میر سیدمحمدمحسن امامت

دانشجوی دکتری، گروه مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[ 1 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداشت استعدادها با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعۀ موردی: دانشگاه تهران)

در بازار رقابتی امروزی، منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایۀ سازمانی محسوب می‌‌شوند. ازاین‌‌رو، توجه ویژه‌‌ای به نقش استعداد در سازمان معطوف شده است. از مهم‌‌ترین مقوله‌‌های مرتبط با استعداد، مدیریت بهینۀ جذب و نگهداشت استعدادهاست. هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه‌‌بندی مهم‌‌ترین عوامل تأثیر‌‌‌‌گذار در جذب و نگهداشت استعدادها در دانشگاه است. این مقاله یک مدل ارزیابی را مبتنی بر فرایند تحلیل...

[ 2 ] - به ‎کارگیری رویکرد ترکیبی خوشه‎بندی و تجمیع مطلوبیت‎های تمایزگر در تشکیل سبد سرمایه‎گذاری

هدف: هدف از اجرای پژوهش حاضر، ارائه یک رویکرد ترکیبی شامل روش‎های خوشه‎بندی و تجمیع مطلوبیت‎های تمایزگر (UTADIS) در تشکیل سبد سرمایه‎گذاری است. روش: در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش K-means، خوشه‎بندی انجام گرفت و با توجه به معیارهای تفکیک، بهترین تعداد خوشه‎ها تعیین شد. نتایجی که از خوشه‎بندی به‎دست آمد، برای اطلاعات ورودی روش UTADIS استفاده شد و طبقه‎بندی شرکت‎ها شکل گرفت. پس از حل مدل ...

[ 3 ] - شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی در دانشگاه

 هدف این پژوهش، شناسایی و اولویت­بندی عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی در دانشگاه­هاست. بدین‌منظور عوامل مؤثر بر جذب و نگهداشت اعضای هیئت‌علمی با مبنا قراردادن پژوهش ورهاگن، بومی­سازی و تعیین شدند. در این پژوهش از روش بهترین بدترین برای رتبه­بندی این عوامل استفاده شده است. پرسشنامه طراحی‌شده براساس مدل بهترین بدترین، به اساتید دانشگاه که در حوزه منابع انسانی، سال­ها تدریس و تحقیق نمو...