رضا طهماسبی

استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشکدۀ مدیریت و حسابداری، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران

[ 1 ] - بوروکراسی‌هراسی: نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی

در زمینۀ تصویر منفی مدیریت دولتی و خدمات عمومی میان شهروندان مطالعات متعددی انجام گرفته است که اغلب آنها ناکارآمدی دولت را در نظر گرفته‌اند و نگاه دوگانۀ شهروندان به خدمات عمومی در آنها به‌ندرت بررسی شده است. هدف این مقالۀ توصیفی ـ همبستگی، مفهوم‌پردازی و شناسایی بوروکراسی‌‌هراسی است. به این منظور ابتدا با تحلیل اطلاعات حاصل از ارزشیابی عملکرد دستگاه‌های دولتی، بوروکراسی‎‌هراسی شناسایی و وجود آ...

[ 2 ] - مدیریت استعدادها: یک نظریۀ داده‌بنیان

پژوهش حاضر با هدف دستیابی به نظریه­ای در حوزة مدیریت استعدادها برای درک بهتر این پدیده صورت گرفته است. روش تحقیق به­صورت کیفی و مبتنی بر نظریه­پردازی داده­بنیان است. پژوهش در حوزة بازار سرمایه صورت گرفته است. نمونه­گیری به روش نظری و با استفاده از تکنیک گلوله­برفی انجام شده که بر مبنای آن، 16 مصاحبه با مدیران سازمان­ها و نهادهای بازار سرمایه صورت گرفته است. نتایج تحلیل داده­های حاصل از مصاحبه­ه...

[ 3 ] - بررسی عوامل مؤثر بر انگیزه خدمت عمومی

 در سال­های اخیر شکاف عملکردی میان بخش خصوصی و بخش دولتی موجب شده مفهوم انگیزه خدمت عمومی توجه پژوهشگران مدیریت دولتی را به خود معطوف نماید. پژوهش حاضر با هدف ارتقای انگیزه خدمت عمومی در بین کارکنان بخش دولتی صورت گرفته و در پی شناخت عوامل اثرگذار بر انگیزه خدمت عمومی است. بدین منظور، در یک روش توصیفی پیمایشی 196 نفر از کارکنان سازمان شهرداری مرکزی قم مورد مطالعه قرار گرفته­اند. نتایج نشان می­د...

[ 4 ] - نقش سرمایه اجتماعی در شکل گیری محافل کاری (تأملی بر ابعاد و مؤلفه های مفهوم محافل کاری)

در سال­های اخیر همزمان با پیشرفت پژوهش­ها در حوزة مدیریت دانش و تأکید بر یکپارچه­سازی فرایندهای خلق و تسهیم دانش، الگوهای کاری شرکت­های بزرگ جهانی تغییر یافته و ساختارهای نوینی در آن­ها ظهور کرده است. از جملۀ این ساختارها، محافل کاری است که به‌طور بنیادی با اشکال قبلی (گروه­های کاری و تیم­های کاری) متفاوت است. بر خلاف ساختارهای رسمی، محافل کاری نوعی ساختار غیررسمی است که به‌طور داوطلبانه توسط گ...

[ 5 ] - بررسی نقش تعدیلگری سرمایۀ فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان (مورد مطالعه: ادارۀ کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران)

مقالۀ حاضر به بررسی اثر سرمایۀ فکری بر رابطۀ چابکی و عملکرد سازمان در ادارۀ کل آموزش‌وپرورش شهرستان‌های استان تهران پرداخته است. روش انجام تحقیق توصیفی- پیمایشی و روش نمونه‌گیری به روش در دسترس است. جامعۀ آماری شامل 260 نفر است که تعداد 155 نمونه انتخاب و توسط پرسش‌نامۀ استاندارد فرضیات تحقیق بررسی شده است. ارزیابی و تجزیه‌وتحلیل داده‌ها با مدل‌سازی معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart-pls (حداقل ...

[ 6 ] - شناسایی و رتبه‌بندی عوامل مؤثر در جذب و نگهداشت استعدادها با استفاده از رویکرد فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی (مطالعۀ موردی: دانشگاه تهران)

در بازار رقابتی امروزی، منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایۀ سازمانی محسوب می‌‌شوند. ازاین‌‌رو، توجه ویژه‌‌ای به نقش استعداد در سازمان معطوف شده است. از مهم‌‌ترین مقوله‌‌های مرتبط با استعداد، مدیریت بهینۀ جذب و نگهداشت استعدادهاست. هدف این مطالعه، شناسایی و رتبه‌‌بندی مهم‌‌ترین عوامل تأثیر‌‌‌‌گذار در جذب و نگهداشت استعدادها در دانشگاه است. این مقاله یک مدل ارزیابی را مبتنی بر فرایند تحلیل...

[ 7 ] - بررسی تأثیر سازمانی رهبری خدمتگزار بر رفتار شغلی اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان

رهبری خدمتگزار نوعی رهبری است که تمایلات و منافع شخصی خود را کنار می‌گذارد و در پی تحقق نیازهای فیزیکی، عاطفی و معنوی دیگران برمی‌آید. با توجه به این تعریف انتظار می‌رود رهبری خدمتگزار پیامدهایی مثبت ایجاد کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی اثر سازمانی رهبری خدمتگزار در دانشگاه زنجان است. در این تأثیر رهبری خدمتگزار بر هشت متغیر رفتاری اعضای هیئت علمی و کارکنان دانشگاه زنجان آزمون شده است. بدین منظو...

[ 8 ] - نوع‌شناسی ذهنیت های کارکنان سازمان های دولتی نسبت به آموزش های سازمانی: پژوهشی بر مبنای روش کیو

برخورداری از کارکنان شایسته مزیت رقابتی مورد توجه بسیاری از سازمان‌های موفق دنیا است و در این زمینه سازمان­ها هزینه‌های بسیار زیادی را برای جذب، نگه­داشت و ارتقای چنین کارکنانی صرف می‌کنند. یکی از مهم‌ترین روش‌های تحقق این هدف، آموزش­ افراد به‌طور مداوم است به‌طوری که با شیوه­های جدید کار آشنا شوند و خود نیز به ایجاد نوآوری در روش­های انجام‌دادن کار بپردازند. هدف مقالة حاضر شناسایی ادراک و ذهنی...

[ 9 ] - مدیریت استعدادهای سازمانی: شناسایی شاخص‌ها و ویژگی‌های کارکنان کلیدی

امروزه اعتقاد این است که منابع انسانی مهم‌ترین مزیت رقابتی و سرمایة سازمانی است و به همین دلیل، بر نقش ارزشمند افراد در سازمان تأکید شده است و مدیریت مطلوب آن‌ها بسیار مهم و حساس تلقی می‌شود. مدیریت استعداد نشان‌دهندة نوعی تغییر پارادایم، از مدیریت منابع انسانی سنتی به مدیریت منابع انسانی نوینی است که دربرگیرندة توجه به نخبگان سازمانی است. یکی از گام‌های اولیه در مدیریت استعداد، شناسایی کارکنان...

[ 10 ] - شناسایی کارکردهای انجمن‌های خبرگی آنلاین

امروزه تشکیل انجمن­های خبرگی از طریق نرم­افزارهای ارتباطی موبایلی بیشتر شده، از این رو به مطالعه در این زمینه و کارکردهای آن توجه می‌شود. این پژوهش ضمن شناسایی کارکردهای مثبتِ انجمن­های خبرگی از طریق تکنیک تحلیل تم، با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی به دسته­بندی آنها پرداخته است. پژوهش به روش آمیخته از نوع متوالی ـ کیفی، کمی انجام شده است. در بخش کیفی از منابع کتابخانه­ای و در بخش کمی از پرسشنام...

[ 11 ] - ارزیابی بلوغ فرآیندهای مدیریت منابع انسانی بر اساس مدل فیلیپس

نظر به اهمیت روزافزون منابع انسانی به‌عنوان مهم‌ترین دارایی سازمان، ارزیابی و بهبود فرایندهای مدیریت منابع انسانی، امری حیاتی جهت تحقق اهداف سازمان به‌حساب می‌آید. لذا این پژوهش سعی دارد به ارزیابی بلوغ فرایندهای مدیریت منابع انسانی شرکت سازه‌گستر سایپا براساس مدل منابع انسانی فیلیپس و ارائه راهکارهای بهبود بپردازد. پژوهش حاضر ازنظر هدف، کاربردی و ازنظر نوع روش، یک مطالعه موردی عمل‌محور و توصیف...

[ 12 ] - تدوین و اعتبارسنجی شاخص های شناسایی استعدادهای مدیریتی مدیران آموزش و پرورش استثنایی قم

این مطلب که موفقیت سازمان‌های امروزی در درجه اول بستگی به سرمایه مدیریتی آنان دارد، امری کاملاً پذیرفته شده و غیرقابل انکار است. هدف از این پژوهش تدوین و اعتبارسنجی استعدادهای مدیریتی مدیران مدارس آموزش و پرورش استثنایی قم است. پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. نمونه‌گیری بخش کیفی پژوهش، با تکنیک گلوله برفی و با ابزار مصاحبه انجام شده که بر مبنای آن، از میان 45 مدیر و معاون آموزش و پرورش استثنا...

[ 13 ] - بررسی پیشایندهای انگیزه خدمات عمومی در سازمان‌های دولتی ایران

با توجه به اهمیت انگیزه‌ شغلی در بخش دولتی که به دلیل وجود پاره ای از شرایط، ویژگی های آن و همچنین محیط و فضای شغلی، آن را از سایر مشاغل جدا می سازد، هدف از انجام این پژوهش، بررسی انگیزه خدمت عمومی در بخش دولتی ایران و تعیین عوامل اثرگذار بر آن و همچنین احصا بهترین تبیین کننده‌ها می باشد. داده های پژوهش از سازمانهای دولتی در سطح استانی گردآوری شده و در قالب 859 پرسشنامه مورد تحلیل قرار گرفتند. ...

[ 14 ] - فهم نقش‌آفرینی بوروکرات‌های سطح خیابان در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی: مطالعه قوانین منتخب راهنمایی و رانندگی ایران

پژوهش حاضر به فهم نقش‌آفرینی بوروکراتهای سطح خیابان (افسران پلیس راهنمایی رانندگی) در تفسیر و اجرای خط‌مشی‌های عمومی (قوانین راهنمایی رانندگی) پرداخته است. به همین منظور مطالعات اولیه صورت گرفته و چارچوب نظری تهیه گردید. سپس در قالب فلسفه تفسیرگرایی، بر اساس رهیافت استقرایی، روش کیفی چندگانه (مشاهده و تحلیل مضمون) انتخاب شد و مطالعه موردی چندگانه قوانین منتخب صورت گرفت. داده‌های مورد نیاز برای ...

[ 15 ] - بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی

علی‌رغم اهمیت ادراک شهروندان از عملکرد دولت، مطالعات اندکی دربارة ادراک و نگرش منفی به بخش دولتی انجام گرفته است. هدف این مقالۀ توصیفی ـ همبستگی، بررسی رابطة بوروکراسی‌هراسی و ادراک از تاب‌آوری ملی است. به این منظور با پیمایش شهروندان از طریق پرسشنامه وجود پدیدۀ بوروکراسی‌هراسی و چگونگی ادراک از تاب‌آوری ملی مطالعه و بررسی شد. سپس، رابطه این دو متغیر بررسی شد. جامعۀ آماری شهروندان 18 تا 70 ساله...

[ 17 ] - شناخت نقش محافل کاری در توسعۀ دانش مدیریت منابع انسانی

یکی از استراتژی‏های مهم‏ مدیریت ‏دانش ایجاد محافل کاری است که به صورت بنیادی خلق و تسهیم دانش، یادگیری، و تغییر را در سازمان‏ها هدایت می‏کنند. از طرفی گسترش ابزار‏های فناوری‏ اطلاعات و ارتباطات و ابزار‏های وب 2 باعث فراهم شدن بستری برای شکل‌گیری نوع جدیدی از محافل کاری، تحت عنوان محافل کاری مجازی، شده است که به شکلی منعطف باعث همکاری و به‌اشتراک‏گذاری بهترین اقدامات و توسعة حرفه‏ای در سازمان می...