مهدی اجلی

دانشجوی دکتری تخصصی مدیریت صنعتی دانشگاه تهران، تهران، ایران

[ 1 ] - بررسی تأثیر عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت بر مدیریت دانش با تحلیل مسیر (مورد مطالعه: صنعت گاز)

این مطالعه به بررسی ارتباط میان عوامل مدیریت کیفیت جامع نرم و سخت در فرآیندهای مدیریت دانش می‌پردازد. مدیریت دانش در کسب و کار یک عامل مهم و ضروری برای بقای سازمانی در محیط پرتلاطم و غیرقابل‌پیش‌بینی امروزی است. سازمان‌ها نیاز به یک رویکرد مدیریت کیفیت جامع دارند که دانش را به عنوان منبع بالقوه برای برتری رقابتی مطرح می‌کند‌. بدین منظور پس از مرور گسترده ادبیات و مصاحبه با خبرگان صنعت گاز کشور...

[ 2 ] - سنجش رضایت‌مندی خدمت‌گیرندگان از کیفیت خدمات بنیاد شهید و امور ایثارگران استان گیلان با استفاده از مدل پاراسورامان

رضایت‌مندی احساس مطلوبیست که به افراد سازمان و خدمت‌گیرندگان سازمان در ‌اثر برآورده شدن نیازهایشان دست می‌دهد. هدف این پژوهش سنجش میزان رضایت خدمت‌گیرندگان از کیفیت خدمات دریافتی از بنیاد شهید‌ و ‌امور ایثارگران استان گیلان می‌باشد. روش تحقیق توصیفی با رویکرد پیمایشی بوده و جهت جمع‌آوری داده‌ها از ‌ابزار پرسشنامه استاندارد مبتنی بر روش پاراسورامان استفاده شده است. ‌روش نمونه‌گیری در این پژوهش، ...

[ 3 ] - اولویت‌بندی مؤلفه‌های مدیریت کیفیت زنجیره تأمین با استفاده از تکنیک‌های FAHP و FDEMATEL (مورد مطالعه: صنعت گاز)

پژوهشگران در سال‌های اخیر مفهومی را با عنوان "مدیریت کیفیت زنجیره تأمین[1]" معرفی و توسعه داده‌اند و از آن به‌عنوان آخرین مرحله در حرکت به‌سوی "مدیریت کیفیت فراگیر" نام می‌برند که به‌واسطه‌ی آن شرکت‌ها قادر خواهند بود با ادغام مؤثر و اثربخش مفاهیم دو فلسفه‌ی مدیریتی "مدیریت کیفیت جامع(TQM) " و "مدیریت زنجیره‌ی تأمین (SCM)" و ایجاد "هم‌افزایی"و  برخورداری همزمان از سه فاکتور رقابتی(کیفیت، قیمت، ...

[ 4 ] - اولویت‌بندی موانع اجرایی مدیریت کیفیت فراگیر در صنعت گاز با استفاده از رویکرد تحلیل نسبت ارزیابی وزن‌دهی تدریجی

مدیریت کیفیت فراگیر به تدریج به امری نهادینه تبدیل شده و بسیاری از مؤسسات و صنایع در محیط‌های فرهنگی، رقابتی و در حال تغییر توجه خود را به آن معطوف کردند. گرایش زیاد سازمان‌های ایرانی نیز در استقرار مدیریت کیفیت فراگیر(TQM[1]) موجب شده است که دانشگاهیان و محققان کشور نیز در سال‌های اخیر تحقیقات قابل‌توجهی در این زمینه انجام دهند. اما عدم توجه به موانع و چالش‌های اساسی موجود در بکارگیری موفقیت‌آ...

نویسندگان همکار