مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

نویسندگان

  • فاطمه زالی کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، .تهران - ایران
چکیده مقاله:

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و بررسی رابطه فضای آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 مدرسه دخترانه و 23192 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج است و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 10 مدرسه و 384 دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست محقق‌ساخته ارزیابی فضای آموزشی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی برگرفته از پرسشنامه عملکرد تحصیلی درتاج(1383) بود. برای سنجش روایی ابزار از روایی محتوایی استفاده شد و برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ استفاده شد. میزان پایایی به دست‌آمده برای کل مقیاس عملکرد تحصیلی 794/0 است. نتایج پژوهش نشان داد وضعیت عملکرد تحصیلی در سطح مطلوبی قرار دارد. میزان نور طبیعی، جهت ورود روشنایی به کلاس، تعداد دانش‌آموزان کلاس، نوع تخته کلاس، قابل رویت بودن نوشته‌های روی تخته از تمامی بخش‌های کلاس، وسایل گرمایشی و سرمایشی، ارتفاع تابلو از سکوی تدریس، نوع چیدمان کلاس و رنگ‌آمیزی کلاس با عملکرد تحصیلی و یا مولفه‌های آن رابطه معنادار داشتند. اجزای فضای آموزشی شامل تعداد دانش‌آموزان کلاس، نوع تخته کلاس، فاصله تخته تا اولین ردیف، ارتفاع تابلو از سکوی تدریس، نوع چیدمان کلاس، رنگ‌آمیزی کلاس، تعداد پنجره‌های کلاس، ابعاد پنجره‌های کلاس، میزان نور طبیعی، جهت ورود نور به کلاس، قابل رویت بودن نوشته‌های روی تخته از تمامی بخش‌های کلاس، میزان دمای کلاس و مکان‌های همجوار کلاس و مولفه‌های عملکرد تحصیلی شامل تاثیرات هیجانی، برنامه‌ریزی، فقدان کنترل پیامد و انگیزش دارای تفاوت معنادار در مدارس دولتی و غیردولتی است.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دانلود متن کامل این مقاله و بیش از 32 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

مقایسه چابکی سازمانی مدارس متوسطه دولتی و غیر دولتی شهر تهران و ارائه راهکارهایی برای بهبودآن

ﻫﺪف پژوهشﺣﺎﺿﺮ، ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ چابکی سازمانی دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن­ﻫﺎی پسرانه دوﻟﺘﻲ عادی و ﻏﻴﺮ­دوﻟﺘﻲ ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﻮد­. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده­ها از نوع توصیفی است. جامعه آماری پژوهش، مدارس متوسطه پسرانه دولتی عادی و غیر­­دولتی شهر تهران می­باشد­، که تعداد 79 مدرسه با استفاده از فرمول کوکران و به ­شیوه نمونه­گیری تصادفی­خوشه­ای چند مرحله­ای انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده­ها پرسشنامه چا...

متن کامل

بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران)

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران  به تعداد 317 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و از طریق نمونه‌گیری طبقه­ای نسبی تعداد 100 نفر از آن­ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و هم...

متن کامل

مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت‌های شهروندی مدارس دولتی و غیر دولتی

     هدف پژوهش حاضر مقایسه دموکراسی آموزشی، فرسودگی تحصیلی و مهارت­های شهروندی در بین مدارس دولتی و غیر دولتی ناحیه 1 شهر شیراز بوده است. روش تحقیق علی- مقایسه­ای بود. جامعه آماری این پژوهش شامل تمامی مدارس دولتی و مدارس غیر دولتی  مقطع متوسطه شهر شیراز که تعداد آنها برابر با 70 مدرسه(60 مدرسه دولتی و 10 مدرسه غیر دولتی) می­باشد. به منظور تعیین نمونه که از بین  جامعه آماری که شامل دانش آموزان م...

متن کامل

مقایسه سبک های مدیریت مدارس دولتی با مدارس غیر دولتی شهرستان شهریار

     پژوهش حاضر تحت عنوان « مقایسه سبک های مدیریت مدارس دولتی با مدارس غیر دولتی شهرستان شهریار» با نظرسنجی معلمان انجام شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه معلمان شاغل در مدارس دولتی و غیر دولتی شهرستان شهریار به تعداد 5842 نفر بود. روش نمونه گیری این پژوهش از نوع تصادفی ساده است. ابزار پژوهش پرسشنامه محقق ساخته 5 گزینه ای شامل 32 سوال بسته پاسخ است. ضریب پایایی پرسش نامه از طریق آلفای کر...

متن کامل

بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس (مورد مطالعه: مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران)

پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه هوش فرهنگی و عملکرد مدیران مدارس دولتی دخترانه شهر تهران انجام شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی بوده است. جامعه آماری پژوهش، مدیران مدارس متوسطه دولتی دخترانه شهر تهران  به تعداد 317 نفر بوده است که با استفاده از فرمول کوکران به دست آمده و از طریق نمونه گیری طبقه­ای نسبی تعداد 100 نفر از آن­ها انتخاب شدند. جهت گردآوری داده­ها از پرسشنامه هوش فرهنگی آنگ و هم...

متن کامل

مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و مدارس دولتی شهر اصفهان

پژوهش حاضر به «مقایسه‌ی یادگیری اجتماعی- هیجانی و مهارت‌های اجتماعی دانش‌آموزان مدارس غیر دولتی بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان» پرداخته است. روش پژوهش توصیفی و از نوع علی- مقایسه‌ای می‌باشد. جامعه‌ی آماری این پژوهش شامل کلیه‌ی دانش‌آموزان دختر و پسر پایه‌ی چهارم و پنجم مقطع ابتدایی مدارس بدون‌کیف و دولتی شهر اصفهان در سال تحصیلی 89-1388 بوده است. بدین منظور، 157 نفر به شیوه‌ی نمونه‌گیری تصادفی خوش...

متن کامل

منابع من

با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی آسان تر کنید

ذخیره در منابع من قبلا به منابع من ذحیره شده

{@ msg_add @}


عنوان ژورنال

دوره 5  شماره 1

صفحات  51- 72

تاریخ انتشار 2017-08-23

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

میزبانی شده توسط پلتفرم ابری doprax.com

copyright © 2015-2023