فاطمه زالی

کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه تهران، .تهران - ایران

[ 1 ] - مقایسه فضای آموزشی مدارس دولتی و غیر دولتی، مورد: مدارس متوسطه شهر کرج

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت فضای آموزشی و بررسی رابطه فضای آموزشی با عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج انجام شده است. جامعه آماری پژوهش شامل 104 مدرسه دخترانه و 23192 دانش‌آموز دختر دوره دوم متوسطه شهر کرج است و به روش نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب 10 مدرسه و 384 دانش‌آموز انتخاب شدند. ابزار پژوهش چک‌لیست محقق‌ساخته ارزیابی فضای آموزشی و پرسشنامه عملکرد تحصیلی برگرفته از پر...

نویسندگان همکار