مصطفی زندیه

دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه شهید بهشتی

[ 1 ] - تبیین فرایند تحلیل شبکه ای ارزیابی عملکرد با رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار

نظام ارزیابی عملکرد سازمان یک ابزار استراتژیک و عنصری حیاتی برای سازمان­ها هست. هر سازمان به منظور آگاهی از میزان مطلوبیت و کیفیت فعالیت­های خود به‌ویژه در محیط‌های پیچیده و پویا، نیاز مبرم به نظام ارزیابی دارد. هدف تحقیق حاضر، شناسایی شاخص‌های عملکردی با محوریت رویکرد کارت امتیازی متوازن پایدار(SBSC) در جهت ارزیابی عملکرد شرکت سایپا دیزل می­باشد. روش تحقیق، رویکرد SBSCمی­باشد که علاوه بر تایید...

[ 2 ] - الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه جهت مسئلۀ هم‌زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفه و تخصیص نیروی انسانی

این مقاله به ارائۀیک الگوریتم انجماد تدریجی چندهدفه برای مسائل هم‌زمان بالانس خطوط مونتاژ دوطرفۀ مدل‌های ترکیبی و همچنین تخصیص نیروی انسانی با مهارت‌های مختلف می‌پردازد. اهداف مدل پیشنهادی حداقل‌سازی تعداد ایستگاه‌های زوجی و انفرادی همچنین حداقل‌کردن هزینه‌های کل نیروی انسانی به‌ازاییک زمان سیکل مشخص است. همچنین دو شاخص حداکثرسازی اثربخشی موزون خط و همچنین حداقل‌سازی شاخص هموارسازی مورد توجه قر...

[ 3 ] - مدل‎سازی عوامل مؤثر بر مصرف گاز طبیعی در بخش خانگی با استفاده از نگاشت شناختی فازی (FCM)

امروزه در مناسبات بین‏المللی، انرژی یکی از مهم‎ترین ارکان چرخۀ اقتصادی کشورهاست. همچنین با توجه به نوسان‎های قیمت نفت در بازارهای جهانی و تأثیر آن در اقتصاد جهانی، انتظار می‏رود صنعت گاز در جهان و استفاده از آن به‎عنوان انرژی جایگزین، از اهمیت دوچندانی برخوردار شود. بنابراین مطالعه و تحقیق دربارۀ منابع و مصارف انرژی به‎ویژه گاز طبیعی و بررسی عوامل تأثیرگذار بر مصرف انرژی در بخش‏های مختلف مصرفی،...

[ 4 ] - تبیین الگوی مدل‌سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز (مورد مطالعه: شرکت زمزم)

هدف از ارائۀ این مقاله، تبیین مناسب­ترین الگوی مدل­سازی ترافیک در مسائل مسیریابی خودرو، مبتنی بر پارادایم حمل و نقل سبز است. ادبیات موضوع نشان‎دهندۀ وجود چهار رویکرد در مدل­سازی ترافیک شامل، ساده، گسسته، پیوسته و تصادفی است. بنابراین، بر اساس روش فراتحلیل کیفی، به بررسی توصیفی و ارزیابی 67 منبع در زمینۀ حمل و نقل سبز از لحاظ استفاده از رویکردهای یاد شده (بررسی قوت‎ها و ضعف‎های هر رویکرد) اقدام ...

[ 5 ] - اثر برنامه‌های گردش شغلی سلولی بر عملکرد سلول ناب

گردش شغلی، عملیات استاندارد سلول­های ناب شناخته می­شود. با این‌حال، گردش شغلی به‌عنوان تشریح‌کنندة عملکرد سلول ناب در پژوهش‌ها بررسی نشده ­است. فاصلة (تواتر) گردش شغلی از طریق اثرگذاری بر نحوة تخصیص وظایف به افراد، بر عملکرد سلول در خلال چند دورة گردش شغلی تأثیر می­گذارد. در این پژوهش، عملکرد سلول ناب از طریق عامل فاصلة گردش شغلی و به‌همراه عوامل مرتبط با سلول (شامل اندازة سلول، نوع وظایف سلول ...

[ 6 ] - زمان‌بندی دو هدفۀ خطوط جریان منعطف بدون وقفه با پنجرۀ زمانی تحویل و امکان رد کار

یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان در سیستم‌های تولید براساس سفارش، برقراری توازن بین سفارش‌های ورودی و منابع محدود است. ازاین‌رو آنها باید برخی سفارش‌ها را انتخاب و بعضی را رد کنند. علاوه‌بر این، در پذیرش سفارش‌ها باید زمان‌بندی کارهای جاری در نظر گرفته شود. در تحقیق پیش رو در مورد مسئلۀ زمان‌بندی و پذیرش سفارش در سیستم تولیدی خط جریان منعطف بدون وقفه بحث شده است. سفارش‌هایی که امکان تحویل در ...

[ 7 ] - زمان‎بندی مقاوم و پایدار برای محیط کار کارگاهی منعطف با شکست تصادفی ماشین

پژوهش پیش رو، رویکردی را به‎منظور ایجاد زمان‎بندی مقاوم و پایدار برای محیط کار کارگاهی منعطف، زمانی که شکست تصادفی ماشین وجود دارد، پیشنهاد می‎کند. به‎منظور بررسی وضعیت شکست ماشین از شبیه­سازی استفاده شد که برای دستیابی به زمان‎بندی مقاوم و پایدار به‎کمک الگوریتم­های فراابتکاری پکپارچه شده است. الگوریتم پیشنهادی دو مرحله را دربرمی‎گیرد. در مرحلۀ اول، از آنجاکه زمان تکمیل برنامه اولین هدف هر برن...

[ 8 ] - بالانس خط دمونتاژ مبتنی بر مدل کانو و روش های تصمیم گممری ننمد معماره فازی (مورد مطالعه: خط بازیافت ضایعات الکترونیکی)

خط دمونتاژ قطعات گزینه مناسبی برای برای کاهش مشکلات زیستمحیطی ناشی از ضایعات تولیدشده است.هدف مسئله بالانس خط دمونتاژ قطعات، هماهنگ کردن فعالیتهای خط دمونتاژ است به نحوی که کل زمانلازم در هر یک از ایستگاههای کاری تقریباً یکسان باشد. هدف اصلی فرآیند دمونتاژ قطعات استفاده مجدد ازاجزا و کاهش اثرهای نامطلوب روی محیط زیست است. این مقاله از رویکردی مبتنیی بیر میدل کیانو، تحلییلسلسله مراتبی فازی، تاپسی...

[ 9 ] - ارزیابی تاثیر به کارگیری نظریه محدودیت ها بر شاخص های عملکردی خط تولید با رویکرد شبیه سازی (مورد مطالعه: خط تولید دینام خودرو)

استفاده ازروش تئوری محدودیت هادرسیستم  تولیدی یکی ازروشهای موثرجهت افزایش خروجی خط تولیدودرنتیجه افزایش بهره وری کل سیستم می­باشد. دراین روش بیان میشودکه محدودیت در هرسیستم یافرایند، تعیین کننده حداکثربازده یا عملکرد بوده و می­بایست شناسایی ودرجهت افزایش کارایی وبازدهی سیستم مدیریت شود. درام–بافر–روپ،روشی جهت اجرای تئوری محدودیت­هادرخط تولیدمیباشد. دراین تحقیق باانجام مطالعه موردی برروی یک خط ت...

[ 10 ] - یک الگوریتم فراابتکاری ترکیبی برای مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با منابع دوگانه محدود انسان و ماشین

در این مقاله مسئله زمان‌بندی کار کارگاهی منعطف با در‌نظر‌گرفتن منابع دوگانه محدود انسان و ماشین با هدف کمینه‌سازی معیار حداکثر زمان تکمیل کارها مورد بررسی قرار گرفته‌است. مسئله مورد‌مطالعه از گروه مسائل NP-hardاست و از ۳ زیر‌مسئله تشکیل شده‌است. مسئله اول تخصیص هر عملیات به یک ماشین از میان ماشین‌های موجود برای انجام آن عملیات، مسئله دوم تخصیص هر عملیات به یک کارگر از میان کارگرهای قادر به انجا...

[ 11 ] - رویکرد یکپارچه جهت تعیین اندازۀ تولید ترکیبی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تخصیص اپراتورها با درنظرگرفتن گلوگاه‌های سیستم

در این پژوهش، یک روش هیوریستیک یکپارچه برای تخصیص نیروی انسانی، بالانس خط مونتاژ دوطرفه و تعیین ترکیب تولید ارائه شده است. با استفاده از این روش، علاوه‌بر تخصیص مناسب فعالیت‌ها و نیروهای انسانی به ایستگاه‌ها، میزان تولید هر محصول به‌گونه‌ای مشخص می‌شود که علاوه‌بر داشتن یک خط بالانس‌شده با زمان سیکل حداقل، گلوگاه‌های سیستم نیز برطرف شود و خط روانی به‌دست آید. همچنین، در این مطالعه علاوه‌بر توسع...

[ 12 ] - کاوش قوانین پیوستگی کمی در بازار سهام با استفاده از الگوریتم های فراابتکاری چندهدفه مبتنی بر الگوریتم ژنتیک

پیش بینی بازده سهام موضوعی مهم در حوزه مالی است که توجه محققان را برای سالهای بسیاری به خود جلب کرده است. سرمایه گذاران همواره در تلاش برای پیدا کردن راهی برای پیش بینی قیمت سهام و پیدا کردن سهام و زمان مناسب برای خرید و یا فروش هستند. اخیرا، از تکنیک های داده کاوی و تکنیک های هوش مصنوعی در این حوزه استفاده می شود. کشف قوانین پیوستگی یکی از رایج ترین روش های داده کاوی مورد استفاده جهت استخراج د...

[ 13 ] - A Flexible Integrated Forward/ Reverse Logistics Model with Random Path-based Memetic Algorithm

Due to business and environmental issues, the efficient design of an integrated forward/reverse logistics network has recently attracted more attention from researchers. The significance of transportation cost and customer satisfaction spurs an interest in developing a flexible network design model with different delivery paths. This paper proposes a flexible mixed-integer programming model to ...

[ 14 ] - A knowledge-based NSGA-II approach for scheduling in virtual manufacturing cells

This paper considers the job scheduling problem in virtual manufacturing cells (VMCs) with the goal of minimizing two objectives namely, makespan and total travelling distance. To solve this problem two algorithms are proposed: traditional non-dominated sorting genetic algorithm (NSGA-II) and knowledge-based non-dominated sorting genetic algorithm (KBNSGA-II). The difference between these algor...

[ 15 ] - A cloud-based simulated annealing algorithm for order acceptance problem with weighted tardiness penalties in permutation flow shop scheduling

Make-to-order is a production strategy in which manufacturing starts only after a customer's order is received; in other words, it is a pull-type supply chain operation since manufacturing is carried out as soon as the demand is confirmed. This paper studies the order acceptance problem with weighted tardiness penalties in permutation flow shop scheduling with MTO production strategy, the objec...

[ 16 ] - Vendor Selection: An Enhanced Hybrid Fuzzy MCDM Model

The objective of this article is to develop an empirically based framework for formulating and selecting a vendor in supply chain. This study applies the fuzzy set theory to evaluate the vendor selection decision. Applying Analytic Hierarchy Process (AHP) in obtaining criteria weights and applied Technique for Order Performance by Similarity to Idea Solution (TOPSIS) for obtaining final ranking...

[ 17 ] - ارائۀ مدل مکان‌یابی- تخصیص زنجیرۀ ‌تأمین چهارمرحله‌ای بیومتان (موردمطالعه: طراحی زنجیرۀ ‌تأمین بیومتان در استان خراسان‌ رضوی)

As an environment-friendly and renewable energy source, biomethane plays a significant role in the supply of sustainable energy. To determine location of hubs, reactors and condensers and allocate feedstocks, biomethane and liquefied biomethane to these facilities in a biomethane production system by minimizing the supply chain cost, a mathematical model is developed in this article. Constraint...

[ 18 ] - A Nadir Compromise Programming for Supplier Selection Problem under Uncertainty

Supplier selection is one of the influential decisions for effectiveness of purchasing and manufacturing policies under competitive conditions of the market. Regarding the fact that decision makers (DMs) consider conflicting criteria for selecting suppliers, multiple-criteria programming is a promising approach to solve the problem. This paper develops a nadir compromise programming (NCP) model...

[ 19 ] - طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات

انبار عبوری موقت  یک استراتژی توزیع در زنجیره تأمین است که در آن، کالاها و محصولات به‌طور مستقیم از قسمت دریافت به قسمت ارسال منتقل می‌شوند؛ بدون اینکه در مرکز توزیع یا انبار نگه‌داری شوند. هدف این تحقیق، طراحی مدل زمان‌بندی کامیون‌ها در سیستم انبار عبوری موقت چند دربه با رویکرد توقف عملیات است. در این سناریو از زمان‌بندی انبار عبوری موقت، کامیون‌ها مجاز هستند که در حین فعالیت تخلیه و بارگیری م...

[ 20 ] - ارائه مدلی برای پیش‌بینی عملکرد پایانه کانتینر در بنادر با رویکرد پویایی سیستم

با توجه به ماهیت علت و معلولی بخش حمل‌ونقل دریایی و تأثیر متقابل متغیرها در این بخش و نیز پیچیدگی‌های حاکم برآن لازم است تا به کمک ابزارهایی، سیاست‌های اتخاذ شده در این بخش مورد آزمون قرارگیرد. دغدغه مورد نظر در این مقاله پیش‌بینی عملکرد ترمینال کانتینری از حیث تعداد کانتینر تخلیه و بارگیری شده، زمان کل حضور کشتی از زمان ورود به لنگرگاه تا خروج از بندر و در صد اشغال اسکله ترمینال کانتینری می‌با...

[ 21 ] - تبیین مؤلفه های تأثیرگذار در ساختار تولید در کلاس جهانی در صنعت خودرو

چکیده هدف این مقاله طراحی و تبیین مدل تولید در کلاس جهانی (WCM) در صنعت خودرو با استفاده از تکنیک مدل-سازی ساختاری تفسیری (ISM) است. مدل تولید در کلاس جهانی، سازمان را قادر می‌سازد فعالیت و رقابت خود را در گستره جهانی دنبال نماید و این مهم تحقق نخواهد یافت مگر اینکه عملکرد سازمان در تطابق با بهترین‌های صنعت در کلاس جهانی قابل ارزیابی و رقابت باشد. این مدل مرکب از هشت رکن اصلی و بیست و سه ...

[ 22 ] - Developing a Mixed Integer Quadratic Programing Model with Integer Numbers for Designing a Dynamic closed-loop Logistics Network

Logistics Network Design includes network configuration decisions having long-standing influences on other tactical and operational decisions. Recently, regarding environmental issues and customer awareness and global warming closed-loop supply chain network design is taken into consideration. The proposed network for the integrated forward and reverse logistics is developed by formulating a cy...

[ 23 ] - بررسی پایداری سازه‌های اقلام تعهدی و رابطه‌ی آنها با بازده-های آتی سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

موضوع و هدف: هدف اصلی این پژوهش شناخت عوامل گمراه‌کننده سرمایه‌گذاران در تعیین سودآوری آتی با تاکید بر اقلام تعهدی خوب و خطای برآورد اقلام تعهدی است. روش: پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ اجرا کمی است. همچنین به دلیل استفاده از اطلاعات گذشته در زمره‌ی پژوهش‌های گذشته‌نگر محسوب می‌شود. به طور خلاصه در راستای اهداف این پژوهش نمونه‌ای مشتمل بر 78 شرکت طی سال‌های 1383 تا 1392 انتخاب و آزمون...

[ 24 ] - Proposing a Human Resource Balanced Scorecard based on Dynamic Systems Simulation s-based

Objective: The purpose of this study is to provide a dynamic system model for modeling the growth and learning perspective of a manufacturing company. The main focus of the model is on the company's human resources management process.   Methods: In this study, an approach based on dynamic simulation has been proposed to evaluate the human resource condition. In order to do that, the researchers...

[ 25 ] - طراحی و تبیین الگوی زنجیره تامین تاب آور در صنایع داروسازی ایران

طی دو دهه اخیر، پیچیدگی محیط کسب و کار، پویایی، عدم اطمینان و نوسانات محیطی بالاتر، مفاهیمی همچون جهانی شدن و رقابت فزاینده باعث تغییرات بسیاری در معادلات حاکم بر زنجیره تامین صنایع شده است. در ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﺴﺐ وﻛﺎرﻫﺎ ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮای مواجهه ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﭘﻴﻮﺳﺘﻪ ای از ﭼﺎﻟﺶ ﻫﺎ از قبیل ﺑﺤﺮانهای اﻗﺘﺼﺎدی، تحریم ها، ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻧﺮخ ارز و ﻗﻴﻤﺖ ﻫﺎ، ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎی ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪی و ﻳﺎ ﺑﻼﻳﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮد را آﻣﺎده ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ. "تاب آو...

[ 27 ] - ارائۀ مدل بهینه‌سازی شبکۀ توزیع پایدار دارو و استفاده از الگوریتم‌های تکاملی چندهدفه برای حل آن (مورد مطالعه: شرکت توزیع داروپخش)

صنعت داروسازی در ایران دچار مشکلاتی مانند توزیع و زمان‌بندی نامناسب دارو است که موجب به‌موقع نرسیدن دارو به بیماران و یا از طرف دیگر حجم عظیم داروهای تاریخ گذشته شده است. همچنین توجه به مسائل زیست‌محیطی و اجتماعی در کنار مسائل اقتصادی رویکرد جدی برای رسیدن به توسعۀ پایدار است. در این مقاله برای توزیع دارو در سطح کشور با‌توجه‌به میزان تقاضا، توابع هدف اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی‌ در نظر گرفته ...

[ 28 ] - Systemic Approach to Analysis of Clothing Manufacturing Development in Iran 

The purpose of this paper is to identify the factors influencing the industrial production of apparel industry in Iran and also to recognize the cause of its decline by using of systemic approach during1995-2015. For attaining this aim we have used some tools of system dynamics:, so  in this paper have been addressed three steps (Problem definition, Model structure and Policy design) with respe...

[ 29 ] - ارتقاء عملکرد کسب و کار با بهبود بهرهوری و سودآوری خط تولید

با توجه به رقابتی‌تر شدن محیط تولید در سال‌های گذشته، مدیران شرکت‌های تولیدی سعی دارند با افزایش بهره‌وری و سودآوری، باعث ارتقاء عملکرد کسب و کارشان شوند. در این راستا، نگهداری و تعمیرات نقش مهمی در افزایش کارایی و اثربخشی خط تولید و کاهش هزینه‌ها و افزایش کیفیت ایفا می‌کند که در نتیجه موجب بهبود بهره‌وری و سودآوری خواهد شد. در این مقاله یک مدل شبیه‌سازی مربوط به عملکرد سیستم‌های تولید به‌هنگام...

[ 30 ] - ارائه یک مدل برنامه‎ریزی دوسطحی برای زنجیره تأمین چند مرحله‌ای با تأکید بر قابلیت اطمینان در شرایط عدم قطعیت

هدف: در این مقاله، یک مدل برنامه‌ریزی دوسطحی برای حل مسئله هم‎زمان انتخاب تأمین‌کننده و تخصیص سفارش در زنجیره تأمین چندمرحله‌ای ارائه شده است، به‎گونه‎ای که در سطح رهبر، مسئله انتخاب تأمین‌کننده با هدف افزایش قابلیت اطمینان سیستم و در سطح پیرو، مسئله تخصیص سفارش با هدف کاهش هزینه سیستم فرموله شده و تقاضای مشتریان در مرحله آخر زنجیره تأمین، غیرقطعی در نظر گرفته شود. روش: روش مدل‎سازی مسئله انتخا...

[ 31 ] - Simultaneous Multi-Skilled Worker Assignment and Mixed-Model Two-Sided Assembly Line Balancing

This paper addresses a multi-objective mathematical model for the mixed-model two-sided assembly line balancing and worker assignment with different skills. In this problem, the operation time of each task is dependent on the skill of the worker. The following objective functions are considered in the mathematical model: (1) minimizing the number of mated-stations (2), minimizing the number of ...

[ 32 ] - Integrated Process Planning and Active Scheduling in a Supply Chain-A Learnable Architecture Approach

Through the lens of supply chain management, integrating process planning decisions and scheduling plans becomes an issue of great challenge and importance. Dealing with the problem paves the way to devising operation schedules with minimum makespan; considering the flexible process sequences, it can be viewed as a fundamental tool for achieving the scheme, too. To deal with this integration, t...

[ 33 ] - Modeling the Network of Municipal Solid Waste Separation Factors using Fuzzy Cognitive Mapping: A Case Study in Tehran

Municipal solid waste management is a major challenge, especially in metropolises. This research focuses on a non-technical issue in municipal solid waste management named municipal solid waste separation at the source and seeks to find the best policy in terms of model results. Source separation for recycling has been recognized as a way to achieve sustainable municipal solid waste (MSW) manag...

[ 34 ] - Assessing and Selecting Sustainable Suppliers in Intuitionistic Fuzzy Set with Hybrid Multi-Criteria Best-Worst and VIKOR Approach

A sustainable supply of raw materials has a concern for manufacturing companies. Due to the increase of environmental and social awareness, selecting a sustainable supplier has been one of the priorities of organizations. The ambiguity and uncertainty in decision making have led to the application of decision-making methods in uncertainty situations. The present study intends to use a fuzzy mul...

[ 35 ] - A Mathematical Model for Scheduling Elective Surgeries for Minimizing the Waiting Times in Emergency Surgeries

The ever-increasing demands for surgeries and the limited resources force hospitals to have efficient management of resources, especially the expensive ones like operating rooms (ORs). Scheduling surgeries including sequencing them, assigning resources to them and determining their start times is a complicated task for hospital managers. Surgery referrals usually include elective surgeries that...

[ 36 ] - ارائه یک مدل برنامه ریزی ریاضی برای مسئله چیدمان تسهیلات پویا با در نظر گرفتن وسایل حمل کننده

هدف مسئله چیدمان تسهیلات پویا، یافتن بهترین چیدمان برای تسهیلات در یک افق زمانی با تعدادی دوره زمانی مشخص است به گونه ای که مجموع هزینه های حمل مواد و جابجایی تسهیلات حداقل گردد. این نوشتار به توسعه یک مدل دو هدفه می پردازد و سعی دارد تا به طور همزمان هزینه انتقال مواد بین تسهیلات و هزینه جابجایی تسهیلات و نیز زمان مورد نیاز برای حمل مواد را کمینه کند. با توجه به احتمالی بودن مشخصات کارکردی حمل...

[ 37 ] - استفاده از رویکرد دومرحله‌ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک‌های زنجیره تأمین خون

مقدمه: جهت مدیریت اثربخش زنجیره تأمین، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان، زنجیره تأمین مراقبت‌های بهداشتی و ریسک‌های آن باتوجه به مأموریت مهم این زنجیره، نیازمند توجه بیشتری هستند. باتوجه به حساسیت خون و زنجیره تأمین آن، هدف از این تحقیق بررسی ریسک‌های زنجیره تأمین خون و روابط بین آن‌ها در تهران می‌باشد. روش پژوهش: در این تحقیق توصیفی ـ...

[ 38 ] - استفاده از رویکرد دومرحله‌ای ماتریس ریسک و دیمتل، جهت شناسایی و تحلیل مهمترین ریسک‌های زنجیره تأمین خون

مقدمه: جهت مدیریت اثربخش زنجیره تأمین، مدیریت ریسک از اهمیت بالایی برخوردار است. دراین میان، زنجیره تأمین مراقبت‌های بهداشتی و ریسک‌های آن باتوجه به مأموریت مهم این زنجیره، نیازمند توجه بیشتری هستند. باتوجه به حساسیت خون و زنجیره تأمین آن، هدف از این تحقیق بررسی ریسک‌های زنجیره تأمین خون و روابط بین آن‌ها در تهران می‌باشد. روش پژوهش: در این تحقیق توصیفی ـ...

[ 39 ] - Key Factors Influencing Lean Thinking Implementation in Health Services (A Study of Isfahan Health Centers)

Introduction: Health centers around the world are facing significant pressures to increase productivity. Therefore, in order to improve the quality of services and to create competitive advantages in these centers, we need to implement lean principles. The purpose of this study was to identify and prioritize the key factors affecting the implementation of lean thinking in the field of health se...

[ 40 ] - Identification of Disruptions and Associated Resilience Strategies in Blood Supply Chain Using a New Combined Approach

INTRODUCTION: Supply chains face various disruptions from human-made to natural disasters preventing proper flow of materials and products. This problem is more important in the healthcare supply chains, especially the blood supply chains, in which human lives are at risk. Making the supply chains resilient, recently addressed by managers and researchers, can be a good way to tackle them. This ...

[ 41 ] - مدل انتخاب تأمین‌کننده، تخصیص سفارش و قیمت‌گذاری در مدیریت زنجیره تأمین‌ چند کالایی تک‌دوره‌ای و چند تأمین‌کننده با رویکرد روش‌های سطح پاسخ و الگوریتم ژنتیک

هدف: یکی از موضوع‌های مهمی که خرده‌فروشان با آن مواجه‌اند، مسئله انتخاب تأمین‌کننده به‌منظور سفارش کالا، تخصیص کالا به تأمین‌کنندگان و قیمت‌گذاری کالاهاست. هدف این مقاله، ارائه مدل انتخاب تأمین‌‌کننده، تخصیص سفارش و قیمت‌گذاری چندکالایی، همراه با تقاضای تصادفی و خرید از تأمین‌کننده با تخفیف کلی است. روش: روش مقاله، مدل‌سازی کمّی از طریق ارائه مدل ریاضی است. در این پژوهش یک مدل مختلط غیرخطی عدد ...

[ 42 ] - Multiobjective Sourcing and Lot Sizing of Drug with Considering Multi-Sourcing and Lateral Transshipment in Stochastic Conditions with Simulation Optimization Method

In this paper, the issue of integrated supplier selection and inventory policy for a drug distribution company with multiple warehouses is examined. In this research, warehouses are faced with stochastic demand and inventory of their medicines is provided by one or more suppliers that are located in a given set of candidates with price, quality and characteristics of the disruption. In addition...

نویسندگان همکار

اکبر عالم تبریز 7

مسعود ربیعه 3

مصطفی اختیاری 2

علی سیبویه 2

Ali Sibevei 2

عادل آذر 2

حسن فارسیجانی 2

Behrouz Dorri 2

Adeli, M. 2

Parvaneh Samoei 2

سمویی, پروانه 2

پرویز فتاحی 2

rabieh, masood 2

مقصود امیری 2

Ayyough, A. 2

Mohammad Reza Taghizadeh 1

عالیه کاظمی 1

Ehsan Yadegari 1

محمد رضا مهرگان 1

Khajeh, M. 1

احسان احمدی 1

Motameni, A. 1

رعنایی سیادت, سیّد امید 1

مانی شریفی 1

محمّدرضا اخوان انوری 1

ایمان دوست محمدی 1

خویشتن دار, سهیلا 1

Hossein Bazargani 1

مهدی یزدانی 1

احسان تیموری 1

H. Haleh 1

مینا ریاحی 1

Morteza Ghomi-Avili 1

لعیا الفت 1

غلامحسین اسدی 1

Ehsan Khanmohammadi 1

فرید غلامی حسن کیاده 1

شمس الدین حسینی 1

سیما مردانلو 1

M. Yazdi 1

مسعود کسائی 1

مسعود کسایی 1

Ehsan Yadegari 1

Hesamaddin Najmi 1

نسیبه جنتیان 1

مهدیه باقر 1

اشکان عیوق 1

احمد جعفر نژاد 1

الناز مرادی 1

Hossein Safari 1

Ramezani, Mehdi 1

بابک اسلانی 1

Esmaeel Moradi 1

وحید حیدرپور 1

عبدالرضا صدیق پور 1

mashayekhy, alinaghi 1

سیما مطلبی 1

بهروز دری نوکورانی 1

سبحان جویبار 1

Olfat, L. 1

عزت اله اصغری‌زاده 1

فتاحی, پرویز 1

حسینعلی نقیبی 1

پرهام عظیمی 1

mirab, peyman 1