ماجد, وحید

دانشگاه تهران

[ 1 ] - تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه ی عمر در ایران

Life insurance as an investment and assurance tool provides a great source of investment financing in different economies. Despite life insurance development in advanced countries and in many developing economies, it could not get its appropriate share in Iranian family’s basket. This paper investigates factors that affect life insurance demand in Iran. So, random sampling used to get require...

[ 2 ] - تحلیل عوامل اقتصادی، اجتماعی و روانشناختی مؤثر بر تقاضای بیمه ی عمر در ایران

  بیمه­ی عمر به عنوان ابزاری برای سرمایه­گذاری و همچنین، به منظور غلبه بر مشکلات ناشی از مرگ سرپرست خانواده و پیری و کهولت است. در بسیاری از کشورها با بیمه­های عمر، منبع مالی عظیمی درکل جامعه از حق بیمه­های گرفته شده به­دست می­آید که می­توان برای توسعه­ی خود صنعت بیمه و یا دیگر بخش­ها و خدمات­رسانی بیشتر استفاده کرد. با وجود پیشرفت همه جانبه­ی این بیمه در کشورهای توسعه یافته و حتی بسیاری از کشو...

[ 3 ] - برگشت ناپذیری در تخصیص منابع زیست‌محیطی: کاربرد الگوی کروتیلا- فیشر در تخصیص بهینه‌ی آب رودخانه‌ی زرینه‌رود

توسعه‌ی منابع آبی و انتقال آب از حوضه‌های آبریز به مناطق دیگر جهت مصارف شهری، تجاری و صنعتی و عدم توجه به حقوق آبی اکوسیستم‌های طبیعی به‌ویژه در مناطق پایین دست، سبب صدمات جبران‌ناپذیر و برگشت‌ناپذیری به اکوسیستم طبیعی در دوره‌های جاری و آتی می‌شود و رفاه نسل‌های حال و آتی را کاهش می‌دهد، به‌ویژه این‌که اگر منافع حاصل از حفاظت و صیانت از این منابع فزاینده در نظر گرفته شود، زیان‌های رفاهی قابل م...

[ 4 ] - انتخاب نامساعد و امکان استقرار قراردادهای سازگار اطلاعاتی «شواهدی از بازار بیمة تصادفات اتومبیل ایران»

وجود اطلاعات نامتقارن موجب بروز پدیدة انتخاب نامساعد در بازارها می‎شود. به‎همین دلیل، تدوین و به‎کارگیری نظریة «جایگزین انتخاب نامساعد» برای اجتناب از بروز این پدیده در بازارها به‎ویژه در بازار بیمه در طول دهة پیش گسترش چشمگیری داشته‌ است. بر اساس این نظریه، با توجه به‎مکانیزم علامت‌دهی بازار بیمه، می‎توان به طبقه‌بندی متقاضیان بیمه (مشتریان) پرداخت و از بروز آثار جانبی انتخاب نامساعد، به‎ویژه ...

[ 5 ] - ارزیابی ترجیحات گردشگران برای بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا با استفاده از روش آزمون انتخاب (مطالعۀ موردی: ذخیره‌گاه زیست‌کرۀ حرا)

هدف از این مطالعه، برآورد ارزش اقتصادی ناشی از بهبود وضعیت محیط زیستی جنگل‌های حرا قشم با استفاده از روش آزمون انتخاب است. بهبود وضعیت محیط ‌زیستی جنگل‌ها در قالب سه ویژگی مرتبط تعریف و از پاسخ‌دهندگان در خصوص میزان تمایل به پرداختشان برای سناریوهای فرضی حفاظت و بهبود جنگل‌ها سؤال شد. داده‌های به‌دست‌آمده با استفاده از مدل لوجیت شرطی تحلیل شد. نتایج تحلیل نشان داد حدود 78 درصد پاسخ‌دهندگان حامی...

[ 6 ] - The Inflationary Impact of Energy Subsidy Reform in Iran

Iran has suffered ever-increasing domestic energy consumption, mostly because of its long-standing price control policy. To decelerate this trend, Iran began a reform on its energy subsidy system in December 2010. This paper examines the inflationary impact of the energy subsidy reform on different Iranian non-energy sectors and urban and rural households by making an updated input–output...

[ 7 ] - 05 Impact of Productivity and Institutional Quality on Environmental Quality (Evidences from Developing Economies)

Examination of the environmental pollution and the factors influencing it by considering the specific characteristics of each country for acheivment to growth and sustainable development and reduse of emission is very important. this study, investigate the effect of productivity and institutional quality on the quality of the environment by using the panel data analysis for 16 developing countr...