سنجش روابط میان عوامل تأثیرگذار بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و رتبه‎بندی شرکت‎های حاضر در زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: صنعت کاشی و سرامیک استان یزد)

نویسندگان

چکیده

مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز تأثیر شایان توجهی بر محیط‌زیست دارد که اساس آن بر یکپارچگی مدیریت محیط‌زیست و مدیریت زنجیرۀ تأمین برای کنترل آثار زیست‌محیطی در چرخۀ عمر محصول به‎وسیلۀ تسهیم اطلاعات و هماهنگی و همکاری تمام زنجیرۀ تأمین است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و سنجش روابط میان عوامل مؤثر بر پیاده‌سازی مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت کاشی و سرامیک استان یزد و رتبه‌بندی هفت شرکت از شرکت‌های موجود در یکی از زنجیره‌های تأمین موجود در این صنعت است که طبق توافق خبرگان، به‎عنوان شرکت‌های مهم و کلیدی آن زنجیرۀ تأمین انتخاب شدند. برای سنجش روابط میان عوامل، از روش دیمیتل فازی و برای رتبه‌بندی شرکت‌ها، از ادغام نتایج روش‌های ویکور فازی و مورا فازی استفاده شده است. عوامل مؤثر از طریق مرور جامع پژوهش‌های پیشین شناسایی شد و در نهایت خبرگان از طریق پاسخ به پرسشنامه، 14 عامل را انتخاب کردند. سپس با بهره‎مندی از خبرگان و تهیۀ ورودی‌های مورد نیاز روش‌های تصمیم‌گیری چندشاخصه، اهمیت عوامل و رتبه‌بندی شرکت‌ها مشخص شد.

برای دانلود باید عضویت طلایی داشته باشید

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید

منابع مشابه

نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ ‌تأمین با رویکرد فازی

مدیران زنجیرۀ‌ تأمین، فعالیت‌های بسیاری را برای دستیابی به اثربخشی مدیریت زنجیرۀ ‌تأمین انجام می‎دهند و برای این کار ابزارهای بسیاری را با نام توانمندساز به‎کار می‌گیرند. با وجود این‌، پیشینۀ موضوع روابط علّی میان توانمندسازهای زنجیرۀ تأمین، فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد آن، کم‌مایه است. از این ‌رو مطالعۀ حاضر به نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت‌های مدیریت زنجیرۀ تأمین، توانمندسازهای...

متن کامل

نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت های مدیریت زنجیرۀ تأمین، توانمندسازها و عملکرد زنجیرۀ تأمین با رویکرد فازی

مدیران زنجیرۀ تأمین، فعالیت های بسیاری را برای دستیابی به اثربخشی مدیریت زنجیرۀ تأمین انجام می‎دهند و برای این کار ابزارهای بسیاری را با نام توانمندساز به‎کار می گیرند. با وجود این ، پیشینۀ موضوع روابط علّی میان توانمندسازهای زنجیرۀ تأمین، فعالیت های مدیریت زنجیرۀ تأمین و عملکرد آن، کم مایه است. از این رو مطالعۀ حاضر به نگاشت ادراکی روابط علّی میان فعالیت های مدیریت زنجیرۀ تأمین، توانمندسازهای زن...

متن کامل

توسعۀ مدل مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز یانگ در شرکت سینره

سازمان‎ها برای رسیدن به پایداری و مزیت رقابتی پایدار، ناگزیرند به مسائل زیست‎محیطی سراسر زنجیرۀ تأمین خود توجه کنند. این امر با کم کردن هزینه‌ها، بهبود تصویر برند و مصون‎ماندن در برابر قوانین زیست‎محیطی دولتی، به حفظ و بهبود مزیت رقابتی سازمان‌ها منجر می‌شود. این پژوهش با هدف بررسی رابطۀ بین اقدامات مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز و کسب مزیت رقابتی در کسب‎وکارهای کوچک و متوسط در شرکت سینره اجرا شده است...

متن کامل

عوامل مؤثر بر مدیریت زنجیرۀ تأمین سبز در صنعت گردشگری مورد مطالعه: آژانس‏های مسافرتی شهر تهران

صنعت گردشگری به‌ عنوان یکی از ده صنعت برتر جهان در چرخه اقتصادی نقش به‏سزایی را ایفا می‌کند و یکی از بخش‌های مهم تولید درآمد و ارزآوری است. مدیریت زنجیره تأمین، که برای بیش از دو دهه در صنایع تولیدی به‌کار می‌رود و جای آن در صنعت گردشگری بسیار خالی به‌نظر می‌رسد، می‌تواند به عنوان ابزاری برای یکپارچه سازی ماهیت این صنعت به‌کار رود. از طرفی روند رو به رشد گسترش صنعت گردشگری و بروز نشانه‌هایی از ...

متن کامل

بررسی تأثیر همسویی راهبردهای زنجیرۀ تأمین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی بر عملکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین (مطالعۀ موردی: شرکت‏های تولیدی استان خوزستان)

پژوهش حاضر با هدف بررسی همسویی راهبردهای زنجیرۀ تأمین و راهبردهای سیستم اطلاعاتی و تأثیر همزمان این دو راهبرد بر عملکرد مدیریت زنجیرۀ تأمین در شرکت‏های تولیدی استان خوزستان، انجام شده است. جامعۀ آماری این پژوهش کاربردی را 1716 شرکت تولیدی استان خوزستان تشکیل می‎دهد. واحد آماری جامعه، مدیران خرید/ پشتیبانی آن شرکت‏هاست که 231 شرکت با استفاده از فرمول کوکران برای جوامع محدود، به‎عنوان نمونه انتخا...

متن کامل

مرور نظام‌مند بر ادبیات راهبرد زنجیرۀ تأمین

امروزه پژوهشگران و مدیران معتقدند که توجه به مدیریت زنجیرۀ تأمین می‌تواند موجب دستیابی به مزیت رقابتی پایدار شود. از دهۀ 1990 تاکنون در خصوص چیستی راهبرد مدیریت زنجیرۀ تأمین و نحوۀ شکل‌گیری و صورت‌بندی آن، پژوهش‌های مختلف و متنوعی انجام‌ شده است. از این‌ رو، پژوهش حاضر با هدف مطالعه و خلاصه‌سازی ادبیات پژوهش در حوزۀ راهبرد زنجیرۀ تأمین، شناسایی خلأهای پژوهشی و ارائۀ پیشنهاد برای به‌کارگیری این ...

متن کامل

ذخیره در منابع من

ذخیره در منابع من ذخیره شده در منابع من

{@ msg_add @}

  با ذخیره ی این منبع در منابع من، دسترسی به آن را برای استفاده های بعدی راحت تر خواهید کرد

دانلود متن کامل

برای دسترسی به متن کامل این مقاله و 10 میلیون مقاله دیگر ابتدا ثبت نام کنید

ثبت نام

اگر عضو سایت هستید لطفا وارد حساب کاربری خود شوید


عنوان ژورنال:

دوره 8  شماره 4

صفحات  555- 574

تاریخ انتشار 2017-02-19

با دنبال کردن یک ژورنال هنگامی که شماره جدید این ژورنال منتشر می شود به شما از طریق ایمیل اطلاع داده می شود.

copyright © 2015-2021