قرونه, داود

دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی دانشگاه فردوسی مشهد

[ 1 ] - الگویی برای بالندگی اعضای هیئت‌علمی دانشگاه تهران

این پژوهش با هدف تدوین الگویی برای بالندگی اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران و با رویکرد آمیخته اکتشافی انجام شد. بخش کیفی پژوهش به روش مصاحبه نیمه‌ساختاریافته و بخش کمّی آن به شیوه توصیفی- تحلیلی اجرا شد. نتایج بخش کیفی پژوهش نشان داد که بالندگی اعضای هیئت علمی پنج مؤلفه اصلی شامل آموزشی، پژوهشی، خدمات تخصصی، فردی و سازمانی و  30 شاخص دارد. نتایج بخش کمّی نشان داد که از دیدگاه اعضای هیئت علمی وضعیت ...

[ 2 ] - آسیب‌شناسی آمایش آموزش عالی در ایران؛ اولین گام حکمرانی منطقه‌ای

آموزش عالی ایران طی سال‌های گذشته از رشد کمی قابل توجهی برخوردار بوده است. اما از سوی دیگر، رکود در بازار کار دانش‌آموختگان دانشگاهی و فقدان بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای باعث توجه هرچه بیشتر به مقوله آمایش و حکمرانی منطقه‌ای آموزش عالی شده است. مطالعات آمایش آموزش عالی ایران طی دهه‌های گذشته در چند مرحله انجام شده است اما نتوانسته مبنایی برای برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی کشور قرار گیرد. پژوه...

[ 3 ] - نگرش معلمان و مدیران مدارس نسبت به طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای مشاغل معلمان: یک مطالعه پدیدارشناسی

پژوهش حاضر با هدف مطالعة نگرش معلمان و مدیران آموزشی نسبت به طرح رتبه‌بندی حرفه‌ای مشاغل معلمان مبتنی بر تجربة زیستة آن‌ها انجام گرفت. پژوهش به روش توصیفی با رویکرد کیفی، و با استراتژی پدیدارشناسی انجام شد. ابزار پژوهش مصاحبه‌های نیمه‌ساختاریافته بود که با 15 نفر از معلمان با تجربه، مدیران و مجریان این طرح اجرا شد. نمونه‌گیری به شیوة گلوله‌برفی و با معیار اشباع نظری داده‌ها انجام گرفت. برای تحل...