ناهید امراللهی بیوکی

استادیار گروه مدیریت، دانشکدۀ روان‎شناسی و علوم تربیتی دانشگاه اردکان، اردکان، ایران

[ 1 ] - سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و رتبه‎بندی شرکت‎های حاضر در زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز تأثیر شایان توجهی بر محیط‌زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط‌زیست و مدیریت زنجیرۀ تأمین برای کنترل آثار زیست‌محیطی در چرخۀ عمر محصول به‎وسیلۀ تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرۀ تأمین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه‌بندی هفت شرکت از شرکت‌های موجود در ...