فرزانه ابوهاشم آبادی

کارشناس ارشد مدیریت بازاریابی جهانگردی، دانشکده مدیریت دانشگاه تهران

[ 1 ] - تحلیلی بر موانع توسعه گردشگری الکترونیک در ایران؛ رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری فازی

در سال‌های اخیر فناوری اطلاعات روش‌های عمل را در تمامی سازمان‌ها و به ویژه در صنعت گردشگری متحول ساخته است. امروزه فناوری اطلاعات به دلیل تسهیل فعالیت‌های بسیار مهم تولید، جمع‌آوری، پردازش، اجرا و تبادل اطلاعات یکی از مهم‌ترین عناصر اجرای عملیات صنعت گردشگری به حساب می‌آید. بنابراین با توجه به اهمیت صنعت گردشگری الکترونیک، شناسایی موانع بکارگیری آن می‌تواند اولین گام برای توسعه همه جانبه این صن...

[ 2 ] - اولویت ‌بندی و تعیین روابط بین شاخص‌های سنجش پایداری توسعه گردشگری

برای کسب اطمینان از پایداری توسعه گردشگری، استفاده از فنون و روش‌های عملی ارزیابی پایداری موردتوجه قرار گرفته‏است. بررسی نتایج پژوهش‌های گذشته نشان می‌دهد که در هیچیک به روابط و میزان اهمیت این شاخص‌ها نسبت به یکدیگر توجهی نشده‌است. بنابراین هدف از انجام این پژوهش، شناسایی شاخص‌های سنجش پایداری توسعه گردشگری و تعیین اولویت هریک از شاخص‌ها بوده‌است. پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و ج...

[ 3 ] - شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

ه هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگریپزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژهتخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگریپزشکی با استفاده از خدمات و اطلاعات استخراجشده" بکار گرفته شد. در ابتدا تمام وبسایتهایمنتخب ...