محمد باقر منهاج

استاد، مهندسی برق، دانشگاه صنعتی امیر کبیر، ایران

[ 1 ] - طراحی مدل رگرسیون خطی فازی به‌منظور پیش‌بینی انرژی بخش حمل‌و‌نقل مطالعة موردی در ایران

   در این مقاله، با استفاده از رگرسیون خطی فازی(FLR) و با در نظر گرفتن شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی و حمل‌و‌نقل، تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل کشور طی سال‌های 1385 تا 1400 پیش‌بینی شده است. برای بررسی تأثیر شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی در تقاضای انرژی بخش حمل‌و‌نقل، از داده‌های مربوط به تولید ناخالص داخلی، جمعیت و تعداد خودرو طی سال‌های 1372 تا 1384 استفاده شده است. در این تحقیق، مقدار انرژی بخش حمل‌و...

[ 2 ] - ارائه‌ی روشی برای به دست آوردن توابع تولید در تولیدات دانشی(مطالعه‌ی موردی) (یادداشت فنی)

یکی از چالش‌های مدیریت تولید دانش، ناملموس بودن فرایند تولید و مشخص نبودن رابطه‌ی بین ورودی ها و خروجی ها است. در این تحقیق، سعی در ارائه‌ی روشی برای بیان رابطه‌ی ورودی‌ها و خروجی‌ها در تولید دانش کرده‌ایم. بدین منظور ابتدا شاخص‌های مطلوبیت محصول دانشی و عوامل تولید دانش را شناسایی و با روش AHP، وزن عوامل تولید را در رابطه با هر یک از شاخص‌های مطلوبیت محاسبه و توابع تولید را بر اساس این وزن‌ه...