رسولی, محمد

دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران

[ 1 ] - تأثیر شاخص‌های فضای کسب و کار بر جذب مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم (با رویکرد پانل مؤلفه‌ای PLS-Panel)

       در ایـران کمبـود مالیات‌ها و پایین بودن سهم آنها در بودجۀ کشور از مهم‌ترین مشکلاتی است که دولت با آن روبه­رو است. همچنین، با توجه به شواهد موجود، حجم این پدیده در کشور رو به گسترش است. بنابراین، ضروری است که شاخص فضای کسب و کار به عنوان یکی از مهم‌ترین عوامل بر جذب مالیاتی به صورت دقیق‌تری مورد بررسی قرار گیرد. بر این اساس با استفاده از روش PLS، و پانل دیتا در فضای نرم افزارهای XLSTAT و ...

[ 2 ] - پیش‌بینی نحوه اثرگذاری سیاست‫های پولی و مالی بر نرخ بیکاری در اقتصاد ایران

آنچه از ادبیات سیاست‫های مالی، پولی قابل برداشت است؛ رفتارهای دو گانه این سیاست‫ها بر پویایی بازار نیروی کار می‌باشد. به عبارتی پیامد مشخصی در صورت اجرای این سیاست‫ها در بازار نیروی کار قابل تصور نیست. در نتیجه با استفاده از مدل‌های پویا مبتنی بر بیزین (TVP-DMA و TVP-FAVAR)، سعی در تعیین نحوه اثرگذاری این سیاست‫ها بر متغیر نرخ بیکاری در طی زمان خواهیم نمود. بازه زمانی داده‌های فصلی بازه سال‫های...