بررسی پیش‌بینی موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون ارزیابی صلاحیت معلمی (اصلح) با استفاده از کدگذاری متغیرهای طبقه‌ای

نویسندگان

  • اصغر مینایی استادیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی؛ تهران، ایران
  • حسن مشکاتی دانشجوی دکتری سنجش و اندازه‌گیری دانشگاه علامه طباطبائی تهران و مدرس دانشگاه فرهنگیان ایرن، خراسان رضوی؛‌
  • علی دلاور استاد گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران ( نویسنده مسئول)؛
  • غلامرضا کیانی دانشیار گروه زبان انگلیسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران
  • نورعلی فرخی دانشیار گروه سنجش و اندازه گیری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران؛

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر بررسی پیش‌بینی‌پذیری موفقیت مهارت‌آموزان دانشگاه فرهنگیان در آزمون اصلح متغیرهای طبقه‌ای با استفاده از کدگذاری در رگرسیون چند متغیری می‌باشد. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهشی کلیه مهارت‌آموزان ماده 28 سال 94-95 دانشگاه فرهنگیان کشور است که تعداد آنها 2823 نفر می‌باشد. حجم نمونه 341 نفر تعیین شد. نمونه با استفاده از روش خوشه‌ای انتخاب شد. داده‌های این پژوهش نتایج حاصل از آزمون اصلح دانشگاه فرهنگیان در شهریور 1395 می‌باشد. یافته‌ها: نتایج نشان داد که جنسیت، موفقیت مهارت‌آموزان در نمره کلی آزمون اصلح را پیش‌بینی‌ می‌کند. بررسی خرده‌مقیاس‌ها نشان داد که جنسیت موفقیت در خرده‌آزمون‌های فرهنگی و عملکردی را به‌طور معنا‌داری پیش.بینی می‌کند و اما در پیش‌بینی نمرات خرده مقیاس‌های علمی کتبی چهار گزینه‌ای و تدریس خرد نقش معنا‌داری ندارد. همچنین رشته تخصصی، موفقیت در آزمون اصلح را پیش‌بینی می‌کند. بررسی خرده‌مقیاس‌ها نشان داد که رشته تخصصی، موفقیت در خرده‌آزمون‌های علمی کتبی چهار گزینه‌ای، عملکردی و تدریس خرد را به‌طور معنا‌داری پیش‌بینی می‌کند و اما در پیش‌بینی نمرات خرده‌مقیاس فرهنگی نقش معنا‌داری ندارد. استان محل مهارت‌آموزی، موفقیت در آزمون اصلح را پیش‌بینی می‌کند. بررسی خرده‌مقیاس‌ها نشان داد که استان محل مهارت‌آموزی، موفقیت در خرده آزمون‌های علمی کتبی چهار گزینه‌ای، عملکردی و فرهنگی را به‌طور معنا‌داری پیش‌بینی می‌کند اما در پیش‌بینی نمرات خرده‌مقیاس تدریس خرد نقش معنا‌داری ندارد.

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

ورود

منابع مشابه

این پژوهش با هدف تعیین ضرایب خرده آزمون‌های ارزشیابی صلاحیت‌های حرفه‌ای (اصلح) دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان اجرا شد. پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث روش، از نوع همبستگی است. جامعه پژوهش، همه مهارت‌آموزان ماده 28 سال تحصیلی 95-94 دانشگاه فرهنگیان به تعداد 2823 نفر بود. با توجه به پراکندگی جامعه در تمام استان‌های کشور، از نمونه در دسترس استفاده شد و مهارت‌آموزان استان خراسان رضوی به تعداد 19...

مقدمه: رفتار و عملکرد اساتید در محیط آموزشی مورد قضاوت گروه های مختلفی قرار می گیرد. در این میان قضاوت دانشجویان به دلیل ارتباط مستقیم با اساتید از اهمیت بیش تری برخوردار است و از تجارب آنان می توان در ارتقای کیفیت عملکرد آموزشی اساتید استفاده نمود. هدف از این مطالعه تببین ویژگی های یک استادمطلوب از دیدگاه دانشجویان است. روش ها: این مطالعه یک پژوهش با رویکرد کیفی است. شرکت کنندگان 15 نفر از دان...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

Background: Diabetes mellitus increases the risk of central nervous system (CNS) disorders such as stroke, seizures, dementia, and cognitive impairment. Berberine, a natural isoquinolne alkaloid, is reported to exhibit beneficial effect in various neurodegenerative and neuropsychiatric disorders. Moreover astrocytes are proving critical for normal CNS function, and alterations in their activity...

هدف: هدف این پژوهش بیان و تحلیل تجارب زیسته نویسندۀ اول از تحصیل در دانشگاه فرهنگیان باروش خودمردم نگاری بود. روش: این پژوهش رویکردی کیفی و پدیدارشناسانه دارد. منبع داده‌های پژوهش، تجارب و خاطرات یکی از دانش‌آموختگان دانشگاه فرهنگیان است که به شیوه روایت‌نگاری تنظیم گردید. روایت‌های پژوهشگر کدگذاری شد. یافته‌ها: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد آشنایی با حرفۀ معلمی از طریق خانواده، برخی معلمان، امنی...

کدگذاری، بخشی از فرایند تولید دانش و خلق نظریه در روش گراندد تئوری یا نظریه داده بنیاد است. این نظریه با طرح پرسش یا پرسش‌های پژوهشی شروع و با جمع‌آوری داده‌ها از راه مصاحبه عمیق و مشاهده تأملی در طول زمان شکل گرفته و با تحلیل نظام‌مند و مداوم آن ادامه می‌یابد و درنهایت به تولید دانش ختم می‌شود و با ارائه نظریه به ثبات می‌رسد، اما درآن متوقف نمی‌ماند. یک پروژه پژوهشی مبتنی بر این روش، زمانی به ...

× خانه ژورنال ها ثبت نام ورود