مجتبی حاج خزیمه

دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران ،گروه علوم تربیتی و روان‌شناسی، تهران، ایران(عهده دار مکاتبات)

[ 1 ] - شناسایی ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی و ارائه راهکارهای مناسب (مورد: کارکنان دانشکده‌های پردیس فنی دانشگاه تهران)

هدف از پژوهش حاضر شناسایی ملاک‌های جذب و نگهداشت منابع انسانی با تمرکز بر کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران بود. برای نیل به این هدف از مطالعه موردی و از روش تحقیق آمیخته تشریحی استفاده‌شد. جامعه آماری پژوهش شامل 356 نفر از کارکنان پردیس فنی دانشگاه تهران بودند که در بخش کمی با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای تعداد 185 نفر از آن‌ها و در بخش کیفی با استفاده از نمونه‌گیری هدفمند گلوله برفی تعداد ...

[ 2 ] - ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران

ریشۀ بسیاری از رفتارها و فعالیت‌های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش‌های اخلاقی جست‌وجو کرد. در این ‌بین، توجه به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آنْ یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه‌های سازمانی است. هدف اصلی این پژوهشْ طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی دولتی پسرانۀ دولتی در شهر تهران است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ شکل‌دهندۀ اخلا...

[ 3 ] - بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت بررسی میزان رعایت مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای آموزش در اعضای هیئت ‌علمی دانشگاه شیراز انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان دانشگاه شیراز هستند که تعداد 400 نفر از آن‌ها برای نمونه تحقیق انتخاب ‌شده‌اند. ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق‌­ساخته است که روایی آن از دیدگاه استادان تأیید شده و پایایی آن با استفاده از ضر...

[ 4 ] - امکان‌سنجی آموزش مهارت‌های بهداشت جنسی در مدارس

زمینه و اهداف: هدف پژوهش حاضر بررسی امکان‌سنجی آموزش مهارت‌های جنسی در مقطع دبیرستان شهر تهران بود. روش بررسی: جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه اساتید دانشگاه فرهنگیان تهران و معلمان بهداشت  و مدیران مدارس دبیرستان‌های شهر تهران در سال تحصیلی 1394-1393 بود که با استفاده از نمونه‌گیری خوشه‌ای 537 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند . ابزار پژوهش یک پرسش‌نامه محقق ساخته بود که با 28 گویه در قالب 7 مؤلف...

[ 5 ] - تبیین سلامت‌سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران

پژوهش حاضر، باهدف تبیین سلامت­سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران صورت گرفته­است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران که 7848 نفر می‌باشند؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 366 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری ...

[ 6 ] - بررسی رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی (مورد: کارکنان دانشگاه تهران)

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطۀ مهارت‌های مدیریت کوانتومی مدیران و آمادگی کارکنان برای تغییر سازمانی در دانشکده‌های دانشگاه تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان دانشکده‌های دانشگاه تهران در سال 97 - 1396 است که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (801 زن و 618 مرد) نفر اعلام‌شده است؛ که با...

[ 7 ] - شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی (یک مطالعۀ فراترکیب)

چکیدهمقدمه: دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی بیش از هر زمان دیگری به مدیران و رهبران شایسته و اثربخش نیاز دارند تا با تهدیدها و چالش‌های دنیای مدرن روبرو شوند. این پژوهش باهدف بررسی مطالعات انجام‌شده در خصوص شناسایی مؤلفه‌های توسعه حرفه‌ای مدیران گروه‌های آموزشی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی انجام شد.روش: روش پژوهش حاضر کیفی و از نوع فراترکیب بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه منابع مرت...

[ 8 ] - رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد (مردسالاری/ زن‌سالاری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، تحمل ابهام و فاصله قدرت) با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین (رفتارهای آرمانی، ویژگی‌های آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و ملاحظات فردی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری است. بدین منظور،209 نفر از اساتی...