حسین میرشجاعیان حسینی

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران و پژوهشگر در دانشگاه هیروشیما،دانشجوی دکترای علوم اقتصادی

[ 1 ] - بررسی منحنی فضایی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق)

منحنی زیست محیطی کوزنتس یکی از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم در حوزة اقتصاد محیط زیست است‌که در خلال بیست سال گذشته در ابعاد مختلف توسعه یافته است. یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعة رابطة میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیست محیطی است‌که به نام خودهمبستگی فضایی پدیده‌های زیست محیطی شناخته می‌شود. ایدة منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس کاملا شبیه منحنی زیست محیطی کوزنتس اس...

[ 2 ] - مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

بنزین از کلیدی‌ترین فرآورده‌های انرژی در حمل‌ونقل مسافر در ایران به‌شمار می‌رود. مصرف روزافزون بنزین و نیاز به سیاستگذاری‌های صحیح در راستای مدیریت تقاضای بنزین، شناخت ساختار تقاضای فرآوردة بنزین را به اولویت بسیاری از برنامه‌های تحقیقاتی در ایران بدل ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این میان، درنظرگرفتن نااطمینانی‌های ناشی از شکست‌های ساختاری اقتصادی، تغییر در سیاستگذاری‌ها، نبودن ...

[ 3 ] - شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل‌های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل‌های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته‌اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن...

[ 4 ] - تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

این مقاله تلاش می کند تا با شناخت الگوی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی منطقه ای، به بررسی کمی متغیرهای اقتصادی و سیاسی موثر بر شیوه تخصیص بودجه های جاری، عمرانی و کل استانی در ایران بپردازد. از این رو، اثرگذاری دو دسته متغیرهای برنامه ای و تاکتیکی در قالب مدل های داده های تلفیقی و در دوره زمانی 1379‐1386 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که رفتار بودجه ریزی استانی در ایران کارایی محور و نه برابری محور ...

[ 5 ] - The Inflationary Impact of Energy Subsidy Reform in Iran

Iran has suffered ever-increasing domestic energy consumption, mostly because of its long-standing price control policy. To decelerate this trend, Iran began a reform on its energy subsidy system in December 2010. This paper examines the inflationary impact of the energy subsidy reform on different Iranian non-energy sectors and urban and rural households by making an updated input–output...

[ 6 ] - تأثیر شاخص‌های فضای کسب و کار بر جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم (با رویکرد پانل مؤلفه‌ای PLS-Panel)

       در ایـران کمبـود مالیات‌ها و پایین بودن سهم آنها در بودجۀ کشور از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه­رو است. همچنین، با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین، ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش PLS، و پانل دیتا در فضای نرم افزارهای XLSTAT و ...