فرهاد رهبر

دانشیار دانشکدة اقتصاد دانشگاه تهران

[ 1 ] - بررسی خودهمبستگی فضایی انتشار گاز دی‌اکسیدکربن از طریق سرریز فضایی حکمرانی خوب در کشورهای منطقة منا

خودهمبستگی فضایی پدیده‌ای شناخته شده در مطالعات زیست محیطی است که مفهوم آن بر اساس ارتباط فضایی ویژگی‌های زیست محیطی واحد‌های مختلف جغرافیایی شکل می‌گیرد. برای توجیه و تفسیر پدیده خودهمبستگی فضایی پدیده‌های زیست محیطی، سازوکار‌های متعددی پیشنهاد شده است. مقاله حاضر تلاش می‌کند تا سازوکاری جدید به سازوکار‌های فوق اضافه کند که در آن خودهمبستگی فضایی پدیده‌های زیست محیطی از طریق سرریز فضایی حکمران...

[ 2 ] - بررسی منحنی فضایی زیست‌محیطی کوزنتس در کشورهای آسیایی (مطالعة موردی: گاز دی‌اکسیدکربن و ذرات معلق)

منحنی زیست محیطی کوزنتس یکی از شناخته‌شده‌ترین مفاهیم در حوزة اقتصاد محیط زیست است‌که در خلال بیست سال گذشته در ابعاد مختلف توسعه یافته است. یکی از پیشرفت‌های جدید در مطالعة رابطة میان رشد اقتصادی و کیفیت زیست محیطی، توجه به ماهیت فضایی پدیده‌های زیست محیطی است‌که به نام خودهمبستگی فضایی پدیده‌های زیست محیطی شناخته می‌شود. ایدة منحنی فضایی زیست محیطی کوزنتس کاملا شبیه منحنی زیست محیطی کوزنتس اس...

[ 3 ] - تحلیل گفتمانی امر اخلاقی در سیاستگذاری حکومت الکترونیکی ایران

اخلاق از آغاز یکی از پایه‌ای‎ترین موضوعات فلسفه بوده و در شناخت آدمی و جهان همواره نقشی بنیادین داشته است. در روزگار نو که با چیرگی فناوری بر همة حوزه‎های زندگی انسان‎ها همراه است نیز پرسش از اخلاق ناگزیر است. اخلاق نیز مانند هر پدیدة انسانی دیگری در زبان رد خود را به‌جا می‎گذارد و در فهم آن بایستی به جنبه‎های زبانی هم پرداخت. نوشتار پیش‌رو در پی بررسی انتقادی اخلاق در قلمرو حکومت الکترونیکی اس...

[ 4 ] - شناسایی عوامل مؤثر بر فعالیت شرکت‌های کوچک و متوسط مبتنی بر فناوری در حوزه خدمات معلولین (مطالعه موردی: مدیریت شهری تهران)

یکی از مهم‌ترین سیاست‌‌گذاری‌های حمایت‌کننده از معلولین، که در قوانین و مقررات مصوب برای این افراد، مورد تاکید قرار گرفته است؛ دسترسی معلولین به فضاهای مختلف شهری می‌باشد. با این وجود، در کشور ما، مدیریت فضاهای شهری برای افراد دارای معلولیت، از سرعت کمی برخوردار بوده است. با توجه به نقش کارافرینی در سرعت بخشیدن به مدیریت شهری در حوزه خدمات معلولین از یک سو و تاثیر فناوری در زندگی این افراد از س...

[ 5 ] - شناخت روابط علّی میان مؤلفه‌های حکمرانی خوب درکشورهای در مخاطره نفرین منابع طبیعی

ساکس و وارنر[1] (1995) با ارائه نظریه «نفرین منابع طبیعی» این ایده را مطرح کردند که کشورهای دارای منابع طبیعی غنی از رشد کمتری نسبت به کشورهای صاحب منابع کم برخوردارند. الگوهای متفاوتی از جمله تفاسیر مبتنی بر مدل‌های بیماری هلندی، الگوهای رانت جویانه، مدل‌های حمایت و تفاسیر نهادی برای توجیه و یا توضیح پدیده نفرین منابع طبیعی طراحی گشته‌اند. آنچه امروزه به عنوان یک اجماع مورد پذیرش قرار گرفته آن...

[ 6 ] - نقش اقتدار و مرجعیت علمی در امنیت و منافع ملی با نگاه به اصول و آرمان‌های انقلاب اسلامی

در اندیشه اسلامی برتری و سرآمدی و برخورداری از علو، به‌مثابه حق و تکلیف مسلمانان بیان‌شده است. هدف اصلی از روند حرکت علمی کشور نیز طبق فرموده رهبر معظم انقلاب، تبدیل ایران به مرجع علمی و فناوری جهان عنوان گردیده است. محقق در این تحقیق که از نوع توصیفی ـ پیمایشی بوده، سعی کرده است تا با روش ترکیبی مطالعات کتابخانه‌ای و میدانی، رابطه بین اقتدار و مرجعیت علمی و فناوری در جهان را با تأمین امنیت ملی...

[ 7 ] - تأثیر رانت منابع طبیعی بر روی توسعه کارآفرینی (مطالعه موردی کشورهای منتخب جهان)

کارآفرینی یکی از مهم‌ترین راهبردهای مدیریتی هم در سطح خرد بنگاه­ها و هم در سطح کلان اقتصادی محسوب می­شود. ساختار نهادی ناسالم و عدم­پویایی بخش خصوصی از موانع مهم در مسیر توسعه کارآفرینی محسوب می‌شود. در این میان وجود انواع رانت­ منابع طبیعی تأثیر عمیقی بر ساختار نهادی، حجم بخش دولتی، محدودیت‌های مکانیسم بازار و آزادی عمل فعالان اقتصادی می­گذارد. لذا با توجه به‌ضرورت بررسی این موضوع، مطالعه حاضر...

[ 8 ] - بررسی آثار سیاست‎های مالی بر رشد اقتصادی و فقر طی دوره‎ی 1386-1363

با توجه به اهمیت سیاست‎های مالی دولت (مخارج دولت و درآمد‎های مالیاتی دولت) در اثر‎گذاری در اقتصاد و هم‎چنین تأثیر‎گذاری آن بر سطح رفاه مردم، در این مقاله به بررسی اثرات سیاست‎های مالی بر روی فقر در طی دوره‎ی 1386-1363 در ایران ‎پرداخته می‎شود. در این مقاله با در نظر گرفتن این نکته که تغییرات در فقر را می‎توان به تغییرات درنرخ رشد اقتصادی و تغییرات در تویع درآمد، تجزیه کرد؛ در ابتدا با استفاده ...

[ 9 ] - تحلیل کمی الگوی اقتصاد سیاسی تخصیص بودجه های استانی در ایران

این مقاله تلاش می کند تا با شناخت الگوی اقتصاد سیاسی بودجه ریزی منطقه ای، به بررسی کمی متغیرهای اقتصادی و سیاسی موثر بر شیوه تخصیص بودجه های جاری، عمرانی و کل استانی در ایران بپردازد. از این رو، اثرگذاری دو دسته متغیرهای برنامه ای و تاکتیکی در قالب مدل های داده های تلفیقی و در دوره زمانی 1379‐1386 بررسی می شود. نتایج نشان می دهند که رفتار بودجه ریزی استانی در ایران کارایی محور و نه برابری محور ...

[ 10 ] - طراحی مدل نوین خط مشی گذاری نظارت بر تجارت فرامرزی با استفاده از نظریه داده بنیاد

هدف : هدف اصلی این پژوهش طراحی مدل نوین خط‌مشی‌گذاری برای نظارت بر تجارت فرامرزی می باشد.روش: در این تحقیق از روش ﭘﮋوﻫﺶﻛﻴﻔﻲ مبتنی بر رویکرد ﻧﻈﺮﻳﺔ دادهﺑﻨﻴﺎد استفاده گردیده است.کدگذاری‌ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی و از طریق مصاحبه عمیق با خبرگان این حوزه صورت پذیرفته است. در اﻳﻦ پژوهش ﺟﺎﻣﻌﺔ آماری صاحب نظران حوزه نظارت بر تجارت فرامرزی ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺪﻳﺮان، ﻣﺘﺨﺼﺼان وﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن...

[ 11 ] - شناسایی و تحلیل کلان‌روندهای مؤثر بر بهای نفت خام با رویکرد آینده‌نگاری

یکی از مهم‌ترین گام‌های آینده‌نگاری، شناسایی و تحلیل روندهای مؤثر بر آن است که در این مقاله به‌طور موردی، بهای نفت خام موردمطالعه قرار گرفته است. بر این اساس هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی کلان‌روندهای مؤثر بر آینده‌ی بهای نفت خام در افق 1410 ش. است. بنابراین پس از انجام مطالعات کتابخانه­ای و بررسی اسناد و منابع معتبر و مصاحبه با خبرگان، فهرستی از روندهای کلیدی مؤثر بر آینده‌ بهای نفت خام به دست ...

[ 12 ] - سناریونویسی بهای نفت خام بر اساس شناسایی عوامل کلیدی و تجزیه و تحلیل فعل و انفعالات بازیگران

مقاله حاضر می‌کوشد با شناسایی عوامل کلیدی مؤثر در مقیاس جهانی، زمینه تهیه سناریوهای ممکن و محتمل در سال‌های آینده برای بهای نفت خام تا افق 1410 را فراهم آورد. داده‌های این مقاله شامل 68 عامل است که با روش ترکیبی مصاحبه با نخبگان و روش دلفی به­دست آمده است و طی دو مرحله عوامل اصلی مشخص، پالایش یا ترکیب شده‌اند. در نهایت نیز 40 عامل و روند اصلی مشخص و از طریق پرسشنامه‌هایی، تأثیرات متقابل آن‌ها ج...

[ 13 ] - اقتصاد رفتاری و سیاستگذاری عمومی

Mainstream economics is based on some assumptions and axioms which enable its theories and models to analyze the surrounding events in the simplest possible form. However, analyzing these assumptions and axioms demonstrates that many of them and their suggested models are baseless in the real world or in terms of the experimental studies. It has made the mainstream economics approach very ...

[ 14 ] - اقتصاددانان رفتاری و نظریه‌های آن‌ها

Today, in the eyes of most inside or outside economic observers, economics apparently equals to the elements of neo-classical economics in short, methods and solutions of neo-classical economies define the principles of economics. However, in spite of such dominance and notwithstanding all evident accomplishments of neo-classical economics, it has always been subject to myriads of critique and...