وحیده السادات حسینی جبلی

دانشجوی دکتری، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

[ 1 ] - رابطه فرهنگ ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد با رهبری تحولی

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه فرهنگ‌سازمانی دانشگاه بر اساس ابعاد هافستد (مردسالاری/ زن‌سالاری، فردگرایی/ جمع‌گرایی، تحمل ابهام و فاصله قدرت) با سبک‌های رهبری تحول‌آفرین (رفتارهای آرمانی، ویژگی‌های آرمانی، انگیزش الهام‌بخش، تحریک فرهیختگی و ملاحظات فردی) است. روش اجرای این پژوهش توصیفی (غیرآزمایشی) و طرح پژوهش همبستگی با استفاده از روش‌های مدل یابی معادلات ساختاری است. بدین منظور،209 نفر از اساتی...

نویسندگان همکار