مهدی محمدی

استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلی سینا همدان

[ 1 ] - شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی

هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین موانع اثرگذار بر توسعه نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. پارادایم این تحقیق از نوع اکتشافی با رویکرد دو فازی اتصال داده‌ های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته‌ های فناوریی‏‏ های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (35 نفر) بوده ‏اند. که با استفاده از تکنیک نمونه ‌گیر  هدفمند، از 14 نفر مصاحبه به عمل آمد. جامعه آماری ب...

[ 2 ] - شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی

در دنیای رقابتی امروز، کشورها از روش‌‌های مختلفی برای اکتساب و جهش فن‌آوری استفاده می‌‌کنند. در حالی که هدف نهایی از اکتساب و انتقال فن‌آوری در کشورهای در حال صنعتی شدن، جذب و بومی‌‌سازی دانش فنی فن‌آوری است، به نظر می‌‌رسد، این مهم بعضی اوقات به دلیل وجود برخی موانع و عوامل، محقق نمی‌‌شود. اگرچه موانع موجود در مسیر بومی‌‌سازی فن‌آوری در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای رو به پیشرفت وجود داشته...

[ 3 ] - ارزیابی عملکرد مدیریت فناوری و نوآوری در دو مرحله توانمندسازها و نتایج با استفاده از تحلیل پوششی داده‌ها

ارزیابی عملکرد امری ضروری برای تصمیم‌گیری در سازمان‌ها است. مدیران سازمان‌ها برای کسب مزیت رقابتی، نیازمند اطلاعاتی از عملکرد سازمان هستند تا ضمن آگاهی از وضعیت سازمان، بتوانند برای بهبود آن تصمیم‌گیری نمایند. از اینرو اهمیت و ضرورت الگویی جهت ارائه بازخورد عملکرد سازمان و دستیابی به ابزاری برای تحقق این نیاز، روشن می‌گردد. با توجه به جایگاه مدیریت فناوری و نوآوری و اهمیت آن در بنگاه‌های تجاری ...

[ 4 ] - عوامل حیاتی موفقیت نوآوری در محصولات و سیستم های پیچیده (CoPS)؛ مطالعه موردی: پروژه بالگرد ملی سازمان صنایع هوایی

محصولات و سیستم‌های پیچیده (CoPS )، نقش مهم و روزافزونی در فعالیت‌های اقتصادی بنگاه‌ها، صنایع و کشورها ایفا می‌کنند. در دو دهه گذشته با تغییرات گسترده در بازار و تکنولوژی، کشورهای پیشرفته صنعتی به سمت تولید و نوآوری در CoPS متمایل شده‌اند. در حال حاضر در اولویت‌های پژوهش و فناوری کشور به طرح‌های کلان ملی همچون ساخت هواپیمای 150 نفره و ... اشاره شده است. این شرایط بیانگر لزوم بررسی ویژگی‌های اثر...

[ 5 ] - دسته‌بندی ابزارهای سیاست نوآوری تقاضامحور با استفاده از رویکرد فراترکیب

سیاست‌های نوآوری تقاضامحور حوزه مطالعاتی نسبتا جدیدی در رشته سیاست علم و فناوری است که محققان کمتر به آن پرداخته و به تازگی در حال گسترش است. سیاست نوآوری تقاضامحور مجموعه‌ای از اقدامات عمومی برای افزایش تقاضای نوآوری، بهبود شرایط ادراک نوآوری یا بهبود بیان تقاضا به منظور ترغیب و انتشار نوآوری می‌باشد. این مقاله با بهره‌گیری از روش فراترکیب به دنبال ارائه دسته‌بندی جدیدی از ابزارهای سیاستی معرف...

[ 6 ] - شناسایی، تحلیل و دسته بندی عوامل مؤثر بر شکل گیری شبکه های نوآوری در شرکت های دانش بنیان (مطالعه موردی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران)

امروزه با پیچیده‌تر شدن فناوری‌ها، شرکت‌ها دیگر قادر نیستند به تنهایی به توسعة محصولات و خدمات نوآورانه بپردازند. از این‌رو، همکاری میان آنها در جهت نوآوری در محصول و فناوری به امری مهم تبدیل شده است. در این راستا، شبکه‌<strong...

[ 7 ] - ارائه مدلی برای بازشدن نظام نوآوری بخش دفاعی ایران

سیر تکاملی ادبیات مدیریت نوآوری و نظام‌های نوآوری بخشی، نشان‌دهندة تغییر پارادایم حاکم بر فضای نوآوری از نوآوری بسته به نوآوری باز است. فضای حاکم بر نظام‌های نوآوری بخش دفاعی نیز ضرورت در پیش گرفتن رویکرد باز در تولید، توسعه و انتشار نوآوری‌های دفاعی را...

[ 8 ] - مفهوم سازی مدیریت فناوری مبتنی بر رویکرد تحلیل محتوا و خوشه سازی سازه های تعاریف

این مقاله بر مرور نظام‌مند تعریف‌های ارائه شده از سوی نویسندگان مختلف از مدیریت فناوری و مفاهیم پیرامون آن مانند هدف‌های مدیریت فناوری، فرآیندهای مدیریت فناوری و سایر موارد متمرکز است. مرور مبانی نظری نشان می‌دهد که یکپارچگی چندانی میان نویسندگان مختلف ...

[ 9 ] - ارائه مدلی برای انتخاب روش مناسب قیمت گذاری و ارزش گذاری فناوری (مطالعه موردی کاشی نانو آنتی باکتریال)

امروزه با ظهور کسب و کارهای فناورانه و شکل‌گیری اقتصاد دانش‌بنیان، تقاضا برای قیمت‌گذاری فناوری افزایش یافته است. تاکنون روش‌های زیادی برای قیمت‌گذاری فناوری معرفی شده‌اند، ولی همه آن</...

[ 10 ] - دسته بندی عوامل و معیارهای موثر در انتخاب روش مناسب انتقال فناوری

امروزه با پیشرفت علوم و پیچیده‌تر شدن فرآیندهای فناورانه، همکاری فناورانه بین سازمان ها از ویژگی‌های مهم استراتژی سازمان‌ها و سیاست‌های عمومی برای توسعه فناوری در سراسر جهان است. انتقال فناوری به عنوان مفهومی که سالهاست مورد توجه پژوهشگران و مدیران بنگاه‌ها و سازمان‌ها قرار گرفته، از جمله مهم‌ترین رویکردها به موضوع همکاری فناورانه بوده و هست. در همین راستا ، این پژوهش، پس از مطالعه ادبیات مربو...

[ 11 ] - بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانو فناورانه در بخش کشاورزی ایران

تحقیق حاضر با هدف بررسی استلزامات کارکردی نظام نوآوری نانوفناورانه در بخش کشاورزی ایران انجام گرفت. این تحقیق با استفاده از روش تحقیق آمیخته اکتشافی و رویکرد دوفازی اتصال داده‌های کیفی به کمی صورت پذیرفت. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته فناوری نانو وزارت جهاد کشاورزی بودند که بر اساس نمونه‌گیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر محققان فعال در بخش فناوری نان...

[ 12 ] - خوشه‌بندی و بررسی عملکرد الگوهای یادگیری در صنایع با سطح فناوری بالا و متوسط

باتوجه به اهمیت نوآوری، امروزه سازمان‌ها در تلاش اند با ارتقای آن به مزیت رقابتی و سهم بیشتر بازار دست پیدا کنند.در چنین شرایطی، افزایش قابلیت‌های یادگیری سازمان می‌تواند بهترین راه برای دستیابی به این موفقیت و همچنین بهره‌برداری از فرصت‌ها و انواع مختلف نوآوری باشد. بدین منظور شناسایی سبک‌های مختلف یادگیری و نوآوری کمک بسزایی در این امر دارد لذا در تحقیقات پیشین دو سبک نوآوری و یادگیری از طریق...

[ 13 ] - شناسایی ساز و کارهای بومی سازی فن‌آوری در ایران ـ رویکرد مطالعه چند موردی

در دنیای رقابتی امروز، کشورها از روش‌‌های مختلفی برای اکتساب و جهش فن‌آوری استفاده می‌‌کنند. در حالی که هدف نهایی از اکتساب و انتقال فن‌آوری در کشورهای در حال صنعتی شدن، جذب و بومی‌‌سازی دانش فنی فن‌آوری است، به نظر می‌‌رسد، این مهم بعضی اوقات به دلیل وجود برخی موانع و عوامل، محقق نمی‌‌شود. اگرچه موانع موجود در مسیر بومی‌‌سازی فن‌آوری در کشور ایران نیز مانند سایر کشورهای رو به پیشرفت وجود داشته...

[ 14 ] - ارائه مدل نظام نوآوری فناورانه در حوزه حاکمیت الکترونیک ایران

در سالهای اخیر و باگسترش فناوری اطلاعات و ارتباطات، تحقق حاکمیت الکترونیک از جانب حکومت ها ضرورتی اجتناب ناپذیر در راستای کاهش هزینه ها، افزایش بهره وری و رضایت آحاد مردم و درنهایت توسعه پایدار محسوب میگردد. علیرغم این امر، متاسفانه شواهد و گزارشات آماری نشان دهنده وضعیت نامناسب ایران در حوزه دولت الکترونیک و حاکمیت الکترونیک بوده و کشور ایران در زمینه شاخص های مرتبط دارای جایگاه مناسبی نمی باش...

[ 15 ] - Conceptual Modeling of the Internet of Things Implementation in Hospitals Supply Chain

Given the complexities of supply chain networks, the firms consider modern technologies as a potential factor to improve their supply chain performances. One of these technologies is the Internet of Things (IoT). Hence, the main purpose of this study has been to achieve the conceptual model of the IoT implementation in hospital supply chains. Considering the qualitative nature of the study, rel...

[ 16 ] - طبقه‌بندی ویژگی‌های حکمرانی از طریق شبکه‌های خط‌‌مشی با استفاده از روش فراترکیب

هدف: این مقاله با بهره‌گیری از روش فراترکیب، به‌دنبال ارائه دسته‌بندی جامعی از ویژگی‌های حکمرانی در مطالعات این حوزه است. روش: روش فراترکیب، انتخاب 468 مقاله و پژوهش مرتبط در سال‌های 1970 تا 2018 از نمایه استنادی Web of Science است که با به‌کارگیری این روش در نهایت 55 مقاله نهایی مبنای استخراج یافته‌ها قرار گرفتند. این پژوهش، کیفی بوده و در پارادایم تفسیرگرایی با هدف اکتشاف ویژگی‌های حکمرانی از...

[ 17 ] - بررسی تکامل تاریخی سیاست‌گذاری نوآوری در ایران با رویکرد حکمرانی شبکه ای

حکمرانی سیاست STI گستره‌ی وسیعی از فعالیت‌های مرتبط با تعاملات پیچیده‌ی نقش‌آفرینان مختلف بمنظور ایجاد تفاهم میان منافع متضاد را در بر می گیرد. از آن جایی که مفهوم نوآوری ماهیتی افقی وبینِ بخشی دارد و به عنوان نتیجه تعاملات پیچیده و تکامل نقش‌آفرینان، نهادها و ارتباطات آن‌ها شناخته می‌شود و به علت گسترش محدوده‌ی آن از علم‌وفناوری به سایر حوزه‌های سیاستی مانند آموزش، بهداشت، کشاورزی و صنعت، مطالع...

[ 18 ] - چارچوب مفهومی شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه شهر تهران

موضوع این مقاله، ارائه چارچوب مفهومی برای تبیین نحوه شکل‌گیری زیست‌بوم‌های کارآفرینی دانشگاه پایه در تهران و شاخصها و زیرشاخص‌های مربوط به آن بوده و روش پژوهش کیفی است. این تحقیق در بازه زمانی سال‌های 1397 و 1398 انجام شده و قلمرو مکانی آن دانشگاه‌های شهر تهران بوده است. چارچوب مفهومی توسعه داده شده در این تحقیق شامل یک ماتریس سه‌درچهار است که محور افقی آن جایگاه زیست‌بوم‌ در چرخه عمر (مشتمل بر...