیشرفت و سرمایۀ انسانی کارکنان جهاددانشگاهی دانشگاه تهران، وضعیت موجود سرمایۀ انسانی و انگیزش پیشرفت و رابطۀ مؤلّفه‌های انگیزش پیشرفت با سرمایۀ انسانی بررسی شد. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و ابزار اندازه‌گیری پژوهش پرسشنامۀ سرمایۀ انسانی(نادری، 1390)و پرسشنامۀ انگیزش پیشرفت هرمنس بود. پایایی پرسشنامه‌ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به‌ترتیب برای پرسشنامه سرمایه انسانی ...

[ 11 ] - رابطهء انگیزشِ پیشرفت با سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه انگیزش پیشرفت و سن با سبک رهبری مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران انجام شد. به این منظور 430 نفر از مدیران مدارس ابتدایی شهر تهران انتخاب و مطالعه شدند. این نمونه به صورت تصادفی از مناطق مختلف نوزده گانه آموزش و پرورش شهر تهران انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسشنامه استفاده شد. در بخش سبک رهبری از پرسشنامه توصیف رفتار رهبر استفاده شد. در پژوهش حاضر روایی پرسشنا...

[ 12 ] - بررسی رابطة صلاحیت‌های حرفه‌ای با توانمندی روان‌شناختی دبیران دوره متوسطه شهرستان شیروان

پژوهش حاضر، با هدف بررسی رابطه صلاحیت‌های حرفه‌ای و توانمندی روان‌شناختی دبیران مقطع متوسطه شهرستان شیروان صورت گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوة گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعة آماری شامل کلیه دبیران مقطع متوسطۀ (پسرانه و دخترانه) شهرستان شیروان در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد که تعداد آنها برابر با 329 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 177 نفر به...

[ 13 ] - بررسی مقایسه‏ای وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های علم اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی

هدف: تحقیق حاضر با هدف مشخص کردن وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی و مقایسۀ وضعیت توسعۀ حرفه‏ای دانشجویان این دو رشته انجام شده است. روش: این تحقیق از حیث هدف تحقیقی، کاربردی و از نظر نحوۀ گردآوری داده‌ها از نوع تحقیقات توصیفی- پیمایشی به‌شمار می‌آید. جامعۀ آماری شامل دانشجویان دکتری رشته‏های اطلاعات و دانش‏شناسی و مدیریت آموزشی است که از بین آنها...

[ 14 ] - مدل تجاری سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی مبتنی بر مطالعه تطبیقی

هدف از پژوهش حاضر، ارائه مدلی جامع در تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی است که تا حد امکان حالات مختلف تجاری‌سازی را پوشش داده و ذی‌نفعان درگیر در این حوزه را در جهت پاسخ‌گویی به پرسش‌های فرارو توانمند سازد. مولفه‌های مدل پیشنهادی پژوهش با مطالعه تطبیقی مدل‌های تجاری‌سازی دانشگاه‌های دنیا و نیز با نظرسنجی از خبرگان این حوزه شناسایی شدند. این پژوهش از نوع کاربردی و به روش تطبیقی است و جامعه...

[ 15 ] - عوامل فردی و نهادی موثر بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی

هدف از این پژوهش، مطالعه تحلیل نیروهای نهادی عامل بر تجاری‌سازی دستاوردهای تحقیقات دانشگاهی و ارائه مدل سه سطحی تاثیر؛ سطح جامعه، دانشگاه (کوچک‌ترین واحد تحلیل در سطح سازمان دانشگاه، گروه علمی در دانشگاه است)، و سطح فردی است. پژوهش حاضر از نظر هدف، از نوع پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود. هم‌چنین از نظر نحوه گردآوری‌ داده‌ها، از نوع پژوهش‌های کیفی و روش تحقیق، کتابخانه‌ای (مطالعات ثانویه از نوع ف...

[ 16 ] - رابطه صفات برتر خـودتوسعـه‌ای، دانش و اطلاعات بنیـادی مدیـران و عملکـرد آنان (مطالعه موردی: مدیران مدارس شهر ری)

این پژوهش با هدف بررسی رابطه صفات برتر خودتوسعه‌ای، دانش و اطلاعات بنیادی و عملکرد مدیران مدارس شهرری و بر اساس مدل خودتوسعه‌ای مدیران موفق پیدلر و همکاران انجام شده‌است. روش پژوهش توصیفی و از نوع همبستگی بوده که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران حجم نمونه180 نفر از مدیران مدارس شهرری تعیین و روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب جهت انتخاب نمونه استفاده‌شد. از پرسش‌نامه صفات برتر خودتوسع...

[ 17 ] - نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و سکوت سازمانی کارکنان

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین سبک رهبری ­اخلاقی مدیران و سکوت ­سازمانی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ ها توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده ­های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (618 مرد و ...

[ 18 ] - مقایسه رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت در دانش آموختگان کشاورزی خود اشتغال و غیرخود اشتغال

رضایت شغلی به عنوان یکی از عوامل بسیار مهم و تأثیرگذار در شغل محسوب می‌شود و تحقیقات متعددی در این زمینه انجام شده است. انگیزش پیشرفت نیز به عنوان سازه‌ای که در گرایش افراد به خوداشتغالی تأثیر بسزایی دارد، شناخته می‌شود. سؤال اصلی این مطالعه این است که آیا تفاوت معنی‌داری بین رضایت شغلی و انگیزش پیشرفت افراد خود اشتغال و غیرخود اشتغال وجود دارد؟ این مطالعه با هدف بررسی و مقایسه انگیزش پیشرفت و ...

[ 19 ] - شناسایی و تعیین عوامل مؤثر بر رهبری دوسو توان در دانشگاه‌ها؛ مطالعه‌ای فراترکیب

امروزه در دانشگاه‌ها نیاز به رهبرانی است که نه تنها فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی (اکتشاف) را کارآ نموده، بلکه در مأموریت ویژه خود بهره‌برداری از فعالیت‌های لازم را فراهم نمایند. هدف پژوهش حاضر شناسایی و تعیین عوامل مرتبط با رهبری دوسو توان در دانشگاه‌ها به منظور ارائه چارچوب جامع و نظامند می‌باشد. روش پژوهش از نوع کیفی و فراترکیب است. برای گردآوری داده‌ها از روش کتابخانه‌ای استفاده شده است. جامعه...

[ 20 ] - اثر میانجی یادگیری سازمانی بر رابطه بین مهندسی مجدد و عملکرد سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران)

هدف از اجرای این پژوهش بررسی تاثیر مهندسی مجدد بر عملکرد سازمانی با نقش میانجی یادگیری سازمانی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشگاه تهران (3237 نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 343 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از روش طبقه‌ای متناسب صورت گرفت. جمع‌آوری دا...

[ 22 ] - رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطۀ(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 10565 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 370 نفر به‌عنوان...

[ 23 ] - واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیات علمی مستعد در دانشگاه های جامع با تراز عملکرد منطقه ای

هدف اصلی این پژوهش، واکاوی سازوکارهای شناسایی و انتخاب اعضای هیأت علمی مستعد در دانشگاه‌های جامع با تراز عملکرد منطقه‌ای است. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی انجام شده است. به همین منظور، تعداد 15 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مطلع نسبت به جذب هیأت علمی به‌صورت هدفمند و با راهبرد نمونه‌گیری نظری انتخاب شده و به‌صورت نیمه ساختاریافته مورد مصاحبه قرار گرفتند. برای تحلیل داده‌ها از تکنیک تحلیل م...

[ 24 ] - نقش شایستگی اخلاقی مدیران در فضیلت سازمانی

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش شایستگی اخلاقی در فضیلت سازمانی انجام شده است. پژوهش حاضر از نوع کمی، از نظر هدف، کاربردی و به روش توصیفی- همبستگی از نوع رگرسیون انجام شده است. جامعه پژوهش، کلیه کارکنان (3591 نفر) دانشگاه تهران است که به شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 347 نفر به عنوان نمونه و به صورت تصادفی انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها، از پرسشنامه‌ محقق‌ساخته شایستگی اخلاقی و پرسشنامه محقق‌سا...

[ 25 ] - شناسایی مؤلفه‌های اثرگذار در تضمین کیفیت آماده‌سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان: رویکرد کیفی

هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفه­ها و عناصر اثرگذار بر تضمین کیفیت آماده­سازی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان بود. به این منظور، مطالعه کیفی با رویکرد نظریه برگرفته از داده­ها و طرح نو انجام شد. 11 نفر از صاحب­نظران، 9 نفر از مدیران و 8 نفر از دانشجویان خبره به روش نمونه­گیری هدف­مند انتخاب شدند. برای گردآوری داده­ها از مصاحبه نیمه ساختار یافته بهره گرفته شد. سؤالات اصلی پژوهش با تکنیک 5W1H طراحی ...

[ 26 ] - رویکرد مقایسه‌ای به اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و دانشجویان دانشگاه تهران

هدف: پژوهش حاضر با هدف مقایسۀ اخلاق حرفه‌ای اعضای هیئت علمی از دیدگاه اساتید و دانشجویان انجام شد. روش: روش پژوهش، توصیفی- پیمایشی و جامعۀ آن، کلیۀ اعضای هیئت علمی(2059 نفر) و دانشجویان(15654 نفر) دانشگاه تهران است که با نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب،...

[ 27 ] - شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

چکیدهمقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرت...

[ 28 ] - چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه ها با روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL

هدف: این پژوهش با هدف ارائه چارچوبی برای ارزیابی کیفیت خدمات کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر اهواز با استفاده از روش ترکیبی DEMATEL-SERVQUAL انجام شده است. روش شناسی: این پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و از لحاظ نحوه گرداوری داده‌ها توصیفی اکتشافی است. جامعه آماری این تحقیق از سرپرستان و مدیران ارشد کتابخانه‌های عمومی و دانشگاهی شهر اهواز تشکیل شده است. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمن...

[ 29 ] - عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط های یادگیری الکترونیک (مطالعه ای فراترکیب)

پژوهش حاضر باهدف شناسایی عوامل مؤثر بر تعاملات در محیط یادگیری الکترونیکی انجام‌شد که از منظر نظریه‌پردازان مختلف به‌عنوان مهم‌ترین عنصر حیاتی در فرایند یادگیری شناسایی‌شده است.روش پژوهش حاضر، کیفی وازنظر هدف بنیادی است که به‌صورت فراترکیب و روش کتابخانه‌ای، با استفاده از مدل هفت مرحله‌ای سندلوسی و باروس (Sandelowski & Barroso,2007)گردآوری شده است. در این مطالعه، پس از طراحی سؤال پژوهشی، جستجوی...

[ 30 ] - The exploration of the competencies of faculty members in quality teaching

Background & Objective: The most technical and basic function of higher education is teaching and education, and providing high-quality teaching requires a certain level of competencies observed in the main custodian of teaching in universities- i.e. the faculty members. This study aimed to evaluate the faculty members’ competencies in high-quality teaching. Materials and Methods: This was a q...

[ 31 ] - تحلیل و تبیین مبانی فرهنگی آموزش عالی (با تأکید بر رویکرد اسلامی به فرهنگ شایسته‌محوری)

هدف: هدف از نگارش این پژوهش، واکاوی چیستی و چرایی مبانی فرهنگی آموزش عالی از دو منظر عمومی و تخصصی با تأکید بر رویکرد اسلامی بود. روش: مطالعة حاضر با روش تحلیلی- تبیینی بر اساس نظریة کوه یخ شاین و با استناد به آیات و روایات انجام شده است. یافته‌ها: در تحلیل مبانی فرهنگی آموزش عالی، ابتدا مبانی عمومی آموزش عالی، شامل تولید علم، انتقال آن و کاربرد دانش، پیرامون چهار عامل اعضای هیئت علمی، دانشجو، ...