سیدمحمد میرکمالی

استاد دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی دانشگاه تهران

[ 1 ] - تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهدسازمانی کارکنان (مورد:کارکنان شرکت خودروسازی سایپا)

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش راهبردهای تعالی منابع انسانی بر تعهد سازمانی کارکنان شرکت خودروسازی سایپا، انجام شده‌‌است. روش پژوهش توصیفی-همبستگی از نوع مدل معادلات ساختاری بوده است. با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای، حجم نمونه 155 نفر از کارکنان انتخاب شد. جهت جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌راهبردهای تعالی منابع انسانی با پایایی94/0 و پرسش‌نامه تعهد سازمان...

[ 2 ] - تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطه آن‌ها با خودکارآمدی

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش تاب‌آوری بر بهزیستی ذهنی و رابطة این دو متغیر با خودکارآمدی مددیاران خانة سالمندان کهریزک انجام‌ گرفته است. پژوهش از نوع کاربردی و به روش توصیفی - همبستگی است. جامعة آماری پژوهش مددیاران خانة سالمندان به تعداد 175 نفرند که نمونه‌ای 120 نفری با روش نمونه‌گیری تصادفی ساده از میان آن‌ها انتخاب شد. ابزار گردآوری داده‌ها، پرسشنامه‌های تاب‌آوری با ضریب پایایی 95/0، پرسشنام...

[ 3 ] - شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی و رابطة آن‌ با کیفیت زندگی کاری (مطالعۀ موردی: اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند)

پژوهش حاضر با هدف شناسایی عوامل استرس‌زای شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاه بیرجند و رابطة آن با کیفیت زندگی کاری آنان انجام گرفته ‌است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی است که با به‌کارگیری فرمول نمونه‌گیری کوکران و روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، حجم نمونه 136 نفر تعیین شد. پرسشنامه‌های استرس شغلی (HSE)، با ضریب پایایی 90/0 و کیفیت زندگی کاری با ضریب پایایی 91/0 به‌کار گرفته شد. داده‌ها با آزمون‌های کولموگرو...

[ 4 ] - رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس: نقش میانجی امنیت روانی

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی رابطۀ بین رهبری امنیت‌مدار و شادکامی کارکنان مدارس با نقش میانجی امنیت روانی است. روش تحقیق توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعۀ آماری تمامی کارکنان (کارکنان اداری و معلمان) مدارس دولتی شهر تهران بودند که، 373 نفر با شیوۀ نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای، انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌ها از پرسش‌نامۀ «امنیت روانی» ادمونسون (1999) و دو پرسش‌نامۀ محقق‌ساختۀ «رهبری امنیت‌مدار...

[ 5 ] - بررسی ساختار عاملی تسهیم دانش، اعتماد سازمانی و خلاقیت مورد مطالعه: کارشناسان دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه تهران

   پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط چندگانه بین تسهیم دانش، اعتماد سازمانی با خلاقیت کارشناسان پردیس فنی دانشگاه تهران انجام‌گرفته است. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از منظر گردآوری داده‌ها توصیفی – همبستگی به روش مدل معادلات ساختاری بوده است. جامعة آماری کلیة کارشناسان دانشکدة فنی دانشگاه تهران بودند که تعداد 100 نفر به شیوة نمونه‌گیری تصادفی ساده، انتخاب شدند. به منظور گردآوری داده‌ها از پرسش­ن...

[ 6 ] - ارائۀ الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی: مطالعۀ موردی معلمان مدارس ابتدایی پسرانۀ دولتی در شهر تهران

ریشۀ بسیاری از رفتارها و فعالیت‌های مدیران و معلمان را باید در اخلاق و ارزش‌های اخلاقی جست‌وجو کرد. در این ‌بین، توجه به اخلاق حرفه‌ای و پیامدهای آنْ یکی از مهم‌ترین موضوعات پژوهشی در حوزه‌های سازمانی است. هدف اصلی این پژوهشْ طراحی الگوی اخلاق حرفه‌ای برای معلمان مدارس ابتدایی دولتی پسرانۀ دولتی در شهر تهران است. برای این منظور از روش تحقیق کیفی و کمی استفاده شد. در ﺑﺨﺶ ﻛﻴﻔﻲ، ﻋﻮاﻣﻞ شکل‌دهندۀ اخلا...

[ 7 ] - تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی: تحقیقی موردی دربارۀ دانشگاه تهران

پژوهش حاضر با هدف تبیین نقش خودرهبری بر سرمایه‌های انسانی کارکنان مراکز آموزش عالی انجام شده ‌‌است. روش پژوهش توصیفی- همبستگی و روش تحلیل از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری است. جامعة پژوهش شامل کارکنان هفت دانشکدة پردیس علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران به تعداد 197 نفر بوده که با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای با اختصاص متناسب، 131 نفر از آنان انتخاب شده است. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنا...

[ 8 ] - طراحی الگوی تضمین کیفیت برنامه‌ریزی آموزشی دانشجو-معلمان در دانشگاه فرهنگیان

هدف از انجام این پژوهش، دستیابی به الگوی تضمین کیفیت برنامه­ریزی آموزشی دانشجومعلمان در دانشگاه فرهنگیان است. این پژوهش، کیفی و روش آن نظریه برخاسته از داده­ها و طرح نوخاسته گلیزر می­باشد. مشارکت­کنندگان تحقیق شامل ۹ نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه و ۶ نفر از مدیران عالی دانشگاه فرهنگیان مرتبط با مدیریت و برنامه­ریزی آموزشی و تضمین کیفیت بودند که با روش نمونه­گیری هدفمند انتخاب شدند. برای تحلیل ...

[ 9 ] - نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی کارکنان صنایع متوسط استان همدان

درگیری شغلی یا مشارکت کاری از سازه‌های مهم در ادبیات و پژوهش‌های سازمانی است. هدف مقاله حاضر بررسی نقش رویکردهای مذاکره و اعتماد سازمانی در میزان درگیری شغلی بود. روش تحقیق مورد استفاده، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه آماری شامل کلیه کارکنان صنایع متوسط در بخش فلزات اساسی شهر همدان بود. به‌شیوه تصادفی خوشه‌ای، تعداد 293 نفر از کارکنان این بخش از صنایع انتخاب شدند....

[ 10 ] - نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس

پژوهش حاضر باهدف تبیین نقش واسطه‌ای سرمایه‌های انسانی در رابطه خودرهبری کارکنان و چابکی سازمانی مدارس انجام‌شده است. روش پ‍ژ‍وهش حاضر ازلحاظ هدف، کاربردی و ازنظر شیوه‌ی جمع‌آوری داده‌ها توصیفی و از نوع همبستگی هست. روش تحلیل این پژوهش از نوع مدل‌یابی معادلات ساختاری بوده است. جامعه پژوهش شامل کلیه مدیران، معاونان، معلمان و کادر اجرایی مدارس دوره اول و دوم ابتدایی ناحیه یک شهرری بوده که با استفا...

[ 11 ] - بررسی نقش فرهنگ خوش‌بینی علمی در توانمندسازی ساختار مدارس ابتدایی شهر تهران

هدف این پژوهش بررسی رابطه فرهنگ خوش‌بینی علمی معلمان با ساختار توانمندساز مدارس ابتدایی شهر تهران است. روش تحقیق از نوع همبستگی است. جامعه آماری موردنظر، کلیه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران و نمونه آماری شامل 250 نفر است که به روش تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب‌شده‌اند. ابزار تحقیق، پرسشنامه فرهنگ خوش‌بینی علمی و ساختار توانمندساز هوی و همکارانش است. نتایج تحقیق حاکی از رابطه‌ی مثبت و معنی‌دار بین ف...

[ 12 ] - بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی در مدارس ناحیه یک شهرری

هدف ازاجرای این پژوهش بررسی رابطه نگرش مدیران به نوآوری با یادگیری سازمانی درمدارس ناحیه یک شهرری بود. روش پژوهش، توصیفی- همبستگی بوده و جامعه آماری پژوهش را کلیه مدیران مدارس شهرری درسال تحصیلی 95-94 تشکیل می دادند (138 نفر). برای تعیین حجم نمونه ازروش سرشماری استفاده گردید که کل تعداد 138 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند.جمع آوری داده ها براساس دو پرسشنامه نگرش نسبت به تغییرویادگیری سازمانی صور...

[ 13 ] - مطالعه کیفی دستاوردهای یادگیری مورد انتظار دوره کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی از دیدگاه صاحبنظران مدیریت آموزشی و کارفرمایان

در پژوهش حاضر، سعی بر آن است تا دستاوردهای یادگیری مورد انتظار در رشته مدیریت آموزشی، در دوره‌ی کارشناسی ارشد، مورد شناسایی قرار گیرد. روش مورد استفاده در پژوهش، کیفی بوده و به منظور گردآوری داده های مورد نیاز از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شده است. پس از بررسی سوابق علمی و پژوهشی اعضای هیأت علمی مدیریت آموزشی، 25 عضو هیئت علمی از دانشکده‌های علوم تربیتی و روانشناسی شهر تهران (از جمله: تهرا...

[ 14 ] - بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن (مورد مطالعه: کارکنان دانشگاه تهران)

زمینه و هدف: با توجه به اینکه در سال­های اخیر رسوایی­های اخلاقی رهبران، تبعیض، باند­بازی و تحریف مسایل در همه جا از سازمان­های تجاری و دولتی گرفته تا کلیسا در صدر اخبار سرتاسر دنیا قرار گرفته است.، سعی نمودیم با بررسی و تبیین رهبری اخلاقی و ابعاد آن، شناخت بیشتری نسبت به این نوع از رهبری ایجاد کنیم. هدف پژوهش حاضر، باهدف بررسی و تبیین رهبری­اخلاقی و ابعاد آن در کارکنان دانشگاه تهران صورت گرفته ...

[ 15 ] - تبیین سلامت‌سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران

پژوهش حاضر، باهدف تبیین سلامت­سازمانی براساس نقش مؤلفه‌های اخلاق حرفه‌ای در مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران صورت گرفته­است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و ازنظر شیوه گردآوری داده­ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه­آماری شامل کلیه معلمان مدارس ابتدایی پسرانه دولتی شهر تهران که 7848 نفر می‌باشند؛ که با استفاده از فرمول نمونه‌گیری کوکران تعداد 366 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شد. روش نمونه­گیری ...

[ 16 ] - بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی گری اشتیاق شغلی (مطالعه موردی: دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران)

هدف از اجرای این پژوهش بررسی رابطه رهبری تحول آفرین و درگیری شغلی کارکنان با میانجی‌گری اشتیاق شغلی بود. روش پژوهش، توصیفی – همبستگی با تاکید بر مدل معادلات ساختاری بود. جامعه آماری پژوهش را کلیه کارکنان دانشکده‌های علوم اجتماعی و رفتاری دانشگاه تهران (350 نفر) تشکیل می‌دادند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول کوکران استفاده شد و تعداد 183 نفر به‌عنوان نمونه انتخاب شدند که گزینش آن‌ها با استفاده از...

[ 17 ] - نقش میانجی عدالت سازمانی در تبیین ارتباط بین سبک رهبری اخلاقی مدیران دانشگاهی و سکوت سازمانی کارکنان

پژوهش حاضر با هدف مطالعه نقش میانجی عدالت سازمانی در ارتباط بین سبک رهبری ­اخلاقی مدیران و سکوت ­سازمانی کارکنان انجام شد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ ها توصیفی از نوع همبستگی با تأکید بر معادلات ساختاری بود. جامعه آماری کلیه کارکنان اداری و آموزشی پردیس و دانشکده ­های دانشگاه تهران در سال تحصیلی 94 - 1395 بودند که بر اساس آخرین آمار و اطلاعات موجود 1419 (618 مرد و ...

[ 18 ] - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. بخش کیفی پژوهش به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و بخش کمّی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی اجرا شد. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که بالندگی اعضای هیئت علمی پنج مؤلفه اصلی شامل آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی، فردی و سازمانی و  30 شاخص دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی وضعیت ...

[ 19 ] - عوامل مرتبط با دانش آفرینی در دانشگاهها: پژوهشی کیفی

رسالت عظیم دانشگاه در این امر نهفته است که با تولید دانش نیازهای علمی، اجتماعی، سیاسی، مادی و مانند اینها را در جامعه تأمین و با مدیریت درست، شرایط و زمینه­های دانش­آفرینی را فراهم سازد. در این مطالعه تلاش شد تا با بهره­گیری از روش­شناسی کیفی، عوامل مرتبط با دانش­آفرینی در دانشگاهها شناسایی شوند. با توجه به اهداف پژوهش از روش تحقیق کیفی اکتشافی استفاده شد. بدین منظور با استفاده از روش مصاحبه اک...

[ 20 ] - بررسی رابطه کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی بین اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیئت علمی دانشگاههای تهران و صنعتی شریف انجام شده است. با استفاده از روش تحقیق همبستگی 144عضو هیئت علمی با توجه به مرتبه علمی به صورت طبقه ای یا نسبی انتخاب شدند. داده های تحقیق پس از جمع آوری بر اساس سؤالات تحقیق و با استفاده از روش همبستگی پیرسون، آزمون T برای گروههای مستقل و رگرسیون گام به گام تحلیل شدند. نتایج به دست آمده گویای آن ...

[ 21 ] - بررسی فرهنگ کارآمدی گروهی در مدارس ابتدایی شهر تهران و رابطه آن با عملکرد معلمان این مدارس

The present research proceeds with examining the relation between collective effi-ciency culture and primary school teacher performance in Tehran City. This re-search is considered to a descriptive study of a correlation type. Our statistical population consists of primary school teachers of the city of Tehran. The sample size consists of 140 randomly selected teachers. Research tools consist o...

[ 22 ] - رابطه رهبری توزیع شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران در سال تحصیلی 1393-1394

پژوهش حاضر، باهدف بررسی رابطه رهبری توزیع‌شده مدیران و اعتماد سازمانی دبیران دوره متوسطه شهر تهران صورت گرفته است. روش پژوهش ازنظر هدف کاربردی و روش گردآوری داده‌ها توصیفی از نوع همبستگی است. جامعه آماری شامل کلیه دبیران مدارس دولتی دوره متوسطۀ(پسرانه و دخترانه) شهر تهران در سال تحصیلی 94 - 1393 می‌باشد، که تعداد آن‌ها برابر با 10565 نفر است، که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 370 نفر به‌عنوان...

[ 23 ] - A qualitative research on identifying barriers to knowledge creation at university

The present study has identified the barriers of knowledge creation system by using a qualitative-explorative research approach at universities. In this research, 14 experts from the knowledge creation area were interviewed by semi-structured exploratory method and the information obtained from these interviews were analyzed through content analysis method. The findings showed the barriers of k...

[ 24 ] - فراتحلیلی بر پژوهش های مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران

پژوهش حاضر با هدف بررسی پژوهش‌های مرتبط با مدیریت دانش در علوم دریایی جمهوری اسلامی ایران انجام شده است. روش پژوهش، کیفی و از نوع فرا تحلیل بوده است. جامعه آماری پژوهش شامل 1740 کار منبع بوده است که ابتدا تعداد 140 منبع بر اساس چکیده انتخاب، سپس 23 منبع بر اساس محتوا گزینش و در نهایت 20 منبع به عنوان منابع مرتبط به عنوان نمونه آماری انتخاب شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که 95 درصد مقاله‌ها که...

[ 25 ] - فراترکیب عوامل موثر در ارزیابی عملکرد مدیران مدارس

رهبری و مدیریت نظام آموزش و پرورش در سطوح مختلف آن، عامل اصلی توسعه مدارس و پیشرفت جوامع است بنابراین با توجه به نقش برجسته مدیران در عرصه دستیابی به اهدف سازمان‌ها، بلاخص مدیران مدارس، توجه به عملکرد و ارزیابی عملکرد آن‌ها از اهمیت زیادی برخوردار است. از این رو پژوهش حاضر با هدف ارائه مدل مفهومی برای ارزیابی عملکرد مدیران مدارس انجام شده‌است. روش پژوهش کیفی و از نوع فراترکیب است.گردآوری داده‌ه...