عبدالکریم محمدی بالانی

کارشناس ارشد مدیریت صنعتی، دانشکدۀ مدیریت دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و رتبه‎بندی شرکت‎های حاضر در زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز تأثیر شایان توجهی بر محیط‌زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط‌زیست و مدیریت زنجیرۀ تأمین برای کنترل آثار زیست‌محیطی در چرخۀ عمر محصول به‎وسیلۀ تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرۀ تأمین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه‌بندی هفت شرکت از شرکت‌های موجود در ...

[ 2 ] - بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز)

این مطالعه به بررسی ارتباط میان عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت در فرآیندهای مدیریت دانش می‌پردازد. مدیریت دانش در کسب و کار یک عامل مهم و ضروری برای بقای سازمانی در محیط پرتلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی است. سازمان‌ها نیاز به یک رویکرد مدیریت کیفیت جامع دارند که دانش را به عنوان منبع بالقوه برای برتری رقابتی مطرح می‌کند‌. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز کشور...