اصغر مینائی

استادیار گروه سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی

[ 1 ] - ویژگی‌های روان‌سنجی سؤال‌های پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بر اساس نظریه سؤال- پاسخ

شرط اصلی استفاده از پرسشنامه‌ها، روایی و اعتبار آنهاست. در این پژوهش، ویژگی‌های روان‌سنجی سؤال‌های پرسشنامه شیوه‌های فرزندپروری بر اساس نظریه سؤال- پاسخ بررسی شده است. جامعه پژوهش، 576 نفر از مادران دانش‌آموزان دوره ابتدایی شهر تهران است که به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. این پژوهش، با توجه به ماهیت موضوع و اهداف آن، تحقیق توصیفی بر اساس روش‌های روان‌سنجی است. در برازش مدل‌ها...

[ 2 ] - مقایسه دو رویکرد مبتنی بر یادآوری و بازشناسی در اندازه گیری رشد اخلاقی: نئوکلبرگی ها و چالش های بررسی رشد اخلاقی

Objectives A few of the challenges involved in measuring moral development includes tools and methodology. The present study compared two neo-Kohlbergian approaches in the study of moral development. Methods A total of 40 peoples referred to the Center for Behavioral and Mental Health Assessment were selected as a sample group, subjected to QUAN-QUAL (equal) design, and assessed using Defining...

[ 3 ] - کاربرد مدل راش در برآورد و بهبود کیفیت اندازه‌گیری پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ)

پرسشنامه شادکامی آکسفورد(OHQ) یکی از ابزارهای پرکاربرد برای سنجش شادکامی و بهزیستی ذهنی افراد است. پژوهش حاضر با هدف بررسی و بهبود کیفیت اندازه‌گیری این پرسشنامه با استفاده از مدل اندازه‌گیری راش به اجرا درآمد. برای این منظور تعداد 212 نفر از دانشجویان مقطع کارشناسی تعدادی از دانشگاههای سطح شهر تهران(139 دختر و 78 پسر) به شیوه در دسترس انتخاب و پرسشنامه مذکور را تکمیل کردند. داده‌ها با استفاده ...

[ 4 ] - شناسایی صفات زیربنایی سوال‌های آزمون هوش وکسلر‌چهارکودکان بر اساس توانایی-های باریک نظریه کتل-هورن-کارول با استفاده از مدل تشخیصی شناختی ‌جی‌دینا

هدف از پژوهش حاضر شناسایی صفات زیربنایی آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه چهار با توجه به توانایی‌های باریک نظریه کتل-هورن –کارول و با استفاده از مدل تشخیصی شناختی جی‌دینا بود. جامعه آماری در این پژوهش کلیه دانش آموزان ابتدایی کشور بودند که به صورت تصادفی خوشه ای 1222 نفر از آنها انتخاب شدند. ابزار اندازه‌گیری نیز آزمون هوش وکسلر کودکان نسخه 4 بود. نتایج تحلیل نشان داد که از بین نزدیک به 70 توانایی ب...

[ 5 ] - کارکردافتراقی سئوال‌های پایه هشتم آزمون ریاضی تیمز 2011 در بین دانش‌آموزان دختر و پسر با استفاده از رویکرد نظریه سئوال – پاسخ (IRT)

عمده‌ترین نگرانی که در ناعادلانه بودن آزمون‌ها مطرح می‌شود امکان وجود سوگیری یا کارکرد -افتراقی است، زیرا سوگیری باعث می‌شود که روایی آزمون مورد شک و تردید قرار گیرد. در این پژوهش کارکرد‌ افتراقی سوالهای ریاض پایه هشتم تیمز 2011 در بین دو گروه دانش‌آموزان دختر(گروه هدف) و پسر(گروه مرجع) ایرانی بر اساس رویکرد IRT مورد بررسی قرار گرفت. برای این منظور ابتدا مفروضه تک‌بعدی بودن سوال‌های هر کدام از ...

[ 6 ] - ویژگیهای روانسنجی(اعتبار و روایی) آزمونهای ورودی دوره راهنمایی مدارس استعدادهای درخشان و نمونه دولتی با استفاده از رویکرد اندازه‌گیری راش: با تاکید بر آزمونهای هوش و خلاقیت

مرکز ملی پرورش استعدادهای درخشان و دانش‌پژوهان جوان که به سمپاد نیز معروف است به منظور شناسایی و گزینش دانش‌آموزان نخبه و با استعداد جهت ورود به مدارس استعدادهای درخشان، هر ساله آزمونهایی را برای دو مقطع راهنمایی و متوسطه اجرا و تعدادی از داوطلبان را انتخاب می‌نماید. پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت اندازه‌گیری آزمون ورودی دوره راهنمایی بر اساس رویکرد اندازه‌گیری راش و برآورد روایی آن بر اساس هوش ...

[ 7 ] - کاربرد مدل اندازه‌گیری راش در ارزشیابی ویژگیهای اندازه‌گیری آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R)

چکیده ویژگیهای اندازه‌گیری ابزارها، آزمونها و مقیاسها را می‌توان با استفاده مدل اندازه‌گیری راش بررسی و ارزشیابی کرد. هدف مطالعه حاضر معرفی ویژگیهای اندازه‌گیری مدل راش و کاربرد آن در ارزشیابی کیفیت اندازه‌گیری نسخه تجدید نظر شده آزمون مهارتهای دیداری- حرکتی(TVMS-R) بود. داده‌های مورد استفاده در پژوهش مربوط به گروه نمونه پژوهش فرهبد و مینائی(1383) است که در سال‌ تحصیلی 82-1381در شهر تهران به اج...

[ 8 ] - بررسی پیش‌بینی موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی‌پذیری موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه‌ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت‌آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می‌باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه‌ا...

[ 9 ] - شناسایی عوامل زمینه ای سازمانی به منظور توسعۀ رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی

پژوهش حاضر با هدف شناسایی چالش ها و مشکلات زمینه ای سازمانی در راستای توسعه رهبری توزیع شده در مدارس ابتدایی انجام شده است. در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد سیستماتیک نظریۀ داده بنیاد استفاده شد. میدان مطالعه معلمان مدارس ابتدایی شهر تهران بود که به روش نمونه گیری هدفمند و رویکرد نظری تعداد 24 معلم انتخاب شدند. روش گردآوری داده ها مصاحبۀ نیمه ساختارمند بود. داده ها به روش کدگذاری باز (500 مفه...

[ 10 ] - ویژگیهای روانسنجی مقیاس درجه‌بندی اتیسم گیلیام-ویرایش سوم (گارز-٣) در مبتلایان به اوتیسم: یک مطالعه مقدماتی

پژوهش حاضر با هدف مطالعه ویژگیهای روانسنجی مقیاس درجه­بندی اتیسم گیلیام-ویرایش سوم (گارز-٣) به اجرا درآمد.  تعداد 200 نفر(87 دختر و 113 پسر) از مبتلایان به اتیسم مراجعه ­کننده به مراکز درمانی شهر تهران انتخاب و از والدین آنها دخواست گردید تا مقیاس گارز-3 و سیاهه رفتاری کودک(CBCL) را تکمیل نمایند. دامنه سنی مبتلایان به اتیسم بین 3 تا 22 با میانگین 11/5 و انحراف استاندارد  3/70بود. نتایج نشان داد...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود