حامد شکوری گنجوی

دانشیار گروه مهندسی صنایع دانشکدة فنی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

[ 1 ] - مقایسه عملکرد روش های رگرسیون آماری و فازی در تخمین تابع تقاضای بنزین (مطالعۀ موردی در ایران)

بنزین از کلیدی‌ترین فرآورده‌های انرژی در حمل‌ونقل مسافر در ایران به‌شمار می‌رود. مصرف روزافزون بنزین و نیاز به سیاستگذاری‌های صحیح در راستای مدیریت تقاضای بنزین، شناخت ساختار تقاضای فرآوردة بنزین را به اولویت بسیاری از برنامه‌های تحقیقاتی در ایران بدل ساخته است. یکی از مهم‌ترین چالش‌های موجود در این میان، درنظرگرفتن نااطمینانی‌های ناشی از شکست‌های ساختاری اقتصادی، تغییر در سیاستگذاری‌ها، نبودن ...

[ 2 ] - A Mushy State Simulated Annealing

It is a long time that the Simulated Annealing (SA) procedure is introduced as a model-free optimization for solving NP-hard problems. Improvements from the standard SA in the recent decade mostly concentrate on combining its original algorithm with some heuristic methods. These modifications are rarely happened to the initial condition selection methods from which the annealing schedules start...

[ 3 ] - کاهش شدت انرژی در بیمارستان پس از پیاده‌سازی سیستم مدیریت انرژی با در نظر گرفتن ترجیحات فازی مصرف‌کننده

مراکزی که خدمات عمومی ارائه می‌‌کنند، مانند بیمارستان‌‌های دولتی، ازجمله مصرف‌‌کنندگان بزرگ انرژی الکتریکی هستند که لازم است مصرف انرژی آن‌ها مدیریت شود. در این پژوهش با در نظر گرفتن ترجیحات مصرف‌‌کننده و تعرفه قیمت انرژی الکتریکی، یک مدل برنامه‌‌ریزی ریاضی برای بهینه‌‌سازی مصرف‌ انرژی برق بیمارستان‌‌ها ارائه شده است. در یک مطالعه موردی، فهرستی از دستگاه‌‌های مورداستفاده توسط یک مصرف‌‌کننده نمو...

[ 4 ] - تعیین نقطه مرجع برای شاخصهای کنترلی در واحدهای دانشگاهی با تخمین چگالی توزیع امکان؛ مطالعه موردی: عملکرد شوراهای انضباطی

ناهماهنگی در عملکرد واحدهای مشابه دانشگاهی در اثرگذاری کامل آنها تأثیر منفی دارد. برای بررسی و اظهارنظر یا اعمال نظر در باره هماهنگیهای لازم از سوی نظارت عالی، مقایسه نتایج عملکرد این واحدها ضروری است. در واقع، نظارت و کنترل از لوازم ضروری مدیریتی است که در پی اندازه گیری و ارزیابی در همه سیستم هاست. در آموزش عالی نیز، به ویژه در راستای کوچک سازی دولت و کاهش مسئولیتهای اجرایی مستقیم آن، فرایند ...