حسین بازرگانی

دانشجوی دکتری مدیریت صنعتی، دانشکدة مدیریت ، دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - طراحی الگوی راهبردی - فرهنگی اقتصاد مقاومتی با ملاحظه اقتصادی - دفاعی مبتنی بر اندیشه‏‌های مقام معظم رهبری در ج.ا.ایران

در این پژوهش سعی شده است با توجه به شش مفهوم اقتصادی - فرهنگی: 1. اقتصاد دفاع 2. قرآن و سنت 3. اندیشه رهبران انقلاب اسلامی 4. اقتضائات زمانی اقتصاد ج.ا. ایران 5. دانش و تجارب داخلی و بین ‏المللی در مفاهیم عملیاتی اقتصاد 6. اقتضائات اقتصادی - دفاعی ج.ا.ایران پژوهش‏­های پراکنده حوزه اقتصاد مقاومتی با رویکرد اقتصادی - دفاعی را در 7 محور اصلی دسته‏­بندی و پس از تشریح هر یک، چارچوبی جامع از ارتباط ا...

[ 2 ] - Modeling the Network of Municipal Solid Waste Separation Factors using Fuzzy Cognitive Mapping: A Case Study in Tehran

Municipal solid waste management is a major challenge, especially in metropolises. This research focuses on a non-technical issue in municipal solid waste management named municipal solid waste separation at the source and seeks to find the best policy in terms of model results. Source separation for recycling has been recognized as a way to achieve sustainable municipal solid waste (MSW) manag...