رضا علیمردانی

عضو هیئت عملی، گروه مهندسی ماشین های کشاورزی

[ 1 ] - مقایسه عملکرد دستگاه جوجه کشی مجهز به سامانه هیبریدی خورشیدی مبتنی بر کنترلر فازی با نمونه تجاری مرسوم

اولین مرحله در پرورش مرغ، تولید جوجه است که با توجه به رشد جمعیت به دستگاه جوجه‌کشی با عملکرد بالا نیاز است. در این پژوهش دو نمونه دستگاه جوجه‌کشی،یکی به سامانه هیبریدی با کنترلر فازی(HIFC) مجهز شد و نمونه دیگر بدون تغییر در ساختار بصورت ON/OFF  با هم مقایسه شدند. بر اساس نتایج راندمان جوجه‌آوری در سامانه HIFC %13/92 و در سامانه ON/OFF برابر %16/78 بود. سامانه HFIC عملکرد بهتری در کنترل یکنواخت...

[ 2 ] - تکنیک تصویر برداری ابرطیفی

امروزه تقاضا برای محصولات با کیفیت بالا افزایش یافته و استانداردهای سختگیرانه‌ای برای سلامت آنها وضع می شود. لذا برای ارتقاء صادرات انواع محصولات کشاورزی، استفاده از فن آوری های پیشرفته پس از برداشت، برای تعیین سریع تر، موثرتر و دقیق تر کیفیت و سلامت محصولات ضروری می باشد. در این تحقیق، روش تصویربرداری ابرطیفی در محدوده 400 تا 1000 نانومتر، برای تشخیص سیب های آفت زده توسط کرم سیب، بکار برده شده...

[ 3 ] - به کارگیری نرم‌افزار تصمیم‌یار جهت بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن و تاثیر کاربرد آن بر مصرف انرژی عملیات شخم

هدف این مطالعه تعیین میزان صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن در عملیات شخم شالیزارها و بررسی تاثیر به کارگیری نرم‌افزار تصمیم‌یار بر میزان مصرف انرژی عملیات بود. با نرم‌افزار تصمیم‌یار مورد مطالعه، تراکتور و گاوآهن متناسب با توجه به پارامترهای متداخل و موثر برای عملیات شخم هر مزرعه انتخاب‌ و میزان مصرف انرژی در آن تعیین شد. این نرم‌افزار جهت بررسی صحت تطابق سامانه تراکتور-گاوآهن در اجرای عملیات ش...

[ 4 ] - پیش بینی پسماند تولیدی شهر تهران با استفاده از سامانه استنتاج تطبیقی فازی-عصبی و شبکه‌های عصبی مصنوعی

پیش بینی کمیت تولید، نقش به سزایی در بهینه سازی و برنامه ریزی سامانه­ مدیریت پسماند­های جامد شهری دارد، اما به علت دینامیک بودن سامانه های مدیریت پسماند، پیچیدگی روابط بین متغیر ورودی و خروجی، در دسترس نبودن و یا ناکافی بودن اطلاعات و همچنین تاثیر عوامل متغیر و غیرقابل کنترل همواره کار مشکلی بوده است. امروزه استفاده از سامانه های هوشمند به عنوان راهکاری نوین در تحلیل مسائل زیست محیطی، گسترش یاف...

[ 5 ] - طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه¬ی سمپاشی نرخ-متغیر (VRA) بر مبنای نقشه¬ی خاک برای یک سمپاش بوم دار تراکتوری

به کارگیری مدیریت موضعی محصولات زراعی (SSCM) در اعمال نهاده‌ها به صورت نرخ-متغیر (VRA) رهیافتی مفید به منظور بهینه سازی مصرف نهاده‌های زراعی و حفظ محیط زیست است. بر این اساس در این پژوهش طراحی، ساخت و ارزیابی یک سامانه­ی سمپاشی نرخ-متغیر بر مبنای نقشه خاک مورد توجه قرار گرفت. در ابتدا یک نمونه سامانه­ی اعمال علف­کش با استفاده از رهیافت تزریق مستقیم (DI) طراحی و ساخته شد. این سامانه بر اساس تعیی...

[ 6 ] - امکان‌سنجی استفاده از روش خازنی در تشخیص رسیدگی موز

درجه‌بندی محصولات کشاورزی همواره موضوع تحقیق دانشمندان بوده است. یکی از زمینه‌های مورد مطالعه درجه‌بندی میوه براساس میزان رسیدگی آن است. روش‌های مختلفی برای تشخیص میزان رسیدگی میوه به کار گرفته شده است که بعضی از این روش‌ها مخرب و برخی دیگر غیر مخرب هستند. در این تحقیق از روش غیرمخرب خازنی برای تشخیص میزان رسیدگی میوه‌ی موز استفاده شده است. رابطه میزان رسیدگی با ثابت دی‌الکتریک میوه در بسامد یک...

[ 7 ] - طراحی و ساخت دستگاه اندازه‌گیری ضریب اصطکاک محصولات کشاورزی

محصولات کشاورزی و مواد غذایی در طی مراحل برداشت، حمل ونقل، فرآوری و ذخیره سازی، بر سطح اجزای ماشین‌ها‌ و یا ساختار اجزای ذخیره سازی، نیروهای اصطکاکی اعمال می‌کنند. دانستن مقدار این نیروهای اصطکاکی در طراحی تجهیزات و فرآیندها حائز اهمیت است. اندازه‌گیری ضرایب اصطکاک محصولات کشاورزی عموماً با وسایل ساده‌ای صورت می‌گیرد که دقت اندازه‌گیری در آنها پایین بوده و خطای آزمایش به میزان قابل ملاحظه‌ای بال...

[ 8 ] - ارزیابی و مقایسه عملکرد مزرعه ای دو سامانه کنترل کشش خودکار برای تراکتور مسی فرگوسن مدل 399

در این پژوهش عملکرد دو سامانه کنترل کشش مکانیکی و الکترونیکی خودکار در تراکتور مسی فرگوسن مدل 399 در شرایط مزرعه‌ای ارزیابی و مقایسه شد. تاثیر دو نوع سامانه کنترل (سامانه کنترل مکانیکی موجود بر روی تراکتور و سامانه کنترل الکترونیکی) در چهار سرعت پیشروی و سه مقدار کشش تنظیمی بر درصد لغزش، مصرف سوخت، نیروی فشاری در ساق وسط و عمق کار در حین شخم با گاوآهن برگردان دار سوار سه خیش با به کارگیری آزمای...

[ 10 ] - تعیین ضرایب معادله مقاومت کشش ویژه گاوآهن های برگرداندار، بشقابی و قلمی

مقاومت کششی برای سه نوع ادوات خاک ورزی اولیه با استفاده از یک لودسل کششی با ظرفیت20 کیلو نیوتن در خاک لومی رسی منطقه کرج اندازه گیری شد. ادوات شامل گاوآهن‌های برگردان دار، بشقابی و قلمی هر کدام با یک عامل خاک ورز بود. برای اندازه گیری سرعت پیشروی تراکتور، از یک حسگر سرعت از نوع نوری استفاده شد. در این تحقیق اثرات سرعت پیشروی و عمق شخم بر مقاومت کششی این گاوآهن ها ارزیابی شد و به منظور تدوین معا...

[ 11 ] - ساخت و ارزیابی آزمایشگاهی مکانیزم کاهنده نوفه سکوی توزین با استفاده از مبدل نیروی جرم آزاد در سامانه سنجش عملکرد نیشکر

موضوع تحقیق حاضر توسعه روشی برای سامانه‌‌های سنجش عملکرد نیشکر مبتنی بر وزن به منظور کاهش نوفه حاصل از اثر ارتعاشات و تکان‌های ماشین حین حرکت در مزرعه است. این روش بر همانند سازی ارتعاشی سامانه معادل جرم و فنر سکوی توزین با یک مبدل نیروی اضافه مجهز به وزنه آزاد استوار است. یکسان سازی بسامد طبیعی و فاز ارتعاش این دو سامانه با محاسبه وزنه آزاد و در نهایت تصحیح سیگنال‌های سکو با تفاضل مضربی از سیگ...

[ 12 ] - تعیین شاخص های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون با استفاده از روش منطق فازی و الگوریتم ژنتیک

عوامل اجتماعی، اقتصادی و فنی علاوه بر عوامل محیطی، خاک، آب و هوا در عملکرد محصول و موفقیت در کشت آن مؤثر می باشند. اهداف این تحقیق، ارائه دو مدل فازی برای تعیین شاخص­های اجتماعی و فنی- مکانیزاسیون برای محصول گندم آبی و بهینه­سازی قوانین و توابع عضویت فازی بود. بر این اساس، داده­های سن، تجربه و سطح تحصیلات کشاورزان به عنوان ورودی های مدل فازی اجتماعی و داده های دسترسی به منبع آب، جاده، سیلو، نیر...

[ 13 ] - Analysis of prediction models for wind energy characteristics, Case study: Karaj, Iran

Iran is a country completely dependent on fossil fuel resources. In order to obtain a diversity of energy sources, it requires other resources, especially renewable energy. Utilization of wind energy appears to be one of the most efficient ways of achieving sustainable development. The quantification of wind potential is a pivotal and essential initial step while developing strategies for the de...

[ 14 ] - تخمین میزان نیتروژن در گندم زمستانه با استفاده از حسگرهای مجاورتی

یکی از مهمترین نهاده‌های کشاورزی که تأثیر زیادی در رشد گیاه، عملکرد و کیفیت محصول دارد، نیتروژن است.  حسگرهای مختلفی توسعه یافته‌اند برای آنکه وضعیت نیتروژن محصولات به شکلی غیرمخرب تشخیص داده شود.  در این تحقیق به مقایسة عملکرد حسگرهای Crop-Circle و ISARIA برای تشخیص وضعیت نیتروژن گندم زمستانه در طول دورة رشد، پرداخته شد.  حساسیت اندازه‌گیری حسگرها نسبت به وضعیت آب محصول نیز مورد ارزیابی قرار گ...

[ 15 ] - ارزیابی الگوریتم ناوبری قایق ربات خودران و مقایسه آن با نتایج شبیه‌سازی

امروزه رشد فناوری وسائل نقلیه درون-جاده­ای و برون-جاده­ای چشمگیر بوده و لزوم توسعه زیرساخت­های مرتبط با آن برای بهره­گیری حداکثر از ظرفیت آنها هم از لحاظ حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ضروری و غیر قابل اجتناب است. پایش و نمایش محیط اطرف برای یک عملیات ایمن، در شرایط آبی، خاکی و هوایی، بدون استفاده از ربات­ها، عملیاتی وقت گیر و هزینه­بر است. با پایش اتوماتیک می­توان عملیات را با کمترین خطا و د...

[ 16 ] - پتانسیل سنجی و تعیین اندازه مولد فتوولتائیک مستقل جهت تامین انرژی یک سامانه آبیاری

استفاده از سامانه‌های فتوولتائیک(PV) راه‌حلی مفید برای تامین توان پمپاژ مورد نیاز آبیاری مزارع و باغات دور از شبکه (منفصل از شبکه) محسوب می‌شود. طراحی سامانه‌های فتوولتائیک پمپاژ آب به ‌شدت به برآورد نیاز آبی گیاه وابسته است. از آنجا که نیاز آبی در طول فصل آبیاری متفاوت و تابش خورشیدی با زمان تغییر می‌کند، انجام شبیه سازی‌های دقیق به‌ منظور دستیابی به طراحی موفق و مطلوب با اهمیت است. هدف این مق...

[ 17 ] - مقایسه اثرات زیست محیطی سناریوهای مختلف پردازش و دفع پسماند جامد شهری به کمک روش LCA (مطالعه موردی: شهرستان تهران)

Background and Objectives: The continuous increase in solid waste generation worldwide due to population growth and industrialization, calls for management strategies that integrate concerns for environmental sustainability. By quantifying environmental impacts of systems, Life Cycle Assessment (LCA) is a tool which can contribute to answering that call. The aim of this study was to evaluate en...

[ 18 ] - Finite Element Analysis of Small-scale Head of Combine Harvester for Harvesting Fine-Grain Products

Brasica napus L. is one of the most important crops in the world, but every year during mechanized harvesting with conventional combines large quantities of the seeds fall to the ground and thus result in a decrease in yield. Therefore, designing and manufacturing a head specific for harvesting this crop is a high priority. In this study, the head of a combine for harvesting fine-grained produc...

[ 19 ] - Introduction and discussion about three types of fine grain products and their harvesters

Fine grain products are harvested in two manual and mechanized forms. Nowadays, common combine harvesters are used, but fine grain products such as Rapeseed, Sesame and Sorghum cannot be harvested with conventional heads of combine harvesters due to the excessive grain loss in the head of the combine. Therefore, the necessity of design and fabricating machines and heads of combine harvesters be...

[ 20 ] - Finite Element Analysis of Small-scale Head of Combine Harvester for Harvesting Fine-Grain Products

Brasica napus L. is one of the most important crops in the world, but every year during mechanized harvesting with conventional combines large quantities of the seeds fall to the ground and thus result in a decrease in yield. Therefore, designing and manufacturing a head specific for harvesting this crop is a high priority. In this study, the head of a combine for harvesting fine-grained produc...

[ 21 ] - Introduction and discussion about three types of fine grain products and their harvesters

Fine grain products are harvested in two manual and mechanized forms. Nowadays, common combine harvesters are used, but fine grain products such as Rapeseed, Sesame and Sorghum cannot be harvested with conventional heads of combine harvesters due to the excessive grain loss in the head of the combine. Therefore, the necessity of design and fabricating machines and heads of combine harvesters be...