محمد حقیقی

دانشیار دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، تهران

[ 1 ] - اعتماد مشتریان به کارکنان فروشگاه¬های بزرگ: مطالعه در فروشگاه¬های زنجیره¬ای شهروند تهران

اعتماد یکی از عوامل مهمی است که پیامدهای بسیار مثبتی در سطوح گوناگون فردی، میان­فردیو ساختاری دارد. با توجه به اهمیت این مقوله مهمدر این پژوهشبا به کارگیری روش کمّی، میزان اهمیت هر یک از متغیرهای تشکیل­دهنده اعتماد مشتریان به کارکنان فروشگاههای شهروند سطح تهرانمیزان رضایت این مشتریان بر مبنای همان ابعاد بررسی شده است.نمونه آماری پژوهش را 400 مشتری تشکیل می­دهده که از چهار شعبه مختلف با روش نمونه...

[ 2 ] - شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی از دیدگاه تئوری نهادی

شراکت راهبردی، مدل کارآمدی برای ارتقای توان رقابتی کسب‌وکارها، به‎ویژه در اقتصادهای در حال توسعه است. با این حال، محیط نهادی اقتصادهای در حال توسعه کمابیش از شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی جلوگیری می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی تأثیر مؤلفه‌های نهادی از وجوه قانونی، هنجاری و شناختی بر شکل‌گیری شراکت‌های راهبردی در کشور است. برای دستیابی به این هدف، داده‌های لازم بر اساس منطق نمونه‌گیری تصادفی ساده،...

[ 3 ] - ارائۀ الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری

هدف پژوهش حاضر،ارائۀ نوعی الگوی کاربردی برای بازاریابی چندحسی در برندسازی مقصد گردشگری است. روش پژوهش مطالعۀ حاضر، پیمایشی ـ تحلیلی است. جامعۀ آماری آن را تمام گردشگران (ایرانی ـ خارجی) تهران به تعداد 10000 نفر شکل داده است که با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی و به‎کمک فرمول نمونه‌گیری لوی و لمشو (1381)، حجم کل نمونه 407 نفر محاسبه شد؛ اما در نهایت 394 نفر در تحقیق مشارکت کردند. ابزار گردآوری...

[ 4 ] - بررسی رابطۀ ارزش‎های فرهنگی و رفتار خرید آنی مصرف‎کنندگان ایرانی

خرید آنی مصرف­کننده از مباحث اصلی بازاریابی است که تحت تأثیر عوامل گوناگونی از جمله عوامل فرهنگی، روان‎شناسی، شخصی و موقعیتی قرار می­گیرد. این واقعیت که خرید می­تواند به­دلایل مختلفی به‎جز نیاز انجام گیرد، به بازاریابان کمک می­کند که درک بهتری از رفتارهای مصرف­کنندگان به‎دست آورند. مطالعۀ این رفتار به فهم این موضوع کمک می‎کند که چرا مصرف‎کننده در زمان خرید، رفتار خاصی از خود نشان می­دهد. پژوهش ...

[ 5 ] - بررسی مشکلات و موانع توسعه صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران

پژوهش حاضر به‌منظور تبیین عوامل، مؤلفه‌ها و موانع توسعة صنعت گردشگری در شهر اصفهان از دیدگاه گردشگران با روش پیمایشی و تحلیلی انجام گرفته است. جامعة آماری پژوهش حاضر شامل تمام گردشگران داخلی و خارجی در سه‌ ماه اول سال 1388 می‌شود که به‌ترتیب 125512 و 105112 نفر بودند. براساس فرمول کوکران، 118 نفر از گردشگران خارجی و 119 نفر از گردشگران ایرانی و درمجموع 237 نفر به‌عنوان حجم نمونه، با استفاده از ...

[ 6 ] - بررسی رابطه بین سبک‎های دلبستگی مشتریان و مدیریت ارتباط با مشتریان (مورد کاوی : مرکز آموزش‎های الکترونیکی دانشگاه تهران)

مصرف‎کنندگان در ارتباطشان با سازمان‎های خدماتی، نیازها و تمایل‎های متفاوتی دارند و تمام آنها نسبت به برقراری روابط نزدیک تجاری از دید "ارتباط‎جویی" در برابر "ارتباط‎گریزی" تمایل مشابهی ندارند. با وجود اینکه مدیریت ارتباط با مشتری، یکی از اولویت‎های پژوهشی در زمینۀ بازاریابی بوده است؛ اما پژوهشگران و مدیران بازاریابی آن‎گونه که باید، این اولویت‎های ارتباطی متمایز را درک نکرده‎اند. این پژوهش با م...

[ 7 ] - ارائه مدلی جهت کسب وفاداری مشتری با استفاده از مدیریت دانش مشتری در صنعت بانکداری کشور (بانک‌های خصوصی)

با توجه به اهمیت مشتری در دنیای رقابتی امروز، به ویژه در صنعت بانکداری و با به عنایت به این که طبق تحقیقات به عمل آمده هزینه جذب مشتری جدید به مراتب بیش از هزینه لازم برای حفظ وفاداری مشتری است، بررسی روش‌های کسب و حفظ وفاداری مشتری در کسب و کارهای گوناگون از اولویت بالا برخوردار است. در این پژوهش تلاش شده است تا از طریق ارائه مدلی نقش دانش مشتریان بانک‌های خصوصی در وفاداری آنها نشان داده شود. ...

[ 8 ] - بررسی میزان دسترسی شرکت‌های صادرکننده مواد غذایی به اطلاعات بازار صادراتی و میزان تأثیر آن در فرآیند تصمیم‌گیری صادراتی

حذف مرزهای سیاسی و اقتصادی و توسعه تکنولوژی ارتباطات، عرصه بازرگانی بین‌الملل را تغییر داده است. برگ برنده در بازار پیچیده رقابتی کنونی داشتن اطلاعات و بهره‌گیری از آن در تصمیم‌گیری‌های مرتبط با ورود، حضور و بقا در بازارهای برون مرزی است ?7?. پژوهش حاضر با هدف سنجش میزان دستیابی به اطلاعات بازار صادراتی و بررسی تأثیر کاربرد این اطلاعات در تصمیم‌گیری صادراتی در میان صادرکنندگان محصولات صنایع غذا...

[ 9 ] - بررسی تأثیر ابزار مدیریت منابع انسانی بر بهبود عملکرد سازمانی میان کارکنان دانشگاه تهران

امروزه سازمان‌ها با استفاده از ابزارهای مدیریت منابع انسانی هم می‌توانند کارکنان را راضی نگه دارند و هم درجهت بهبود عملکرد سازمان، گامی مهم و مؤثر بردارند. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر ابزارهای مدیریت منابع انسانی و ابعاد آن بر عملکرد سازمانی است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و توصیفی است و به روش پیمایش با ابزار پرسشنامه انجام شده است. روایی پرسشنامه از سوی خبرگان منابع انسانی دانشگاه تهران تأی...

[ 10 ] - بررسی تأثیر مشتری‌گرایی مؤسسات خدماتی و بهداشتی بر نوآوری راهبردی (مطالعۀ موردی: بیمارستان نیکان)

هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر مشتری‌گرایی بر نوآوری راهبردی در بیمارستان نیکان است. این تحقیق، از نظر هدف کاربردی و از نظر روش، توصیفی است که به­روش پیمایش انجام شده است. جامعۀ آماری پژوهش شامل مدیران و مشتریان بیمارستان نیکان است. تعداد مشتریان نامحدود و تعداد مدیران 20 نفر است. با استفاده از جدول مورگان، 19 نمونه برای استفادۀ آمار استنباطی و درمجموع، 349 نفر نمونه انتخاب شدند. با پخش تعداد بیشت...

[ 11 ] - رتبه‎بندی شرکت‎های صنعت هواپیمایی ایران با ارزیابی فازی ترکیبی و الگوریتم ژنتیک

مسافران دیدگاه‎های متفاوتی نسبت به اهمیت معیارهای کیفیت خدمات دارند. وزن معیارهای کیفیت خدمات نشان‎دهندۀ اهمیت آنهاست. در اغلب پژوهش‎ها میزان اهمیت معیار‎ها وابسته به نظر خبره است و دیدگاه‎ مسافران در نظر گرفته نمی‎شود. هدف پژوهش حاضر، ارائۀ روش پیشرفته‎ای برای رتبه‎بندی شرکت‎های صنعت هواپیمایی ایران از دیدگاه مسافران است. برای دستیابی به این منظور در مرحلۀ اول، فاصلۀ اقلیدوسی بین رضایت از تک‎ت...

[ 12 ] - رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی در شرکت‌های بیمه

هدف از این تحقیق، بررسی رابطة رضایت شغلی کارکنان، کارآفرینی سازمانی و رشد سازمانی است. روش تحقیق، توصیفی و از نوع همبستگی است. جامعة آماری این تحقیق شامل مجموعة کارشناسان شرکت‌های بیمه در شهر تهران است. برای انتخاب نمونه‌‌ها روش نمونه‌گیری تصادفی ساده به‌کار گرفته شد. جهت گردآوری داده‌ها ابزار پرسشنامه به‌کار گرفته شد. روایی پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و استادان بیمه بررسی شد و اصلاحات لازم در ...

[ 13 ] - بررسی عوامل تأثیرگذار در خلق دانش در مراکز پژوهش و توسعه صنعت پتروشیمی

خلق دانش و نوآوری که یکی از مزیت‎های رقابتی مهم در اقتصاد مدرن تلقی می‎شود، در این پژوهش مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. سؤال اصلی در این پژوهش این است: چه عواملی در خلق دانش در پروژه‎های تحقیق و توسعه در صنعت پتروشیمی تأثیرگذارند؟ برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز این پژوهش از روش میدانی و ابزارهای پرسشنامه و مصاحبه استفاده شده است. جهت بررسی میزان و نوع ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از تکن...

[ 14 ] - شناسایی مولفه‌ها و تعیین محتوای وب‌سایت‌های تسهیل‌گر گردشگری پزشکی

ه هدف این پژوهش، شناسایی مؤلفهها و تعیین محتوا برای وبسایتهای تسهیلگر گردشگریپزشکی جهت جذب گردشگران پزشکی بالقوه است. برای نیل به این هدف، استراتژی دو مرحلهای"شناسایی وبسایتهای برتر تسهیلگر گردشگری پزشکی حاصل از جستجوی هفت کلیدواژهتخصصی در گوگل" و سپس "تعیین محتوای پیشنهادی برای یک وبسایت تسهیلگر گردشگریپزشکی با استفاده از خدمات و اطلاعات استخراجشده" بکار گرفته شد. در ابتدا تمام وبسایتهایمنتخب ...

[ 15 ] - Marketing Mix Elements - A Case Study on Steel Industry Export

S teel industries play a key role in the national economy and welfare of the society in many steel manufacturer countries. It is found that manufacturing and consuming of steel products would be a key indicator to measure and evaluate economic and industrial performance of a country. Nowadays, countries with the large natural oil and gas resources (e.g. Iran) attempt to select an alt...

[ 16 ] - ارایه مدلی برای وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک

با رشد سریع تجارت الکترونیک و خرید و فروش آنلاین، ایجاد و حفظ وفاداری مشتریان در بازارهای الکترونیک چه در تئوری و چه در کابرد از اهمیت بالایی برخوردار شده است. در این مقاله از طریق مطالعه تحقیقات انجام شده در زمینه وفاداری مشتریان به یک نام و نشان تجاری و یکپارچه‌سازی این تحقیقات، مدلی مفهومی در زمینه «وفاداری الکترونیک» ارایه شده و سپس به شرح مختصری از شاخص‌های ارایه شده در این مدل پرداخته شده...

[ 17 ] - تحلیل رفتار مصرف کننده در اینترنت

در ادبیات بازاریابی و علوم انسانی کلیة کنش‌ها، رفتار و تصمیمات انسانی بر اساس الگوی عقلانیت بنا گذاشته شده است. از دیدگاه‌هابرماس، نگرش و الگوی حاکم بر عقلانیت انسانی تنها بعد کارکردی و محاسبة سود و زیان را در برنمی گیرد بلکه عوامل فرهنگی و ارزشی نیز در فرایندهای عقلانی دخیل می‌باشند. تحقیق حاضر سعی دارد تا برداشت‌هابرماس از عقلانیت را در مورد فرایند تصمیم گیری مصرف کننده در اینترنت در سطوح تح...

[ 18 ] - تعیین وضعیت رقابتی صنعت ÷رورش میگوی ایران در بازارهای بین المللی بر اساس مدل الماس رقابت ملی مایکل پورتر

از مشخصه های دینای امروزه تغییرات سریع و مداوم در محیط اقتصاد جهانی است که پیامد آن شکل گیری رقابت فزاینده در بازارها و فعالیت های تجاری و صنعتی است از این رو تمرکز بر موضوع رقابت پذیری و بهبود آن برای صنایعی که به منظور بقا در بازارهای بین الملل تلاش می کنند از اهمیت برخوردار است صنعت پرورش میگوی ایران از جمله صنایعی است که بهبود موقعیت رقابتی آن در بازارهای جهانی باید مورد تاکید قرار گیرد در ...

[ 19 ] - نقش رضایت احساسی در تمایلات رفتاری مشتریان در ارتباط با کیفیت خدمت در صنعت هتل داری

هدف پژوهش: هدف این مطالعه بررسی یک الگوی مفهومی در خصوص ارتباط میان کیفیت خدمت، رضایت احساسی و تمایلات رفتاری است. روش پژوهش: روش تحقیق در این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری تحقیق مشتریان هتل­های 4 ستاره شهر تهران می­باشند و 266 پرسشنامه میان مشتریان هتل­ها توزیع شده است. برای تعیین پایایی پرسشنامه از ضریب آلفا کرونباخ و برای تجزیه و تحلیل داده­ها معادلات...

[ 20 ] - طراحی چهارچوب آگاهی ‌بخشی عمومی برای رویارویی با بحران (مورد زلزله شهر تهران)

پیش زمینه و هدف: این پژوهش به دنبال تدوین استراتژی‏ مناسب برای آگاهی‏ بخشی عمومی بحران، جهت آماده‏ سازی شهروندان برای رویارویی با زلزله است. آمادگی برای رویارویی با بحرانی مثل زلزله نیازمند آگاهی دادن به عموم جامعه است و طراحی کارزار‏(کمپین‏)های آگاهی ‏بخشی یکی از استراتژی‏ های موثر برای دستیابی به این هدف است. برای طراحی کارزار آگاهی‏ بخشی عمومی در این پژوهش از چهارچوب [1]ACME استفاده شده است ...

[ 21 ] - بررسی تاثیر تفاوت‌های بین فردی مخاطبان در تکنیک‌های ترکیبی ترفیع: جایگذاری برند در فیلم‌های سینمایی

As no clear-cut equivalents have been proposed in Iranian marketing literature to stand for “brand placement” and “product placement”, this fact signifies that such concepts have not yet been thoroughly addressed in our country. Audience skepticism and cynicism toward promotional advertisements, media fragmentation, ever-increasing number of Internet users, and fading away of the traditional me...

[ 22 ] - تدوین استراتژی‌های بازاریابی بر اساس ارزش دوره عمر و ارجاع مشتری (مورد مطالعه: صنعت خدمات اینترنت پرسرعت)

امروزه به سبب افزایش شدید رقابت و به وجود آمدن بازارهای رقابتی، ارزش دوره عمر مشتری جزو مباحث موردتوجه در زمینه مدیریت ارتباط با مشتری شده است؛ اما مدل‌هایی که تاکنون برای محاسبه آن و دسته‌بندی مشتریان به‌کاررفته‌اند دربرگیرنده تمامی وجوه ارزش مشتری نیستند. هدف اصلی پژوهش حاضر سنجش تأثیر ارزش یک مشتری روی ارزش مشتریان دیگر از طریق محاسبه ارزش ارجاع مشتری و درنهایت ارائه استراتژی‌های بازاریابی م...

[ 23 ] - تبیین نقش دوسوتوانی سازمانی در تأثیرگذاری فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید

امروزه ارائه بهترین عملکرد توسعه محصولات جدید، به اساسی­ترین دغدغه مدیران شرکت­های دانش­بنیان مبدل شده ­و می­کوشند تا با بهره­گیری از تکنیک­های ­مختلف، به عملکرد برتر دست یابند. هدف این پژوهش بررسی تأثیر فرهنگ نوآور و حافظه سازمانی بر عملکرد توسعه محصول جدید با تبیین نقش میانجی دوسوتوانی سازمانی می­باشد. پژوهش حاضر بر اساس هدف، یک تحقیق کاربردی و براساس چگونگی به دست آوردن داده‏های مورد‌نیاز، ا...

[ 24 ] - ارزیابی تأثیر عوامل مؤثر بر رضایتمندی مشتریان در صنعت رستوران داری. مطالعه موردی: مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف

هدف این پژوهش بررسی عوامل مؤثر بر رضایت مندی مشتریان در صنعت رستوران داری است. به منظور جمع آوری داده‌های مورد نیاز از پرسشنامه استفاده شد، بدین منظور نمونه ای تصادفی از 10 شعبه مجموعه رستوران های زنجیره ای بوف و از هر شعبه تعداد 40 نفر انتخاب شدند که در نهایت با توجه به پرسشنامه های قابل قبول، تعداد 268 نفر حجم نمونه پژوهش را تشکیل دادند. به منظور آزمون فرضیه‌ها از مدل سازی معادلات ساختاری اس...

[ 25 ] - بررسی تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی بر ترجیح خرید دانشجویان؛ نقش تعدیل‌گر نوگرایی مصرف کننده (مطالعه موردی؛ محصولات گوشی تلفن همراه شرکت SONY)

از آن جایی که تبلیغات کلامی، شامل انتقال تعاملی اطلاعات بین مصرف‌کنندگان کالا بوده و ارزان‌تر از تبلیغات به روش-های دیگر است، نیاز به تحقیق برای فهم چگونگی به وجود آمدن و کارکرد آن بیش از پیش احساس می‌شود. این پژوهش بر آن است تأثیر ابعاد تبلیغات کلامی شامل؛ حجم، جاذبه و کیفیت منبع را بر ترجیح خرید گوشی تلفن همراه سونی، مورد بررسی قرار دهد. پژوهش حاضر از نوع کاربردی- همبستگی می‌باشد و جامعه آمار...

[ 26 ] - شناسایی و دسته بندی معیارهای گزینش بانک توسط مشتریان: مطالعه‌ی موردی در بانک ملت شهر تهران

چکیده جذب مشتریان مستلزم شناخت عواملی ست که آنها در ارزیابی سازمان مدنظر قرار می‌دهند. محیط رقابتی صنعت بانکداری کشور، بالاحض در حوزه بانکداری خرد و تلاش بانکهای نوپا در جذب مشتریان رقبای قدیمی خود اهمیت این موضوع را دوچندان می‌کند. هدف اصلی این پژوهش شناسایی معیارها و عواملی است که بر اساس آن، یک مشتری در بازار بانکداری خرد، آن بانک را انتخاب می‌کند. با استفاده ازمطالعات میدانی و مصاحبه اکت...

[ 27 ] - بررسی تاثیر تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای بر وفاداری مشتریان از منظر مشتریان شرکت ایرانسل

هدف شرکت‌ها از ایجاد رابطه بلند‌مدت با مشتریان کسب وفاداری آن‌هاست. امروزه برای بازاریابان، بازاریابی رابطه‌ای به عنوان برآورده کننده این هدف بسیار مهمتر رخ می‌نمایاند. تاکتیک‌های بازاریابی رابطه‌ای به عنوان بازوان اجرایی بازاریابی رابطه‌ای موجب حفظ مشتریان موجود و در طی یک کیفیت بالای ارتباطی اعتماد و رضایت آن‌ها جلب و در نتیجه موجب وفاداری آن‌ها می‌گردد. مشتریان وفادار با وجود عوامل محیطی و ت...

[ 28 ] - طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری با استفاده از استراتژی تئوری داده بنیاد

هدف: پژوهش حاضر با هدف طراحی و تبیین مدل وفاداری بر مبنای تجربه مشتری در صنعت هتلداری انجام شده است. بر همین اساس مفهوم‎سازی وفاداری بر مبنای تجربه مشتری، تعیین عوامل تأثیرگذار و راهکارهای عملیاتی برای بهبود فرایند وفاداری مشتری در خدمات‎دهی هتل‎ها مد نظر بوده است. روش: روش استفاده‌شده در این پژوهش با توجه به ماهیت اکتشافی تحقیق، نظریه داده بنیاد است. نمونه‌گیری استفاده‌شده در این مقاله، نمونه‌...

[ 29 ] - بررسی تاثیر خصومت با کشور مبدأ بر تمایلات مصرف‌کنندگان (مطالعه: شهروندان منطقه 5 شهر تهران)

مصرف تولیدات داخلی کلیدی است که محرک توسعه اقتصادی هر کشور را روشن کرده و آن‌را به حرکت درخواهد آورد. با این وجود سیاست‌های اتخاذ شده توسط مسئولان کشور جهت خرید محصولات داخلی توسط مصرف‌کنندگان، عمدتا در تقابل با محصولات خارجی موجود در بازار محکوم به شکست بوده است. این مسئله زمانی برجسته‌تر می‌شود که تعارضاتی مابین ایران و آمریکا به عنوان کشور مبداء برخی محصولات وجود دارد. هدف پژوهش حاضر بررسی ت...

[ 30 ] - بررسی تطبیقی تأثیر برجستگی برند بر تصمیم‌گیری به خرید در لوازم خانگی ایرانی و خارجی با رویکرد داده بنیاد

تحلیل رفتار مصرف‌کنندگان، شرایط بازار و افزایش سود شرکت‌ها در سال‌های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. خلق ارزش برای مشتریان و کمک به تصمیم‌گیری به خرید آن‌ها از جمله مسائل مهمی است که در علم بازاریابی از اهمیت خاصی برخوردار است. هدف این تحقیق تدوین مدل مفهومی‌تصمیم‌گیری به خرید با تبیین نقش برجستگی برند و شناسایی ابعاد آن با رویکرد ترکیبی (کیفی-کمی) و سپس بررسی تطبیقی در برندهای لوازم خانگی ایرا...

[ 31 ] - Developing a Model for theAlignment of Strategies of HRM with Macro-level Strageies in National Iranian Oil Company

The purpose of this study was to develop a model of alignment of HR strategies with macro-level strategies. The population of the research were directors and human resources experts of the National Iranian Oil Company and its subsidiaries. The sample needed for qualitative interviews to the extent of theoretical saturation and collected through a targeted judgment sampling of 14 people. Data an...

[ 32 ] - تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی با بهره‌گیری از قابلیت‌های شبکه‌های اجتماعی در صنعت ماءالشعیر ایران

هدف: طی سال‌های اخیر، پژوهشگران حوزه بازاریابی، تمایل فزاینده‌ای به اجرای این نوع پژوهش‌ها در بستر شبکه‌های اجتماعی پیدا کرده‌اند. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین ابعاد هوشمندی رقابتی در صنعت ماءالشعیر است. روش: روش‌ استفاده ‌شده در این پژوهش شبکه‌نگاری نام دارد. این روش نوعی روش پژوهش کیفی مردم‌نگاری با استفاده از ظرفیت‌های بالای اینترنت و شبکه‌های رو به...

[ 33 ] - ارائه الگوی کاربردی درزمینه تصمیم‌گیری خرید در شرایط عدم اطمینان محیطی در بازار مسکن

در دنیای امروز عدم اطمینان از بازار مسکن آسیب‌های زیاد اجتماعی – اقتصادی را برای هر کشور در بردارد، این موضوع سبب نوسان در عدم خرید و سرمایه‌گذاری مسکن می‌شود. هدف اصلی این پژوهش ارائه یک الگوی راهبردی جهت اطمینان سازی در تصمیم­گیری مصرف‌کنندگان در شرایط عدم اطمینان در بازار مسکن می‌باشد.  پژوهش حاضر ازنظر هدف، بنیادی و کاربردی بوده است و ازنظر ماهیت جزء پژوهش­های پیمایشی محسوب می‌شود و ازنظر ر...

[ 34 ] - برندسازی شرکتی با استفاده از رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه : شرکت های صنعت ساختمان)

یک برند قوی، سازمان را قادر به خلق مزیت رقابتی می‌سازد. صنعت ساختمان، یکی از محیط‌هایی است که اهمیت برندسازی شرکت در آن به شکل روزافزونی در حال گسترش است. هدف اصلی این پژوهش درک فرآیند برندسازی شرکت در صنعت با استفاده از روش پژوهش نظریه داده بنیاد است. به‌منظور پاسخگویی به مسئله‌ی چگونگی شکل‌گیری برند سازمان، مصاحبه‌های عمیق نیمه ساختاریافته با 16 نفر از مدیران ارشد، مدیران فروش و بازاریابی، مد...

نویسندگان همکار

مسعود کرمی 2

علی غفاری 2

طاهر روشندل اربطانی 2

سید ابوالقاسم میرا 2

علی صالحی 2

حسین خنیفر 1

سید حمید خداداد حسینی 1

معصومه پهلوانی 1

محمد رحیم اسفیدانی 1

محمدرحیم اسفیدانی 1

حمزه محمدی 1

الیا برهان زاده 1

ناصحی فر, وحید 1

علیرضا ایرانی 1

هاشم آقازاده 1

تسلیمی, محمدسعید 1

نیما سلطانی نژاد 1

یاشار دیندار 1

سید حسین جلالی 1

امیرحسین عباسی 1

محمود زمانی 1

آرزو حمیدی کولایی 1

محمد مهدی ملکی 1

ابوالفضل آرین 1

حامد اصغریه اهری 1

اسما سلطانی نژاد 1

Neda Gorjian Jolfaei 1

Nima Gorjian 1

شیرین سلیم 1

مهدی ریوندی 1

میر احمد امیرشاهی 1

معین غریبی 1

محمد موسی خانی 1

مهدی شامی زنجانی 1

داریوش طهماسبی 1

مولایی, زینب 1

Shahhoseini , Mohammadali  1

محمدرضا پارسافرد 1

غلام رضا طالقانی 1

عبدالخالق غلامی چنارستان علیا 1

نیوشا ده بینی 1

علی درستی 1

فرزانه ابوهاشم آبادی 1

بابک هزاوه حصار مسکن 1

سونیا عطایی سعیدی 1

مرضیه سلطانی 1

امیر خانلری 1

قهرمانی, احسان 1

مومنی, منصور 1

Moazen, Sara  1

سمانه ترک زاده 1

حسین فارسی زاده 1

مهدی دهقانی سلطانی 1

جهانبخش رحیمی باغملک 1

حمید نایب پور 1

احمد روستا 1

حسن حسینی 1

مهدی اشکانی 1

علی دریکنده 1

محمد رضا تقی زاده یزدی 1

بهاره عطایی 1

شراره رزمجو 1

وحید مقصودی 1